Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
3. jul. 2020

Køb og salg af landbrugsejendomme - Fokus på bygge- og miljøforhold

Hvad enten er du er sælger, køber eller finasier ved handel med landbrugsejendomme/virksomheder, kan der være god økonomi i at kigge nærmere på, om ejendommens fysiske forhold stemmer overens med de offentlige registreringer, og om den igangværende produktion er lovlig.

Som sælger betaler det sig at være på forkant med at søge uklarheder afdækket og ”lavt hængende frugter” udbedret, så køber ikke får en oplagt mulighed for at presse prisen på ejendommen uforholdsmæssigt.

Den ejendomsmægler, der skal sælge ejendommen, har oftest følgende forbehold ved sin prisfastsættelse: ”Prisfastsættelsen er under forudsætning af at ejendommen i sin helhed er lovligt opført, indrettet og benyttet, og at ejendommens installationer er lovlige og fuldt funktionsdygtige, og at der ikke fremkommer eventuelt værdiforringende oplysninger fra kommunen eller andre offentlige myndigheder."

For købere drejer det sig om ikke at ”købe katten i sækken”, når det viser sig, at den igangværende produktion ikke kan lovliggøres uden betydelige investeringer, for eksempel til opfyldelse af brandtekniske krav.

Hos Kirk Larsen & Ascanius har vi stor erfaring i at screene landbrugsejendomme med henblik på at identificere og synliggøre mulige problemstillinger.

Vi tilbyder at gennemgå ejendommens registreringer i offentlige registre (herunder særligt BBR-registeret og tingbogen) og sammenholde med de fysiske forhold på ejendommen. I samarbejde med en byggesagkyndig, en miljø- eller anden rådgiver kan vi lægge en plan for, hvilke forhold der skal undersøges nærmere eller hvilke tiltag, der skal iværksættes. I relevant omfang bistår vi også gerne i dialogen med myndighederne.

Kræver din miljøgodkendelse en byggetilladelse?

”Det skal oplyses at denne miljøgodkendelse ikke omfatter accept af anmeldt byggeri eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven.”

Efter vores opfattelse er denne sætning en af de mest oversete i forbindelse med mange miljøgodkendelser indenfor landbrug.

Helt konkret betyder det for eksempel, at selvom det i din miljøgodkendelse fremgår, at du som ansøgt får tilladelse til at ændre et areal af halmladen til opstaldning af dyr, betyder det ikke, at der også er givet tilladelse i henhold til byggelovgivningen.

Et andet typeeksempel, som også kræver byggetilladelse efter byggelovgivningen, er opstilling af udendørs kalvehytter, det gælder også enkeltkalvebokse/igloer.

Ifølge BBR- loven (BBR-registeret er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger) har du som ejer pligt til at holde registeret ajour og indberette ændringer. Herudover har du pligt til at overholde byggelovgivningen og de tekniske forskrifter.

Kommunen har mulighed for at udstede bøder, hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger. I registeret anvendes forskellige koder, og det er ikke uden betydning om en bygning har kode 218 – Lade til halm, hø mv. eller kode 212: Stald til kvæg, får mv.

Andre tilladelser

Udover at miljøgodkendelsen ikke forholder sig til om dit byggeri eller din ændrede anvendelse af eksisterende bygninger kræver en byggetilladelse, forholder miljøgodkendelsen sig eksempelvis heller ikke til:

  • Hvad der skal til for at opnå en byggetilladelse?
  • I hvilket omfang en byggetilladelse vil kræve iagttagelse af brandtekniske foranstaltninger i form af ventilation, etablering af flugtveje, brandvægge og slangevindere.
  • Om der kræves spildevandstilladelse, herunder tilladelse til etablering af nedsivningsbassiner.
  • Landzonetilladelse.
  • Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer.
  • Dispensation fra vejloven.
  • Krav til etablering af plansiloanlæg.
  • Servitutter på ejendommen.

Kontakt

For yderligere information eller bistand er du meget velkommen til at kontakte os.