Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Hans Ladekjær Jeppesen
Hans Ladekjær Jeppesen

Hans Ladekjær Jeppesen er partner og leder af Kirk Larsen & Ascanius’ afdeling i Skjern. 

Hans Ladekjær Jeppesen arbejder stort set udelukkende med rådgivning af erhvervsvirksomheder, og sidder som led heri i en række virksomheders bestyrelse

 

Rådgivningsområder

Arbejdsområder

Der ydes generel erhvervsretlig rådgivning, men Hans Ladekjær Jeppesens primære arbejdsområde er entrepriseret. Gennem sit arbejde er entrepriseformen totalentreprise blevet et område, hvor Hans Ladekjær Jeppesen har en særlig indsigt og erfaring. 

Hans Ladekjær Jeppesen er fortrolig med indholdet af de standardvilkår i form af AB18, ABT18 og ABR 18 samt de tidligere gældende vilkår i AB92, ABT93 og ABR 89, der typisk anvendes i entrepriseretten, samt med den omfattende retspraksis og juridiske litteratur som foreligger omkring anvendelsen af disse vilkår. 

Rådgivningen ydes til såvel bygherrer som til udførende entreprenører. Der ydes endvidere rådgivning til byggeriets tekniske rådgivere (ingeniører, arkitekter mv.) om disses særlige forhold. 

Arbejdet omkring byggeriets retsforhold omfatter alle aspekter af entreprenørvirksomhed såsom udarbejdelse af kontrakter, rådgivning om indgåelse af entreprisekontrakter, rådgivning om forhold i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejdets udførelse samt løsning af tvister, herunder syn og skøn, udbetaling af garantier, forligsforhandlinger, voldgift mv. 

Som led i sit arbejde har Hans Ladekjær Jeppesen ført et større antal sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, og har tillige varetaget entrepriseretlige tvister ved de almindelige domstole, herunder ved Højesteret.

Hans Ladekjær Jeppesen har også viden og erfaring omkring de retslige aspekter ved køb af kundespecifikke genstande. Det er et retsområde, der har mange lighedspunkter med entrepriseret, og hvor der typisk sker anvendelse fællesnordiske standardvilkår i form af NLM94, NL92 og senere udgaver.

Artikler / publikationer

Hans Ladekjær Jeppesen har udgivet artikler om entrepriseretlige forhold i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Bygge og Boligret.

Uddannelsesmæssig baggrund.

Hans Ladekjær Jeppesen er uddannet cand. jur. ved Aarhus Universitet i 1990, og modtog beskikkelse som advokat i 1993. 

Han opnåede møderet for Landsret i 1993 og møderet for Højesteret i 1999.

Tidligere ansættelser

Kirk Larsen & Ascanius, 1990 -

Medlemsskaber/bestyrelsesposter

Hans Ladekjær Jeppesen er formand for og medlem af bestyrelsen for en række virksomheder.

 

 

 

Totalentreprenørens særlige retsstilling

Publiceret i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (T:BB) nr. 4/2010.


 
Tilsynsdispositioner og egen skyld

Publiceret i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (T:BB) nr. 1/1999.

1. jan. 2010

Mange entrepriseretlige konflikter skal løses efter samme principper uanset om en entreprenør har kontraheret med bygherren eller med f.eks. en totalentreprenør.

Læs mere
Skriv til Hans Ladekjær Jeppesen