Insolvensret

Kirk Larsen & Ascanius’ Insolvensteam
Hos Kirk Larsen & Ascanius er insolvensretten et højt prioriteret og højt specialiseret område.

Kirk Larsen & Ascanius har til stadighed et stort antal konkursboer under behandling i afdelingen, og vi tilkaldes ofte tidligt i forløbet i forhold til at assistere typisk panthavere med at afklare, hvorvidt der er en farbar vej ud af den økonomiske krise, eller om det er nødvendigt at overveje konkurs eller rekonstruktion.

Derudover arbejder afdelingen med rådgivning af kreditorer i forhold til kriseramte virksomheder.

Efter behov tilknyttes jurister med andre specialer; f.eks. jurister med en transaktionsbaseret baggrund.

Kirk Larsen & Ascanius’ insolvensafdeling håndterer primært:

  • Konkursboer, herunder landbrugskonkurser
  • Rekonstruktionssager
  • Administration og salg af landbrugs- og erhvervsejendomme hjemkøbt af panthavere på tvangsauktion
  • Undersøgelser af omfang og tilstrækkelighed samt strukturering af sikkerheder
  • Undersøgelser af ledelses- og rådgiveransvar
  • Frivillige aftaler
  • Udenretlige omstruktureringer
  • Tvangsopløsningssager

Anmeld via www.onlinekonkurs.dk

Du kan anmelde din fordring i et konkursbo via vores onlineportal www.onlinekonkurs.dk

Gennemsigtighed med ”KL OnlineKonkurs”
For at skabe gennemsigtighed og fremdrift i bobehandlingen, har Kirk Larsen & Ascanius udviklet ”KL OnlineKonkurs”.

”KL OnlineKonkurs” er en internetbaseret netadgang, der tilbydes panthaverne i konkursboerne. Panthaverne får dermed adgang til de centrale oplysninger i konkursboet – herunder en løbende opdateret status på inddrivelse af debitorer og på realisering af øvrige pantsatte aktiver.

Derudover tilbyder vi hosting af virtuelle datarum til brug for virksomhedsoverdragelser, herunder også til brug for overdragelse af landbrugsejendomme og større erhvervsejendomme.

Via denne adgang kan en panthaver få adgang til samtlige dokumenter i forbindelse med f.eks. en virksomhedsoverdragelse og en miljøscreening af en landbrugsejendom.

Derudover kan der gives en speciel indrettet adgang til 3. mand, det være sig køber, køberrepræsentant, mæglere osv.

Hurtighed og tilgængelighed
Behandling af insolvenssager kræver hurtighed, leveret af specialister indenfor området for at få såvel den bedste som den mest tidsbesparende behandling.

Hos Kirk Larsen & Ascanius kan vi rykke ud med alle de nødvendige specialister med meget kort varsel, og vi er altid tilgængelige.

Det er af afgørende betydning at få sagen tilrettelagt rigtigt fra starten for at sikre værdier og skabe grundlag for en eventuel virksomhedsoverdragelse.

Kirk Larsen & Ascanius arbejder for boets kreditorer, og gør sit ypperste for at afvikle konkursboer hurtigt, effektivt og med største muligt udbytte til kreditorerne.

Derudover er Kirk Larsen & Ascanius’ insolvensafdeling - på alle niveauer - uddannede til selvstændigt at håndtere alle former for insolvenssager.

Kirk Larsen & Ascanius' Landbrugsteam

Særligt om konkurser i landbrug:
Kirk Larsen & Ascanius har en højt specialiseret tilgang til at behandle insolvens i landbruget, og har de senere år håndteret et meget stort antal konkurser i landbruget, såvel med fortsat drift som med afvikling for øje i tæt samarbejde med realkreditinstitutter og pengeinstitutter.

Vores tilgang er at sikre værdier for panthaver samtidig med, at vi har erfaringen til effektivt at drive og/eller afvikle bedriften med fokus på at mindske tabet for panthaver og landmand.

Behandlingen af landbrugskonkurser er meget komplekst og omfangsrigt, og arbejdet kræver en høj grad af indsigt i samtlige landbrugets forhold. 

Der er reelt ofte tale om endog meget store virksomheder med heraf følgende komplekse problemstillinger. Det kræver specialister at styre processen effektivt samt at nå frem til de rigtige løsninger. Her gør vi en afgørende forskel. Eksempelvis har vi bl.a. specialiseret os i at foretage miljøscreening af konkursramte landbrugsejendomme, ligesom vi er skarpe i analysearbejdet og afklaringen af komplekse panteretlige problemstillinger i landbruget.

Vi rykker ud med meget kort varsel, når situationen kræver det og kan håndtere samtlige problemstillinger i landbruget qua den store erfaring, vi har opnået gennem mange års behandling af landbrugskonkurser.

Vi kan håndtere fortsat drift i alle typer af landbrugsvirksomheder samt minkfarme, hønserier osv.

Vi bestræber os altid på at samarbejde med den konkursramte landmand. Er et samarbejde ikke muligt, kan vi efter aftale indsætte en driftsleder.

I Kirk Larsen & Ascanius’ insolvensteam beskæftiger vi - udover den juridiske stab, -to konsulenter, der indsættes efter behov på landbrugsejendommene, og som bistår kurator med praktikken. De to konsulenter er begge uddannede landmænd. Vi kan derfor løfte opgaven ”in-house”, også i de tilfælde, hvor samarbejdet med den konkursramte landmand ikke kan fortsætte.

Vi har håndteret adskillige konkursramte landbrug i drift og både vores teamsammensætning, driftshåndtering og rækkevidden af vores erfaring er med til at øge mulighederne for en – efter omstændighederne – gunstig løsning for panthaver og landmand.

Kirk Larsen & Ascanius har en målrettet og konstruktiv tilgang til rådgivning og uddanner kontinuerligt vores medarbejdere til at blive dygtige specialister, der kan eksekvere og opnå resultater. Vi rekrutterer de dygtige jurister og assistenter med særlig interesse indenfor landbruget med det formål konstant at kunne tilbyde den højest specialiserede rådgivning indenfor området.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY