Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
19. sep. 2018

Forbud mod geoblocking

Forbud mod geoblocking træder i kraft den 3. december 2018


Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/302 indeholder en række nye regler om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted. Forordningen har til formål at skabe ensartede vilkår for erhvervsdrivende på tværs af EU og styrke e-handelen på det indre marked til gavn for såvel forbrugere som virksomheder.

Hvad er geoblocking?


Geoblocking er en betegnelse for, at en erhvervsdrivende, der udbyder e-handel forskelsbehandler kunder som følge af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted. E-handel defineres i forordningen som enhver form for software, herunder hjemmesider, applikationer og mobile applikationer, som har til formål at give kunder adgang til den erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelser.

De nye regler om geoblocking gælder for alle erhvervsdrivende, der udbyder e-handel med salg til kunder i form af forbrugere eller andre erhvervsdrivende i deres egenskab af slutbrugere, når kunden har bopæl eller hjemsted i EU.

Hvad betyder forordningen for de erhvervsdrivende?


Forordningen indeholder tre centrale forbud, der vedrører reglerne om lige adgang til e-handel, lige adgang til varer og tjenesteydelser samt forbud mod forskelsbehandling af årsager relateret til betaling.

Først og fremmest må erhvervsdrivende ikke blokere for en kundes adgang til den erhvervsdrivendes e-handelsplatforme som følge af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted. En erhvervsdrivende må heller ikke omdirigere en kunde til en anden udgave af den e-handelsplatform, som kunden forventer at have tilgået, som følge af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted. En sådan omdirigering er kun tilladt mod kundens forudgående samtykke hertil, og det skal samtidigt være let tilgængeligt for kunden at tilgå den e-handelsplatform, som kunden i første gang søgte adgang til.

I forlængelse af ovennævnte følger det af forordningen, at en erhvervsdrivende ikke må tilbyde forskellige generelle betingelser for adgang til varer og tjenesteydelser, afhængig af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted. Dette forbud mod forskelsbehandling gælder såfremt kunden ønsker at købe en vare, modtage elektronisk leverede tjenesteydelser eller tjenesteydelser, der leveres på et bestemt fysisk sted, hvor den erhvervsdrivende driver virksomhed.

Det sidste forbud mod forskelsbehandling som forordningen indeholder vedrører betalingsmidler. En erhvervsdrivende må ikke som følge af en kundes nationalitet, bopæl eller hjemsted nægte at acceptere et betalingsmiddel eller pålægge forskellige betingelser for anvendelse af et betalingsmiddel, som den erhvervsdrivende accepterer over for andre kunder.

Hvad bør erhvervsdrivende, der udbyder e-handel særligt være opmærksomme på?


Forordningen medfører ikke en udvidet forpligtelse for erhvervsdrivende, der sælger varer via e-handelsplatforme til at levere varen der, hvor kunden har bopæl eller hjemsted. Den erhvervsdrivende står derfor fortsat frit til at vælge, i hvilket omfang den erhvervsdrivende ønsker at tilbyde levering eller blot afhentning, dog forudsat, at de pågældende leverings- eller afhentningsmuligheder er ens for alle kunder, der anvender den pågældende e-handelsplatform.

De i medfør af forordningen udstedte forbud mod forskelsbehandling er ikke til hinder for, at den erhvervsdrivende kan tilbyde forskellige varer eller tjenesteydelser, eller tilbyde samme varer og tjenesteydelser på forskellige generelle betingelser, på forskellige e-handelsplatforme, i forskellige lande eller til forskellige kundegrupper. Det er derfor stadig tilladt for erhvervsdrivende at lave målrettet markedsføring mod enkelte lande eller kundegrupper, og udbyde særlige tilbud på den erhvervsdrivendes e-handelsplatform i et specifikt land. Den erhvervsdrivende er blot forpligtet til at give samtlige kunder i EU lige mulighed for at tilgå den pågældende e-handelsplatform samt tilbyde alle kunder, der anvender e-handelsplatformen samme betingelser, eller, såfremt der er tale om kundegrupper, tilbyde alle inden for samme kundegruppe de samme betingelser.

Kompetencen til at håndhæve forordningen samt sanktionere overtrædelser heraf er tillagt hver enkelt medlemsstat. Det vides endnu ikke, hvilket organ, der skal håndtere overtrædelser af forordningen i Danmark ligesom det er uvist, hvilke sanktioner overtrædelser vil medføre.

Forordningen træder i kraft den 3. december 2018. Erhvervsdrivende der udbyder e-handel omfattet af forordningen skal derfor sikre, at deres e-handelsplatforme er i overensstemmelse med forordningen senest pr. denne dato.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med en vurdering af, om dine e-handelsplatforme og -vilkår er i overensstemmelse med forordningen, er du velkommen til at kontakte os.