Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
13. dec. 2021

COVID-19: Sygedagpengerefusion og lønkompensation

I sidste uge genindførte Folketinget muligheden for at søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, for medarbejdere som er sygemeldte pga. Covid-19. Der blev også indgået trepartsaftale om genoplivning af lønkompensationsordningen. Tiltagene skal afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser, som det høje smittetryk har for erhvervslivet. 

Sygedagpengerefusion

Folketinget har som hjælpepakke til erhvervslivet vedtaget en midlertidig udvidet ret til sygedagpengerefusion for arbejdsgivere ved fravær relateret til COVID-19. Hvis betingelserne for at en medarbejder kan modtage sygedagpenge i øvrigt er opfyldt, og arbejdsgiver udbetaler løn eller sygedagpenge, kan arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion fra den 1. fraværsdag, såfremt fraværet skyldes COVID-19.

Medarbejderen er selv syg: Det er en betingelse for opnåelse af sygedagpengerefusion, at medarbejderen er konstateret smittet med COVID-19, dvs. at dette er bekræftet ved et positivt testsvar. Sygefraværsrefusion kan søges fra 1. sygedag, hvis det efterfølgende bekræftes, at sygefraværet skyldes Covid-19. Omvendt kan arbejdsgivere ikke opnå refusion fra 1. sygedag for medarbejdere, der sygemelder sig pga. symptomer, men hvor det ved efterfølgende test viser sig, at den pågældende ikke er smitte med Covid-19. Der kan naturligvis alene søges om refusion i det omfang medarbejdere ikke arbejder hjemmefra.

Medarbejderen er anbefalet selvisolation/hjemmeophold: Hvis medarbejderen efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, og medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra, vil arbejdsgiver ligeledes kunne ansøge om sygedagpengerefusion. Efter de gældende retningslinjer er det alene personer, der hverken er færdigvaccinerede eller tidligere smittede, der anbefales selvisolation ved nærkontakt uden symptomer.

Varighed: Ordningen gælder fra og med 23. november 2021 til og med 28. februar 2021. Reglerne træder i kraft 16. december 2021

Lønkompensation

Det blev ved trepartsaftale mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FHO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) aftalt at genindføre lønkompensationsordningen. Lønkompensationsordningen vil gælde for de tvangslukkede virksomheder i nattelivet, så længe de er lukket ned. Ordningen vil også gælde for de virksomheder, som sender medarbejdere hjem grundet en dokumenteret væsentlig omsætningsnedgang i perioden 10. december 2021 til 15. januar 2022. Det er virksomheder, som sender over 30 % af medarbejderne hjem, der vil kunne blive omfattet af ordningen. Det er ikke som tidligere muligt at benytte ordning, blot man hjemsender et bestemt antal medarbejdere. Virksomheder kan vælge at søge kompensation for enkelte p-enheder eller hele virksomheden.

Det vil som hidtil være en betingelse, at virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor der modtages kompensation. De hjemsendte medarbejdere skal modtage fuld løn, og må ikke arbejde under hjemsendelsen.

Lønkompensationen vil udgøre 75 % af de samlede lønudgifter for funktionærer og 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. månedligt for en fuldtidsansat medarbejder.

Medarbejderne skal afholde allerede planlagt ferie, men vil ikke derudover blive pålagt at afholde yderligere ferie, mens de er hjemsendt. 

Har du brug for hjælp?

Har du brug for rådgivning om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder i relation til Covid-19, er du meget velkommen til at kontakte os.