Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Mads Christian Høj
Mads Christian Høj

Mads Christian Høj beskæftiger sig med projektudvikling vedrørende fast ejendom. Han har medvirket til gennemførelse af flere store ejendoms- og investeringsprojekter, særligt i hovedstadsområdet men også i andre dele af landet.

Arbejdsområder

Mads har gennem en årrække specialiseret sig i bred, kommerciel rådgivning af klienter inden for særligt ejendomsbranchen.

Som en del af sit forretningsområde har Mads i en årrække særligt bidraget med værdiskabende rådgivning for klienter i forbindelse med udviklingsprojekter – både med opførelse af enkeltstående parcelhuse, rækkehuse og større beboelsesejendomme.

I forbindelse med disse udviklingsprojekter yder Mads oftest 360-graders rådgivning gennem hele processen – fra køb af byggefelt/ejendom og indgåelse af entrepriseaftaler til indgåelse af købsaftaler med slutkøbere, hvad enten disse er langsigtede, institutionelle investorer eller private boligkøbere.

Som led i arbejdet rådgiver Mads ofte i forbindelse med strukturering af handlen, herunder etablering af sikkerhedsstrukturer for kreditgivere samt håndtering af andre interessenter, f.eks. grundejerforeninger, forsyningsselskaber, naboer eller offentlige myndigheder.

Foruden rådgivning med udviklingsprojekter, har Mads betydelig erfaring med rådgivning af både købere og sælgere i forbindelse med større ejendomstransaktioner.

En vigtig del af arbejdet med købet af ejendomme består i en grundig due diligence-fase, hvor eventuelle juridiske og kommercielle problemstillinger kan blotlægges og efterfølgende indgå i de endelige kontraktforhandlinger.

Det er et væsentligt parameter for hans arbejde, at der løbende sker en afstemning af klienternes forventninger i relation til bl.a. væsentlighedskriterier i forbindelse med en due-diligence proces, således at processen holdes så strømlinet som muligt, og det undgås, at forhandlingerne fortaber sig i teoretiske juridiske problemstillinger.

Hertil kommer den løbende daglige rådgivning af klienter i forbindelse med en lang række kommercielle og juridiske forhold.

Uddannelsesmæssig baggrund

Cand.jur. ved Aarhus Universitet 2005.

Tidligere ansættelser

Partner og Advokat (L), Alpha Advokater (nov. 2013 - okt. 2014)

Advokat, Plesner (mar. 2009 - okt. 2013)

Advokatfuldmægtig/Advokat, Kirk Larsen & Ascanius (mar. 2005 -  mar. 2009)

28. mar. 2023

I tilfælde af mangler ved et byggeri, har entreprenøren en afhjælpningsret og -pligt, hvilket betyder at entreprenøren får adgang til at afhjælpe fejl og mangler konstateret ved eller efter aflevering. I denne artikel kan du læse mere om hovedtrækkene i reglerne for afhjælpningsret og -pligt med udgangspunkt i AB18 og ABT18.

Læs mere
27. feb. 2023

Når priser på byggematerialer stiger, kan det få store konsekvenser for entreprenører og bygherrer. Særligt i disse tider, hvor inflationen har gjort sit indtog i Danmark, er det derfor relevant at overveje, hvilke regler der gælder for retten til at regulere prisen i entrepriseforhold.

Læs mere
26. jan. 2023

I denne nyhedsartikel belyses hovedtrækkene for retten til at opkræve renter i entrepriseforhold, når AB 18 er vedtaget mellem parterne. Til slut er det kort beskrevet hvad retsstillingen er, hvis ingen af AB-vilkårene er vedtaget samt hvis AB Forbruger, ABT 18 eller ABR 18 er vedtaget.

Læs mere
15. sep. 2022

Indenrigs- og Boligministeriet har sendt et udkast til lovforslag, som skal udmønte den politiske aftale i høring. Lovforslaget indebærer grundlæggende ændringer i de nugældende regler for lejeregulering – herunder også for allerede indgåede lejeaftaler. Læs mere om lovforslaget og vores bemærkninger hertil.

Læs mere
2. sep. 2022

Der har længe været fokus på de konsekvenser, der opstår i kølvandet på de manglende ejendomsvurderinger, der for nuværende forventes at foreligge i 2024-2025. Ejendomsvurderingerne har blandt andet betydning for beregningen af den nye dækningsafgift, der forventes opkrævet med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2022.

Læs mere
18. aug. 2022

En ny typeformular til lejekontrakter har været længe ventet efter ikrafttrædelsen af den nye lejelov, og nu er et udkast endelig sendt i høring den 28. juni 2022. Set i forhold til den gældende typeformular A9, er der som udgangspunkt kun mindre justeringer, men der er et par steder, hvor udlejer skal være ekstra opmærksom.

Læs mere
20. apr. 2022

Har du styr på, hvornår du har pligt til at fremlægge energimærkning? Hos Kirk Larsen & Ascanius ser vi i højere grad, at mange går galt i byen, når det kommer til reglerne om energimærkning. I denne artikel kan du læse mere om de gængse regler på området.

Læs mere
25. mar. 2022

Den 1. marts 2022 vedtog Folketinget den nye lejelov, der allerede træder i kræft den 1. juli 2022. Den nye lejelov er først og fremmest en modernisering og sammenskrivning af den tidligere lejelov og den - knap så midlertidige - boligreguleringslov. Du kan læse mere om de væsentligste forhold fra den nye lejelov her.

Læs mere
22. mar. 2022

Hvilke reaktionsmuligheder har udlejer, hvis der står flere lejere på en lejekontrakt, og den ene lejer fraflytter? Vi guider dig igennem retstillingen i forbindelse med lejekontrakter med flere lejere, og tilfælde hvor lejemålet huser flere lejere, men der alene fremgår en lejer på lejekontrakten.

Læs mere
16. aug. 2021

En længe ventet kendelse fra Højesteret slår nu fast, at spildevandsforsyningsselskaber er forpligtet til at forsyne nye ejendomme, der er udstykket fra en erhvervsejendom på trods af, at der ikke kan opkræves et nyt tilslutningsbidrag fra grundejeren.

Læs mere
14. jun. 2021

Den 8. juni 2021 udløb høringsfristen for de foreslåede ændringer til leje- og boligreguleringsloven, der skal give fremlejetagere en bedre beskyttelse. Dette imens udlejere skal skærpe deres overvågenhed.

Læs mere
5. mar. 2021

Per 1. januar 2021 vil der være bopælspligt i nyetablerede boliger, når lokalplanen udlægger boligerne til helårsbeboelse. Det betyder bl.a. at ejendomsinvestorer ikke kan investere i nybyggeri med henblik på f.eks. salg og udlejning til personer, der ønsker en bolig uden bopælspligt eller at benytte den som feriebolig.

Læs mere
5. feb. 2021

Advokat Mads Christian Høj og advokat Jess Randbæk Gade indtræder pr. årsskiftet 2020/2021 i equity partnerkredsen hos Kirk Larsen & Ascanius. Kirk Larsen & Ascanius har ca. 100 medarbejdere og nu 13 equity partnere.

Læs mere
25. maj 2020

Nyt styresignal fra SKAT gør det relevant at overveje, om det er nu, man skal få gennemført påtænkte familieoverdragelser af fast ejendom.

Læs mere
7. apr. 2020

Det er normalt, at man i forbindelse med køb og salg af fast ejendom får indarbejdet et advokatforbehold i købsaftalen. Dog er det ikke alle, der er klar over, hvilken betydning det kan have, når forbeholdet udnyttes.

Læs mere
30. mar. 2020

Som det fremgår af dagspressen, har en række større detailkæder i Danmark, der driver virksomhed fra lejede lokaler, meddelt udlejerne at de indtil videre suspenderer huslejebetalingen, på grund af corona virussen og de som følge heraf iværksatte foranstaltninger.

Læs mere
31. jan. 2020

Regeringen har efter flere måneders forhandlinger indgået en aftale om ændring af boligreguleringsloven.

Læs mere
Skriv til Mads Christian Høj