Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
25. nov. 2021

Coronapas og testning på arbejdspladser

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget et lovforslag som giver arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at vise coronapas og i visse tilfælde at kræve, at medarbejdere testes for COVID-19.

Loven træder i kraft allerede 26. november 2021.

Coronapas

Med loven skabes hjemmel til, at arbejdsgivere kan kræve, at medarbejdere skal fremvise coronapas så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Arbejdsgivere skal informere medarbejdere samt lønmodtagerrepræsentanter i overensstemmelse med gældende regler, og skal i den forbindelse oplyse om begrundelsen for kravet. Det vil dog udgøre tilstrækkelig begrundelse, at kravet indføres, fordi der er tale om en samfundskritisk sygdom.

De medarbejdere, som ikke er vaccinerede, vil alene kunne fremvise coronapas på baggrund af løbende tests. En medarbejder, som ikke er vaccineret, er ikke forpligtet til at orientere arbejdsgiveren herom, og medarbejderen kan således vælge at sørge for at kunne fremvise coronapas ved løbende at lade sig teste for covid-19 udenom arbejdsgiveren.

Medarbejderen kan også vælge at orientere sin arbejdsgiver om, at fremvisning af coronapas for den pågældende vil kræve løbende test. Test skal i givet fald så vidt muligt gennemføres i medarbejderens arbejdstid. Arbejdsgiver kan pålægge sine medarbejdere at anvende selvtest på arbejdspladsen, hvis der er tale om en CE-godkendt test, og denne anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.

Krav om testning og oplysning om testresultat

Med loven bliver det også muligt for arbejdsgivere at pålægge medarbejdere hurtigst muligt at blive testet for covid-19, og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen. Et sådant pålæg skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredning af smitte, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlig driftsmæssige hensyn. Der skal således fortages en konkret vurdering af den pågældende virksomhed, og den situation virksomheden måtte stå i. Det er med andre ord ikke en tilstrækkelig begrundelse, at der er tale om en samfundskritisk sygdom, som tilfældet er ved indførelse af krav om fremvisning af coronapas. Arbejdsgivere skal informere medarbejdere samt lønmodtagerrepræsentanter i overensstemmelse med gældende regler, og skal i den forbindelse oplyse om begrundelsen for kravet.

Hvis arbejdsgiver pålægger medarbejdere at blive testet, skal sådanne tests så vidt muligt finde sted i medarbejderens normale arbejdstid. Arbejdsgiver kan pålægge sine medarbejdere at anvende selvtest på arbejdspladsen, hvis der er tale om en CE-godkendt test, og denne anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. Hvis det ikke er muligt at få test udført i arbejdstiden, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på at blive testet. Hvis en medarbejder af egen drift vælger at blive testet udenfor den normale arbejdstid, vil medarbejderen ikke kunne kræve økonomisk kompensation.

Loven giver også mulighed for at pålægge medarbejdere at give arbejdsgiver besked hurtigst muligt, hvis medarbejderen testes positiv for covid-19. Dette krav kan stilles af arbejdsgiveren, uden at der nødvendigvis også stilles krav om fremvisning af coronapas og/eller testning. Efter loven kræver det ingen særlig begrundelse for arbejdsgivere at stille dette krav. 

Ansættelsesretlige konsekvenser

Ifølge loven vil en medarbejders manglende overholdelse af et pålæg om fremvisning af coronapas, testning eller besked om positive testsvar, kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner. Der er med loven ikke taget stilling til, hvilke sanktioner der vil være proportionale, og det vil således bero på en konkret vurdering.

Testning ved sociale arrangementer

Loven begrænser ikke en arbejdsgivers mulighed for at kræve, at medarbejderen forud for deltagelse i et frivilligt, socialt arrangement skal lade sig teste og kunne fremvise negativt testsvar ved ankomst.

Når medarbejdere ikke er forpligtede til at deltage i sociale arrangementer – som fx en julefrokost – kan arbejdsgiveren således godt kræve, at medarbejderen kan fremvise negativt testsvar ved ankomst til festen, herunder at testen skal finde sted i medarbejderen fritid, og at testkravet gælder for både vaccinerede og ikke-vaccinerede.

Vores bistand

Du er velkommen til at kontakte os, hvis din virksomhed overvejer at indføre krav om coronapas eller testning, og har behov for sparring om, hvorvidt det vil være i overensstemmelse med reglerne, herunder hvis du har behov for bistand til udarbejdelse af information til medarbejderne herom.