Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
8. jun. 2018

Lov om forretningshemmeligheder træder i kraft den 9. juni 2018

Den nye lov indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder, og hvor formålet er at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede rammevilkår for erhvervsvirksomheder på tværs af EU.

I vidt omfang samles den danske regulering af forretningshemmeligheder nu i én ny selvstændig lov. Således bortfalder den hidtidig gældende § 23 i markedsføringsloven, hvorfor din virksomhed skal være opmærksom på at få ændret i standardkontrakter (eksempelvis ansættelseskontrakter), hvis der henvises til denne deri.

Hvad er forretningshemmeligheder?

Forretningshemmeligheder defineres i loven, som oplysninger, der

  • er hemmelige således, at de ikke er almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for personkredse, der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysning,
  • har handelsværdi som følge af denne hemmelighed og
  • under de givne omstændigheder er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af den person, som lovligt kontrollerer en forretningshemmelighed.

Forretningshemmeligheder kan ifølge forarbejderne også bestå i en særlig hensigtsmæssig indrettet salgs – og indkøbsorganisation, kendskab til kundeemner, indkøbsmuligheder og markedsanalyser.

Hvad betyder loven for dig?

Det er vigtigt, at du som forretningsdrivende nøje overvejer, hvorvidt din virksomhed har oplysninger, der i henhold til ovenstående kan betragtes som forretningshemmeligheder.

Såfremt din virksomhed har oplysninger, der skal betragtes som forretningshemmeligheder, er det af væsentlig betydning, at virksomheden aktivt har truffet ”rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse” heraf.

Ikke at dette er et nyt krav; det har blot ikke været eksplicit indskrevet i lovgivningen. Tydeliggørelsen heraf kan medføre, at der fremadrettet vil blive lagt større vægt herpå.

Dette indebærer således, at hvis virksomheden ikke har truffet sådanne rimelige foranstaltninger, vil virksomhedens oplysninger ikke være at betragte som forretningshemmeligheder, og virksomheden vil derfor heller ikke kunne gøre brug af de forskellige sanktionsmuligheder mod den krænkende.  

Hvis der sker en krænkelse af din virksomheds forretningshemmeligheder, skal du være opmærksom på, at der er en 6-måneders frist for anlæggelse af en sag; dvs. sagen skal være indgivet til retten inden 6 måneder efter, forretningshemmelighedshaveren har fået kendskab til krænkelsen.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med sikring af din virksomheds forretningshemmeligheder eller vurdering af, om der er sket krænkelse af dine forretningshemmeligheder, er du velkommen til at kontakte os.