Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
1. aug. 2015

Hvor bindende er SKAT's bindende svar?

Skatteretten er omfattende og kompliceret, og det kan selv for eksperter være umuligt med sikkerhed at forudse de skattemæssige konsekvenser af de dispositioner, man påtænker at foretage.

I et forsøg på at skabe større klarhed blev der for en del år siden i skatteforvaltningsloven indført regler om, at man på forhånd kunne bede SKAT om et bindende svar på, hvad den skattemæssige virkning ville være af en påtænkt disposition, således at man kendte de skatteretlige konsekvenser, inden man handlede. Man kunne således i høj grad indrette sig i tillid til SKATs svar, og hvis svaret var anderledes, end man havde forestillet sig, kunne man eksempelvis afstå fra at gennemføre den ellers påtænkte handling.

Reglen gik ud på, at svaret var bindende for skattemyndighederne i indtil 5 år regnet fra spørgerens modtagelse af svaret, men SKAT kunne dog konkret bestemme, at svaret kun skulle være gældende i kortere tid.

Med virkning fra 1. juli 2015 er denne forudberegnelighed imidlertid blevet væsentligt reduceret, og der er nu indført en regel, der siger, at hvis det bindende svar angår spørgsmålet om et aktivs værdi, så gælder svaret kun i 6 måneder. Selve forkortelsen af svarets bindingsperiode fra 5 år til 6 måneder er måske ikke i sig selv udtryk for den store nyskabelse, fordi SKAT allerede i praksis plejede at sætte en 6-måneders-frist ind i de bindende svar, der vedrørte værdiansættelser.

Afgørende nyt er imidlertid en supplerende regel, der går ud på, at svaret uanset 6-måneders-perioden slet ikke er bindende for SKAT, hvis SKAT på baggrund af efterfølgende oplysninger om tilsvarende handler kan begrunde, at værdiansættelsen er forkert.

Der er efter de nye regler 3 betingelser, der skal være opfyldt, for at det bindende svar om et aktivs værdi ikke længere skal være bindende indenfor den frist på 6 måneder, der ellers gælder.

For det første skal der foreligge en efterfølgende konstatering af, at aktivet har en værdi, der er mindst 30% højere eller lavere end den værdi, der er indeholdt i det bindende svar, og samtidig skal værdien udover de 30% også være mindst kr. 1 mio. højere eller lavere end det, der er angivet i det bindende svar.

For det andet skal SKATs revurdering af aktivets værdi være baseret på enten et efterfølgende salg eller på størrelsen af et efterfølgende afkast, og denne vurdering skal være baseret enten på et direkte eller indirekte salg af aktivet eller et tilsvarende aktiv.

For det tredje skal SKAT kunne fremkomme med en begrundet redegørelse for, hvorfor de nye oplysninger medfører, at den værdi, der efterfølgende konstateres, er mere korrekt end den værdi, der er angivet i det bindende svar.

Det er ganske vidtgående ændringer, der her er tale om. Det kan være, at skatteyderen har fået bindende svar på, hvad en post unoterede aktier i et selskab er værd, fordi han godt ville kende størrelsen af sin aktieavanceskat, inden han sælger. Hvis en helt anden aktionær i samme selskab indenfor 6-måneders-fristen herefter sælger aktier i det samme selskab til en pris, der afviger mere end 30% svarende til mindst kr. 1 mio. fra den kurs, som SKAT lagde til grund i det bindende svar til den første aktionær, så betyder det, at SKAT har mulighed for at erklære det bindende svar i den første sag for uforbindende.

Det siger sig selv, at skatteydernes mulighed for at forudberegne den skattemæssige effekt at deres dispositioner hermed er blevet væsentligt forringet. Det kan derfor i endnu højere grad end tidligere være nødvenligt at overveje at tage skatteforhold i forbindelse med, at man sælger eller køber aktiver med skatteretlig relevans. Et skatteforbehold kan være en aftale om, at handlen skal gå tilbage eller prisen rettes til, hvis SKAT anfægter den ellers aftalte pris, men det er langt fra i alle livets forhold, at det kan lade sig gøre at aftale et sådant skatteforbehold.