Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
20. apr. 2022

Har du styr på, hvornår du har pligt til at fremlægge energimærkning?

Hos Kirk Larsen & Ascanius ser vi i højere grad, at mange går galt i byen, når det kommer til reglerne om energimærkning. Regelsættet består da også af både energibesparelsesloven og energimærkebekendtgørelsen, der sammen oplister, hvornår og af hvem et energimærke skal udarbejdes og fremlægges. Hertil kommer de undtagelser, hvorefter flere bygninger er undtaget fra krav om energimærkning.

Derfor vil vi med denne artikel forsøge at komme omkring de mest gængse regler på området.

Det følger af energibesparelseslovens kapitel 4, samt af energimærkebekendtgørelsens §§ 16-18, hvornår der er krav om energimærkning. Herefter er der i energimærkebekendtgørelsens §§ 3-5 fastsat, hvilke bygninger, der er undtaget fra krav om energimærkning.

Energibesparelsesloven omfatter alle bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet.

Krav om energimærkning ved salg

Ved salg af en bygning eller ejerlejlighed, skal der forelægge en energimærkning for henholdsvis bygningen eller ejerlejligheden. Sælger er forpligtet til at fremlægge energimærkning for køber inden købsaftalen indgås.

Ejerforeninger skal efter anmodning fra en ejer af en ejerlejlighed uden beregning stille en energimærkning, der omfatter ejerlejligheden, til rådighed for ejeren. Ejerforeningen er senest inden 3 uger fra anmodningen er modtaget forpligtet til at indgå en aftale med en virksomhed, der er berettiget til at udarbejde energimærkning, og energimærkningen skal senest stilles til rådighed 60 dage efter ejerens anmodning.

Ved overdragelse af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, hvori der er knyttet en brugsret, gælder tillige, at den, der overdrager andelen, anparten eller aktien skal fremlægge energimærkningen for køber. Ved anmodning til boligfællesskabet om, at der skal stilles en energimærkning til rådighed, gælder samme regler, som ved overdragelse af en bygning eller ejerlejlighed som nævnt ovenfor. 

Sælger eller overdrager skal tillige sikre, at der i salgsannoncer til enhver tid synliggøres et energimærke.

Krav om energimærkning ved udlejning

Ved udleje af en bygning, en bolig- eller erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en bygning, skal der foreligge energimærkning for bygningen eller den pågældende enhed. Udlejer skal sikre, at energimærkningen fremlægges for lejer inden indgåelse af lejekontrakten. 

Pligten kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejer.

Ved leje af erhvervslokaler, vil der dog være mulighed for at pålægge lejer udgiften til udarbejdelse af den lovpligtige energimærkning via driftsregnskabet. 

Udlejer skal sikre, at der i udlejningsannoncer til enhver tid synliggøres et energimærke.

Energimærkning ved opførelse af nye bygninger

Ved opførelse af en ny bygning, eller hvor omfattende ombygninger af en eksisterende bygning må sidestilles med nybyggeri, skal ejeren inden ibrugtagning udarbejde energimærkning for bygningen.

Rent praktisk foregår det sådan, at ejeren skal fremsende energimærkningen til kommunen sammen med færdigmelding af byggeriet.

Hvilke bygninger er undtaget fra krav om energimærkning?

I energimærkningsbekendtgørelsens §§ 3-5 er der oplistet tilfælde, hvor reglerne om energimærkning alligevel ikke finder anvendelse.

Det drejer sig først og fremmest om bygninger, der ifølge BBR-registreringen helt eller i overvejende grad anvendes til følgende erhverv:

 • Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, skovbrug og lignende.

 • Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, værksteder og lignende, herunder bygninger, der benyttes til fremstillingsvirksomhed og forarbejdning samt lagervirksomhed i forbindelse hermed.

 • Energiproduktion, distribution og lignende.

Hvis over halvdelen af det samlede etageareal i en bygning anvendes til et af ovenstående formål, er bygningen som helhed undtaget fra krav om energimærkning.

For det andet er følgende kategorier af bygninger undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR: 

 1. Fritliggende bygning med et samlet etageareal på under 60 m2

 2. Bygning, der sælges med henblik på nedrivning.

 3. Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2 og højst udgør 25 % af det samlede etageareal.

 4. Bygning, som er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

 5. Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm.

Endeligt er blandt andet sommerhuse og anneks i tilknytning hertil, tillige undtaget fra krav om energimærkning.

Sanktioner

Ifølge energimærkebekendtgørelsens kapitel 14 kan den, der ikke opfylder kravene i bekendtgørelsens § 16, stk. 2 og § 20 straffes med bøde.

Bestemmelserne henviser til de professionelle bygherrer, der opfører såkaldte projektboliger. Reglerne betyder, at en bygherre, der ikke inden købers ibrugtagning af en nyopført bygning fremlægger energimærkning, kan straffes med bøde. Det gælder tillige, hvis den, der projekterer og udfører et byggeri, der skal energimærkes, ikke efter anmodning leverer den fornødne dokumentation for skjulte konstruktioner og tekniske anlæg til det certificerede energimærkningsfirma.

Der kan i øvrigt efter energibesparelsesloven tildeles bøder:

 • Hvis udlejer ikke udleverer energimærkning til lejer.

 • Hvis ejere, sælgere, overdragere, ejerforeninger, boligfællesskaber m.v. ikke udarbejder og udleverer energimærkninger i forbindelse med salg.

 • Hvis ejer eller relevante parter ikke overholder kravet om, at energimærkningen skal synliggøres ved kommerciel annoncering af salg og udleje af bygninger.

Hvis du har spørgsmål til energimærkninger eller er i tvivl om, hvorvidt du har pligt til at udarbejde og fremlægge energimærkning, er du velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse herom.