Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Maria Helbo Holck
Maria Helbo Holck

Maria er specialist advokat og beskæftiger sig primært med HR-jura og persondataret. Hun har beskæftiget sig med ansættelsesret siden 2007 og persondataret siden 2014. Maria er medlem af foreningen for danske ansættelsesadvokater.

Rådgivningsområder

Arbejdsområder


Maria beskæftiger sig med alle juridiske aspekter relateret til den daglige HR drift, herunder:

 • Do’s and don’ts i rekrutteringsprocessen
 • Forhandling af ansættelsesvilkår
 • Udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter
 • Håndtering aF dårlig performance
 • Udarbejdelse og implementering af personalepolitikker
 • Informations- og høringsforpligtelser
 • Kontrolforanstaltninger (herunder overvågning eller anden kontrol af medarbejdere)
 • Medarbejderes brug af sociale medier – fordele og risici
 • Advarsel, opsigelse og bortvisning
 • Internationale ansættelsesforhold (mobility)

Maria rådgiver endvidere arbejdsgivere om håndtering af medarbejdere i forandringsprocesser, herunder om:

 • Virksomhedsoverdragelser, outsourcing, M&A, mv.
 • Omstruktureringer (ændring af vilkår, masseafskedigelser, flytning af medarbejdere mv.

Maria er en erfaren procedør, der forstår at skære sagen til. Hun har både ført civile og strafferetlige sager ved domstolene og i faglig voldgift, og hun har derudover fungereT som sidedommer i Afskedigelsesnævnet og faglig voldgift. Maria har møderet for landsretten.

Endelig rådgiver Maria en række virksomheder om håndtering og overholdelse af de persondataretlige regler, herunder persondataforordningen (GDPR) og de danske regelsæt. Rådgivningen vedrører både en række compliance-programmer samt diverse ad-hoc forespørgsler.

Maria har et solidt internationalt netværk, hvilket bl.a. opretholdelse ved deltagelse i forskellige internationale konferencer. 

Uddannelsesmæssig baggrund

Maria er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet i 2004. Advokatbeskikkelse opnåede hun i 2009. 

Tidligere ansættelser

HORESTA Arbejdsgiver 2014-2015
Kromann Reumert 2007-2014
Justitsministeriets departement 2004-2007

Medlemsskaber

Medlem af foreningen for Danske Ansættelsesadvokater.

13. dec. 2021

I sidste uge genindførte Folketinget muligheden for at søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, for medarbejdere som er sygemeldte pga. Covid-19. Der blev også indgået trepartsaftale om genoplivning af lønkompensationsordningen. Tiltagene skal afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser, som det høje smittetryk har for erhvervslivet.

Læs mere
7. dec. 2021

Den 17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Det bliver herefter et krav for en række arbejdsgivere at etablere en intern whistleblowerordning, enten fra 17. december 2021 eller fra 17. december 2023. Uanset om din virksomhed er forpligtet til at etablere en ordning eller ej, er der en række fordele ved at etablere en intern whistleblowerordning.

Læs mere
25. nov. 2021

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget et lovforslag som giver arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at vise coronapas og i visse tilfælde at kræve, at medarbejdere testes for COVID-19. Loven træder i kraft allerede 26. november 2021.

Læs mere
15. jun. 2021

Vi finder det højaktuelt, at du som arbejdsgiver bliver orienteret om, hvad du kan gøre i forbindelse med konfiskation af et køretøj som følge af en medarbejders vanvidskørsel og også gerne før. Dette har vi derfor givet et bud på her.

Læs mere
18. feb. 2021

Den første danske bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne er blevet givet til ILVA A/S, der havde opbevaret kundeoplysninger på ca. 350.000 kunder, som de ikke længere havde brug for efter bogføringslovens regler. Læs mere om dommen her.

Læs mere
5. feb. 2021

For at forebygge og minimere spredning af COVID-19, særligt spredning af COVID-19 mutationer på tværs af landegrænser, har Folketinget har d. 2. februar 2021 vedtaget et lovforslag, der forpligter virksomheder til at sikre, at tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for COVID-19

Læs mere
20. jan. 2021

En ny og mere fordelagtig ordning for medarbejderaktier er netop trådt i kraft d. 1. januar 2021. Ved brug af den nye ordning kan medarbejdere vederlægges i aktier og købe- eller tegningsretter op til 50 % af medarbejderens årsløn.

Læs mere
19. nov. 2020

Når man som Dataansvarlig behandler personoplysninger, skal man bl.a. tage stilling til, med hvilken hjemmel man gør det. Sagt på en anden måde, skal man have et grundlag at behandle oplysningerne på. Hvis ikke man har det, er behandlingen ikke lovlig.

Læs mere
26. okt. 2020

Oplysningspligten er en af de forpligtelser, man som dataansvarlig har efter persondataforordningen. Mange virksomheder har udarbejdet en privatlivspolitik på deres hjemmeside, men er det overhovedet et krav, og er det nok, eller hvad skal man gøre for at efterleve kravene? 

Læs mere
15. okt. 2020

Lov om hjælp til børnefamilier trådte i kraft d. 29. september 2020. Med loven får medarbejdere ret til barselsdagpenge ved fravær pga. pasning af børn, der er konstateret smittet eller hjemsendt.

Læs mere
29. sep. 2020

I starten af 2020 afgjorde Datatilsynet en sag vedrørende DMI’s behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. I den forbindelse opdaterede Datatilsynet ligeledes sin vejledning om emnet, ligesom Erhvervsstyrelsen også opdaterede sin vejledning på området.

Læs mere
19. aug. 2020

Ifølge persondataforordningen skal man slette personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Forordningen giver imidlertid ikke svar på, præcis hvad slettefristen kan/skal være.

Læs mere
3. jul. 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 5. juni enige om en forlængelse og samtidig udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning frem til og med 29. august. Efter denne dato skal ordningen ophøre endeligt.

Læs mere
1. jul. 2020

Hvis du har været udsat for et brud på datasikkerheden, skal der som udgangspunkt ske anmeldelse til Datatilsynet. Det kræver, at I som virksomhed selv er opmærksomme på, hvad der egentlig er et brud på datasikkerheden, og at jeres medarbejdere ligeledes er klar over dette.

Læs mere
19. jun. 2020

Retten til indsigt er en af flere rettigheder, som følger af persondataforordningen. Hvilke krav må man stille, når man modtager en indsigtsbegæring, og hvad skal man gøre for at overholde reglerne?

Læs mere
17. jun. 2020

Folketinget har den 4. juni 2020 vedtaget et lovforslag, hvorefter der etableres en særlig whistleblower-ordning. Ordningen giver adgang til, at medarbejdere mv. anonymt kan anmelde mistanke om svindel med COVID-19 kompensationsordningerne.

Læs mere
7. apr. 2020

Da persondataforordningen trådte i kraft havde mange travlt med at få styr på deres databehandleraftaler. Mange er dog ikke klar over, at det ikke er nok blot at have en gyldig databehandleraftale.

Læs mere
2. apr. 2020

COVID-19 pandemien har medført, at en række myndigheder og virksomheder oplever mangel på arbejdskraft som følge af mange sygdoms- eller karantæneramte medarbejdere, eller fordi de har særlige opgaver i forbindelse med COVID-19.

Læs mere
20. mar. 2020

Trepartsaftalen mellem Regeringen, Fagbevægelses Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om lønkompensation er mundet i et lovforslag. Lovforslaget forventes vedtaget 24. marts 2020.

Læs mere
18. mar. 2020

Danske virksomheder er under pres som følge af de udfordringer den nuværende COVID-19 epidemi medfører. Mange virksomheder oplever, at de foranstaltninger der implementeres for at bremse udviklingen i smittespredning giver et drastisk fald i omsætningen, og for mange virksomheder er der nu pålæg om at lukke i en periode.

Læs mere
18. mar. 2020

Med virkning fra lørdag den 14. marts kl. 12.00 blev der indført midlertidig grænsekontrol ved alle Danmarks grænser. Grænsekontrollen blev indført som led i indsatsen for at hæmme spredning af COVID-19.

Læs mere
13. mar. 2020

Vi lever i en foranderlig verden og COVID 19 pandemien udvikler sig dag for dag. En situation som denne rejser nye juridiske problemstillinger for vort samfund og vores kunder.

Læs mere
9. mar. 2020

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning, der omhandler behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Læs mere
Nyhed
Coronavirus
6. mar. 2020

Coronavirussen (COVID-19) er kommet til Danmark. Dette giver anledning til en række spørgsmål vedrørende forholdet mellem arbejdsgiverne og medarbejderne.

Læs mere
1. okt. 2015

Efter at have været 4 år undervejs, er den nye persondataforordning nu formelt vedtaget. Vi ved også nu, at forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere
Skriv til Maria Helbo Holck