Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
20. mar. 2020

Hjælpepakke – Lønkompensation – COVID-19

Trepartsaftalen mellem Regeringen, Fagbevægelses Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om lønkompensation er mundet i et lovforslag. Lovforslaget forventes vedtaget 24. marts 2020. Det betyder, at der nu er hjælp at hente til de virksomheder, som i stedet for at afskedige deres medarbejdere vælger at hjemsende dem med fuld løn.

Hvilke virksomheder kan søge om lønkompensation?

Følgende forudsætninger gælder for, at man som virksomhed kan ansøge om hjælp fra lønkompensationsordningen:

 • Private virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
 • Foreninger, fonde og selvejende institutioner er omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.
 • Lønkompensationsordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning, herunder statslige myndigheder, statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner, regioner, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen – og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere – af institutionens ordinære driftsudgifter.

Betingelser for at være omfattet af lønkompensationsordningen?

Der gælder en række betingelser for de private virksomheder, som alle skal opfyldes, for at virksomheden kan få ret til at modtage lønkompensation.

 • Virksomheden skal stå overfor at skulle varsle afskedigelser på 30 % af medarbejderstaben eller minimum 50 medarbejdere. Dette regnes i antal medarbejdere (CPR-numre), og ikke i antal årsværk. Dvs. at også deltidsansatte tæller med i opgørelsen. Løsarbejdere/daglejere tæller derimod ikke med.
 • Medarbejderne skal være ansat før d. 9. marts 2020.
 • Virksomheden skal fravælge eksisterende muligheder for hjemsendelse af medarbejdere uden løn.
 • Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til sine medarbejdere, uanset at de er hårdt økonomisk ramt af COVID-19. Fuld løn betyder, at medarbejderen skal have alle de samme tillæg, som medarbejderen normal ville have fået, eksempelvis pension, genetillæg, nattillæg o. lign.
 • De hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i den periode, hvor de er hjemsendt. De må således heller ikke arbejde hjemmefra og heller ikke arbejde på nedsat tid.
 • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden modtager lønkompensation for, skal afvikle 5 dages ferie eller afspadsering i løbet af kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har opsparet dette, kan der afholdes feriedage fra det nye ferieår, eller tjenestefri uden løn. Virksomheden modtager ikke lønkompensation for disse dage. Dagene skal fordeles jævnt over hjemsendelsesperioden. Hvis en medarbejder har afholdt ferie eller afspadsering umiddelbart inden hjemsendelsen (forudsat at denne ferie også blev afholdt efter 9. marts), vil disse dage kunne betragtes som de 5 dages selvbetalt frihed.

Det er ikke et krav, at medarbejderne er omfattet af overenskomst, ej heller at de er medlem af a-kasse eller fagforening.

Hvor længe kan vi hjemsende vores medarbejdere og få lønkompensation?

Perioden hvor virksomheder kan få lønkompensation er fra d. 9. marts til d. 9. juni 2020. Udgangspunktet er, at man alene kan søge om lønkompensation én gang i denne periode. Dette kan dog fraviges, hvis der i løbet af perioden, efter at man har foretaget hjemsendelser, bliver behov for at foretage yderligere hjemsendelser.

Perioden med lønkompensation starter den dag, hvor virksomheden hjemsender sin første medarbejder. Hjemsendelse kan ske med 1 dags varsel.

Perioden med lønkompensation slutter, hvis virksomheden varsler eller afskediger medarbejdere, som følge af økonomiske årsager.

Det fremgår ikke af lovforslaget, om man som arbejdsgiver mister sin mulighed for at blive omfattet af lønkompensationsordningen, hvis man forinden hjemsendelse af minimum 30 % af medarbejderne (eller minimum 50) allerede har opsagt en eller flere medarbejdere. Det synes dog ud fra en ordlydsfortolkning ,at kunne antages at den omstændighed, at en virksomhed - måske tidligt i forløbet – har valgt at opsige enkelte medarbejdere, ikke hindrer den samme virksomhed efterfølgende i at hjemsende medarbejdere og opnå lønkompensation efter ordningen. Det skal dog understreges, at vores fortolkning af reglerne ikke er bekræftet af myndighederne.

Det er heller ikke klart, om man kan vælge at skifte mellem, hvem der er hjemsendt, og hvem der er på arbejde. Nogle brancher har forbud mod at udføre almindelige ikke-kritiske arbejdsopgaver, hvorimod kritiske opgaver fortsat skal løses. Det gælder fx for tandlæger og fysioterapeuter. I disse brancher ønsker nogle virksomheder at lade medarbejderne være hjemsendt på skift – fx at 3 tandlæger skiftes til at være på arbejde 14 dage af gangen – og at den enkelte omvendt er hjemsendt 4 uger ud af et 6-ugers ”rul”. Umiddelbart er det alene opsigelser, der afbryder en lønkompensationsordning, og det at man tager en medarbejder tilbage, i job, påvirker ikke lønkompensationsordningen for de øvrige medarbejdere. Det fremgår endvidere, at der er mulighed for at ændre ansøgningen, hvis der efterfølgende bliver behov for at hjemsende yderligere medarbejdere.

Efter en ordlydsfortolkning synes det, således ikke, at kunne udelukkes, at det er muligt at tage en medarbejder tilbage i job – i en periode – for så efterfølgende at sende samme medarbejderen hjem under lønkompensationsordningen. Det skal dog understreges, at denne fortolkning af reglerne ikke er bekræftet af myndighederne.

Hvor stort et beløb dækker lønkompensationen?

For fastansatte (typisk funktionærer) kan virksomheden få dækket 75 % af de omfattede medarbejderes bruttoløn månedligt, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet medarbejder.

For timelønnede kan virksomheden få dækket 90 % af de omfattede medarbejderes bruttoløn månedligt, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet medarbejder.

Lønkompensationsordningen dækker alene perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Ansøgning, dokumentation og revision

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt. Ansøgninger vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet. Det forventes, at der vil blive åbnet op for ansøgninger til puljen midt i uge 13.

I ansøgningen skal følgende angives:

 • Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
 • CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejderen fuldtids- eller deltidsansat) pr. medarbejder.
 • Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
 • Tro- og loveerklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Den enkelte medarbejders CPR-nummer skal registreres i ansøgningen og også i den efterfølgende revision.

Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejdernes lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode. Hvis der på virksomheden er en faglig repræsentant for medarbejderne, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra den faglige repræsentant på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde.  Dokumentationen skal endvidere ske med revisorbistand.

Du kan læse mere om ordningen, herunder om hvornår der åbnes op for ansøgninger ved at følge med på Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide

Rådgivning om lønkompensation

Er din virksomhed påvirket af den nuværende COVID-19 situation, og ønsker du sparring om lønkompensationsordningen, eller hjælp med at ansøge om kompensationen er du meget velkommen til at kontakte os.