Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
26. mar. 2020

COVID-19 og byggebranchen

COVID-19 kan få kritiske følger for byggebranchen, herunder at entreprenørens medarbejdere ikke længere har mulighed for at møde ind som planlagt, at underentreprenører forsinkes, eller at leverancer af byggematerialer ikke modtages rettidigt.

Følgerne af COVID-19 kan blive, at igangværende byggeprojekter ikke kan færdiggøres til det aftalte eller forudsatte tidspunkt, ligesom forholdene kan medføre ekstra omkostninger.

Retten til tidsfristforlængelse:

Entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse, hvis der er tale om force majeure, eller der gennemføres offentlige påbud og forbud, der hindrer entreprisearbejdets fremdrift, og som ikke kan henføres til entreprenørens egne forhold.

Spørgsmålet er herefter, om COVID-19 giver ret til tidsfristforlængelse?

Betingelserne for at kræve tidsfristforlængelse:

Ved force majeure forstås det forhold, at i) der er indtrådt en hindring, som er opstået uden entreprenørens skyld, ii) som han ikke på tidspunktet for aftaleindgåelsen kendte eller burde kende, og iii) som han ikke har haft indflydelse på.

Betingelserne medfører, at entreprenøren i videst muligt omfang skal forsøge at hyre andet personel, finde andre underleverandører eller materialer, hvis COVID-19 måtte forhindre planmæssig udførelse. Kan dette ikke ske, kan der foreligge så væsentlige hindringer, at der er tale om force majeure.

Entreprenøren kan dog ikke bare læne sig tilbage med den begrundelse, at COVID-19 udgør force majeure. Der stilles store krav, før force majeure kan statueres. Ultimativt afhænger det af et konkret skøn, som ved tvister afgøres af domstolene eller Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsarbejder.

Offentlige påbud og/eller forbud – der hindrer byggeriets fremdrift – giver anledning til tidsfristforlængelse. Det bemærkes, at regeringens forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer som udgangspunkt ikke gælder for arbejdspladser. Derfor kan dette forbud som hovedregel ikke påberåbes af erhvervsdrivende til støtte for tidsfristforlængelse.

Når entreprenøren får mistanke om tidsfristforlængende omstændigheder, skal bygherren straks varsles derom, hvilket bør ske skriftligt. Ligeledes skal der i forsinkelsesperioden følges op, således forsinkelser loyalt forsøges begrænset. Alternativt risikeres det, at entreprenørens rettigheder fortabes.

Krav på ekstrabetaling:

Krav på ekstrabetaling grundet force majeure kan som hovedregel ikke forlanges af entreprenøren.

Offentlige forbud og/eller påbud giver derimod entreprenøren ret til godtgørelse, såfremt byggeriet måtte blive forsinket. Herved menes dækning af entreprenørens udgifter, dog uden dækningsbidrag. Dette kan eksempelvis være udgifter til byggepladsen eller fordyrede materialer.

Krav på ekstrabetaling skal – ligesom krav om tidsfristforlængelse - varsles straks til bygherren, ligesom der løbende skal følges op herpå, således fordyrelser forsøges begrænset af entreprenøren.

Aftaler, der indgås efter pandemiens udbredelse:

Det fremhæves, at COVID-19 kun meget vanskeligt kan påberåbes som force majeure i aftaler, der indgås nu, det vil sige efter at pandemien er udbrudt. Baggrunden herfor er, at en betingelse for force majeure som nævnt ovenfor er, at det ikke kunne forudses ved kontraktens indgåelse. Netop det uforudsete kan kun vanskeligt foreligge, når alle i dag er bekendt med eksistensen af COVID-19.

Det anbefales derfor, at entreprenøren tager sine forholdsregler ved indgåelse af nye kontrakter, eftersom entreprenøren ikke i samme omfang kan kræve tidsfristforlængelse og/eller ekstrabetaling grundet force majeure. Eksempler på forholdsregler kan være i) vedtagelse af en vejledende (ikke-bindende) tidsplan og ii) at indskrive retten til en videregående tidsfristforlængelse end der gælder ifølge dansk rets regler samt iii) at indskrive retten til ekstrabetaling, hvis underentreprenører og underleverandører ikke kan levere som planlagt.

Gode råd:

Kirk Larsen & Ascanius har allerede rådgivet klienter vedrørende håndtering af COVID-19.

Følgende gode råd kan altid gives til entreprenører:

  • Tjek jeres kontrakter og særligt bestemmelserne om force majeure for at vurdere, hvorvidt konsekvenserne af COVID-19 udgør force majeure i aftaleforholdet.
  • Husk skriftligt at varsle tidsfristforlængelse og potentielle krav om ekstrabetaling til bygherren når der opstår mistanke herom. Det kan ikke gøres for tidligt, men det kan godt gøres for sent.
  • Fremskaf dokumentation for force majeure, påbud samt andre forsinkelser og fordyrelser. Følg op derpå løbende.
  • Giv leverandører, underentreprenører og bygherrer besked, hvis i oplever forsinkelser grundet COVID-19. Det kan være relevant at afsondre markedet for andre, midlertidige leverandører eller begrænse et økonomisk tab.
  • Anmod de leverandører, der påberåber sig force majeure, om konkret at redegøre for, hvori force majeure situationen består, og bed dem redegøre for umulighed med levering.

Er du eller din virksomhed i tvivl om håndteringen af eller konsekvenserne af COVID-19, og ønsker du sparring herom, er du meget velkommen til at kontakte os.