Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Hans Ladekjær Jeppesen
Hans Ladekjær Jeppesen

Hans Ladekjær Jeppesen er partner og leder af Kirk Larsen & Ascanius’ afdeling i Skjern. 

Hans Ladekjær Jeppesen arbejder stort set udelukkende med rådgivning af erhvervsvirksomheder, og sidder som led heri i en række virksomheders bestyrelse

 

Rådgivningsområder

Arbejdsområder

Der ydes generel erhvervsretlig rådgivning, men Hans Ladekjær Jeppesens primære arbejdsområde er entrepriseret. Gennem sit arbejde er entrepriseformen totalentreprise blevet et område, hvor Hans Ladekjær Jeppesen har en særlig indsigt og erfaring. 

Hans Ladekjær Jeppesen er fortrolig med indholdet af de standardvilkår i form af AB18, ABT18 og ABR 18 samt de tidligere gældende vilkår i AB92, ABT93 og ABR 89, der typisk anvendes i entrepriseretten, samt med den omfattende retspraksis og juridiske litteratur som foreligger omkring anvendelsen af disse vilkår. 

Rådgivningen ydes til såvel bygherrer som til udførende entreprenører. Der ydes endvidere rådgivning til byggeriets tekniske rådgivere (ingeniører, arkitekter mv.) om disses særlige forhold. 

Arbejdet omkring byggeriets retsforhold omfatter alle aspekter af entreprenørvirksomhed såsom udarbejdelse af kontrakter, rådgivning om indgåelse af entreprisekontrakter, rådgivning om forhold i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejdets udførelse samt løsning af tvister, herunder syn og skøn, udbetaling af garantier, forligsforhandlinger, voldgift mv. 

Som led i sit arbejde har Hans Ladekjær Jeppesen ført et større antal sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, og har tillige varetaget entrepriseretlige tvister ved de almindelige domstole, herunder ved Højesteret.

Hans Ladekjær Jeppesen har også viden og erfaring omkring de retslige aspekter ved køb af kundespecifikke genstande. Det er et retsområde, der har mange lighedspunkter med entrepriseret, og hvor der typisk sker anvendelse fællesnordiske standardvilkår i form af NLM94, NL92 og senere udgaver.

Artikler / publikationer

Hans Ladekjær Jeppesen har udgivet artikler om entrepriseretlige forhold i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Bygge og Boligret.

Uddannelsesmæssig baggrund.

Hans Ladekjær Jeppesen er uddannet cand. jur. ved Aarhus Universitet i 1990, og modtog beskikkelse som advokat i 1993. 

Han opnåede møderet for Landsret i 1993 og møderet for Højesteret i 1999.

Tidligere ansættelser

Kirk Larsen & Ascanius, 1990 -

Medlemsskaber/bestyrelsesposter

Hans Ladekjær Jeppesen er formand for og medlem af bestyrelsen for en række virksomheder.

 

 

 

Totalentreprenørens særlige retsstilling

Publiceret i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (T:BB) nr. 4/2010.


 
Tilsynsdispositioner og egen skyld

Publiceret i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (T:BB) nr. 1/1999.

28. mar. 2023

I tilfælde af mangler ved et byggeri, har entreprenøren en afhjælpningsret og -pligt, hvilket betyder at entreprenøren får adgang til at afhjælpe fejl og mangler konstateret ved eller efter aflevering. I denne artikel kan du læse mere om hovedtrækkene i reglerne for afhjælpningsret og -pligt med udgangspunkt i AB18 og ABT18.

Læs mere
27. feb. 2023

Når priser på byggematerialer stiger, kan det få store konsekvenser for entreprenører og bygherrer. Særligt i disse tider, hvor inflationen har gjort sit indtog i Danmark, er det derfor relevant at overveje, hvilke regler der gælder for retten til at regulere prisen i entrepriseforhold.

Læs mere
26. jan. 2023

I denne nyhedsartikel belyses hovedtrækkene for retten til at opkræve renter i entrepriseforhold, når AB 18 er vedtaget mellem parterne. Til slut er det kort beskrevet hvad retsstillingen er, hvis ingen af AB-vilkårene er vedtaget samt hvis AB Forbruger, ABT 18 eller ABR 18 er vedtaget.

Læs mere
16. mar. 2021

Hvornår kan en udlejer gyldigt indgå en tidsbegrænset lejekontrakt? Hvad er retsstillingen, hvis udlejer eller lejer ønsker at komme ud af lejemålet før tid? Spørgsmålene er mange ved tidsbegrænsede lejekontrakter. Læs mere i vores nyhedsbrev her.

Læs mere
2. mar. 2021

Hvad må du som udlejer opkræve ud over huslejen af din lejer? Lejeloven og erhvervslejeloven regulerer, hvilke forbrugsudgifter du må opkræve særskilt betaling for – og hvilke der skal være indeholdt i huslejen.

Læs mere
8. okt. 2020

I langt de fleste entrepriser bliver der udfærdiget byggetegninger til brug for projektet. Spørgsmålet er dog i hvilket omfang, disse er ophavsretligt beskyttet, og hvilken betydning dette har?

Læs mere
24. sep. 2020

I entreprise udfører entreprenøren sædvanligvis sin arbejdsydelse først – og kræver betaling efterfølgende, enten ved delmål, månedsvist eller efter byggeriets afslutning. Skulle bygherre undervejs få betalingsudfordringer, løber entreprenøren her er risiko, idet han har udført sin ydelse – men modtager alligevel ikke (fuld) betaling.

Læs mere
10. sep. 2020

I entreprise er det oftest det billigste tilbud, der får opgaven. Får entreprenøren undervejs betalingsudfordringer eller udfordringer med at levere til aftalt tid eller i aftalt stand, løber bygherre en risiko, idet bygherre – hvis bygherre skal have det færdiggjort eller udbedret – sædvanligvis vil skulle betale en højere pris end det billigste tilbud.

Læs mere
4. aug. 2020

Entreprenøren har i en række tilfælde ret til tidsfristforlængelse. Det er som følge heraf relevant for entreprenøren at være opmærksom på de tilfælde, hvor han tillige er berettiget til erstatning eller godtgørelse som følge af forsinkelsen.

Læs mere
19. maj 2020

Forsinkelser kan give alle parter i en byggeproces alvorlige bekymringer og kan i værste fald resultere i forskellige sanktioner, herunder ophævelse, dagbod og/eller erstatning.

Læs mere
26. mar. 2020

COVID-19 kan få kritiske følger for byggebranchen, herunder at entreprenørens medarbejdere ikke længere har mulighed for at møde ind som planlagt, at underentreprenører forsinkes, eller at leverancer af byggematerialer ikke modtages rettidigt.

Læs mere
13. mar. 2020

Vi lever i en foranderlig verden og COVID 19 pandemien udvikler sig dag for dag. En situation som denne rejser nye juridiske problemstillinger for vort samfund og vores kunder.

Læs mere

Hvis entreprenørens ydelse ikke præsteres til aftalt tid, foreligger der som udgangspunkt forsinkelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse.

Læs mere
Skriv til Hans Ladekjær Jeppesen