Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
9. apr. 2021

Den nye retsafgiftslovs betydning for konkurs og tvangsfuldbyrdelse

Folketinget vedtog den 9. marts 2021 en ny retsafgiftslov, der træder i kraft den 1. oktober 2021. Formålet med den nye retsafgiftslov er at forenkle reglerne om retsafgifter.

I den nye retsafgiftslov afskaffes de procentbaserede retsafgifter, og disse erstattes af faste afgiftssatser.

I den nye retsafgiftslov er der vedtaget - blandt andre væsentlige ændringer - justeringer af retsafgifter på insolvensområdet, deriblandt følgende ændringer:

 

Nuværende afgift

Ny retsafgiftslov

Kreditors begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling

750 kr.

1.500 kr.

Skyldners egen begæring om konkurs eller rekonstruktion

750 kr.

Afgiftsfri

For selve konkursbehandlingen betales ved boets afslutning en skifteafgift

1 % af formuemassen, dog minimum 2.500 kr. og maksimum 10.000 kr.

9.000 kr.

Genoptagelse af konkursbo

1 % af formuemassen, dog minimum 2.500 kr. og maksimum 10.000 kr.

Afgiftsfri

 

Skifteafgiften for selve konkursbehandlingen på 9.000 kr. vil fortsat være omfattet af konkurslovens § 94, nr. 4 og indtræder, når skifteretten afsiger konkursdekret. Er der i konkursboet ingen eller kun delvis dækning til krav i medfør af konkurslovens § 94, vil retsafgiften for bobehandlingen ikke eller kun delvist skulle betales. Afgiftspligten forfalder til betaling, når der kan ske udlodning.

For fogedforretninger er den nye retsafgift en engangsafgift på 750 kr., som dækker sagen fra start til slut, herunder eventuel politifremstilling af skyldner, uanset sagens kompleksitet og omfanget af bevisførelse. Det betyder, at den afgift, der betales ved den første anmodning, også dækker senere anmodninger vedrørende samme krav mod samme skyldner, hvis disse fremsættes inden 1 år efter den første anmodning. 

I dag betales grundafgift på 300 kr. og tillægsafgift på 400 kr. for udkørende fogedforretninger og politifremstillinger samt en procentuel afgift for anmodninger om udlæg og arrest, som med den nye retsafgiftslov er afskaffet. Ændringerne sammenfattes således:

 

Nuværende afgift

Ny retsafgiftslov

Betalingspåkrav

400 kr. – 2.140 kr.

750 kr.

Udlæg og arrest

300 kr. med tillæg af 0,5 % af den del af kravet, der overstiger 3.000 kr. + 400 kr. i nogle tilfælde

750 kr.

Andre fogedforretninger

300 kr. + 400 kr. i nogle tilfælde

750 kr.

 

Med den nugældende retsafgiftslov er tidsfristen for, hvornår der skal betales ny afgift for fremsættelse af ny anmodning til fogedretten 3 måneder. Ved den nye retsafgiftslov, der træder i kraft den 1. oktober 2021, ændres dette til 1 år.

Du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger om den nye retsafgiftslov.