Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
18. mar. 2020

Hjælpepakke for arbejdsgivere (COVID-19) 

Danske virksomheder er under pres som følge af de udfordringer den nuværende COVID-19 epidemi medfører. Mange virksomheder oplever, at de foranstaltninger der implementeres for at bremse udviklingen i smittespredning giver et drastisk fald i omsætningen, og for mange virksomheder er der nu pålæg om at lukke i en periode. Regeringen og et enigt folketing har vedtaget en række hjælpepakker, der skal afbøde nogle af de negative konsekvenser for virksomhederne. Her følger en kort opsummering af et udvalg af de endeligt vedtagne ordninger.

Sygedagpengerefusion

Et enigt folketing vedtog tirsdag den 17. marts 2020 en ændring af sygedagpengeloven, som giver udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgivere som følge af COVID-19.

Normalt får arbejdsgivere først sygedagpengerefusion efter de første 30 sygedage, men denne hastelov medfører, at der vil kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge fra første sygedag forårsaget af Covid-19. Selvstændige kan også få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Samtidig medfører loven, at der ligeledes kan søges om sygedagpengerefusion for medarbejdere, der er fraværende som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om hjemmeophold ved konkrete forhold i forbindelse med COVID-19. Det omfatter bl.a. de medarbejdere, som er i såkaldt hjemmekarantæne efter at have været i kontakt med en konstateret smittebærer, eller fordi de har opholdt sig i et af de karantæne-udløsende lande.

Ordningen er midlertidig og gælder fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Den vedtagne lov og lovens forarbejder finder du her 

Udsættelse af frist for betaling af A-skat og AM-bidrag

Fristen for betaling af A-skat og AM-bidrag af lønninger for månederne april, maj og juni 2020 udskydes med 4 måneder. Indberetningsfristen ændres ikke.

Fristerne udskydes som følger:

For små og mellemstore virksomheder:

Lønperiode Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist
April 2020  11. maj 2020 10. september 2020
Maj 2020  10. juni 2020 12. oktober 2020 
Juni 2020  10. juli 2020 10. november 2020 

 

For store virksomheder:

Lønperiode Normal betalingsfrist Udskudt betalingsfrist
April 2020 30. april 2020 31. august 2020
Maj 2020 29. maj  2020 30. september 2020 
Juni 2020 30. juni 2020 30. oktober 2020 


Udskydelse af betalingsfristen afhjælper nogle af de akutte likviditetsmæssige udfordringer, de danske virksomheder står i.

Læs mere om ordningen og nogle af de øvrige skattemæssige hjælpeforanstaltninger på SKAT's hjemmeside

Arbejdsfordeling

Reglerne om arbejdsfordeling giver virksomheden mulighed for at nedsætte arbejdstiden i en situation, hvor virksomheden er ramt af kortvarig arbejdsmangel og dermed undgå opsigelser. Arbejdsfordeling kan etableres for en begrænset periode, i udgangspunktet maksimalt 13 uger.

Medarbejdere, der indgår i en arbejdsfordeling, kan få supplerende dagpenge. Det er bl.a. en forudsætning at arbejdsfordelingen indeholder en frigørelsesmulighed, dvs. at medarbejderen kan sige op uden varsel for at tage andet arbejde.

Regeringen har besluttet at gøre reglerne om arbejdsfordeling mere fleksible, når behovet for arbejdsfordeling er udløst af COVID-19.

Ændringen indebærer, at arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart det er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes kravet om, at arbejdsfordeling skal anmeldes en uge før det kan træde i kraft. Det bliver samtidig muligt løbende at justere på den faktiske arbejdstid, således at ordningen bliver mere smidig og kan tilpasses det faktiske aktivitetsniveau hurtigere og lettere.

Endelig indebærer ændringen af ordningen, at arbejdsgiveren ikke skal betale 2 g-dage (de 2 første ledighedsdage), hvilket ellers normalt er et krav ved etablering af arbejdsfordeling.

Det er en forudsætning for at etablere arbejdsfordeling, at arbejdsfordelingen enten omfatter hele virksomheden, en hel afdeling eller en bestemt produktionsenhed. Det er endvidere en betingelse, at de berørte medarbejdere accepterer ordningen. Hvis virksomheden er omfattet af overenskomst, skal eventuelle regler om arbejdsfordeling i denne endvidere overholdes.

Du kan læse mere om kravene for etablering af arbejdsfordeling her

Lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts en aftale om lønkompensation. Ordningen går i korte træk ud på, at virksomheder, der pga. COVID-19 påtænker at opsige medarbejdere, kan være berettiget til lønkompensation på op til 75 % af lønnen for funktionærer (dog max 23.000 kr.) eller 90 % af lønnen for timelønnede (dog max 26.000 kr.). Ordningen påtænkes at få tilbagevirkende kraft, således at der kan søges lønkompensation for medarbejdere der har været hjemsendt siden 9. marts 2020 og indtil videre til 9. juni 2020. Der er de seneste dage foreslået nogle ændringer af aftalen, bl.a. ændringer målrettet hotel- og restaurationsbranchen. Lovforslaget er endnu ikke fremsat, og der er en række uafklarede spørgsmål. Det er således bl.a. ikke klart, om muligheden til senere at indgå i en lønkompensationsordning kan være mistet, hvis virksomheden forinden har opsagt en række medarbejdere med samme begrundelse.

Du kan læse mere om forslaget, således som det foreligger pt. her.

Vi følger løbende den politiske udvikling om emnet og forventer at følge op med endnu et nyhedsbrev, når reglerne er vedtaget.

Rådgivning om hjælpepakker

Er din virksomhed påvirket af den nuværende COVID-19 situation, og ønsker du sparring om de forskellige muligheder, så kontakt Kirk Larsen & Ascanius.