Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
3. jul. 2020

Lønkompensation udvidet med krav om ferie

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 5. juni enige om en forlængelse og samtidig udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning frem til og med 29. august. Efter denne dato skal ordningen ophøre endeligt. Der blev i aftalen lagt op til at medarbejderen som en virksomhed modtager lønkompensation for, skal afholde op til 15 dages optjent tilbageværende ferie i perioden 9. juli til og med d. 29. august. En ny lov gør det tilmed muligt for virksomheder at varsle medarbejderen ferie med forkortet varsel.

Lønkompensationsordningen

Under covid-19 krisen har flere hjælpepakker og politiske aftaler holdt hånden under arbejdsmarkedet. Lønkompensationsordningen har siden 9. marts givet virksomheder mulighed for at hjemsende medarbejdere, og få kompensation for en del af lønudgifterne til de hjemsendte medarbejdere. Ordningen er sidenhen blevet udvidet, justeret og forlænget.

Med den seneste aftale blev ordningen forlænget, så det gælder til og med 29. august 2020. Aftalen er vedtaget som et led i udfasningen af hjælpepakkerne. Det er et krav, at medarbejdere som har optjent ferie i henhold til ferieloven, og som har ikke-afholdt ferie til gode, skal afholde mest mulig ferie, op til 15 feriedage også svarende til 3 uger. Virksomheder er ikke berettiget til lønkompensation i de 3 uger, uanset hvor meget ferie medarbejderne afholder. Lønkompensationsordningen dækker derfor reelt kun virksomhedernes udgifter med yderligere 1 måned.

Det er kun optjent ferie, der kan kræves afholdt af medarbejderen. Hvis den enkelte medarbejder ikke har optjent ret til mindst 3 ugers ferie med løn eller feriegodtgørelse, kan medarbejdere ikke blive pålagt at afholde de fulde 3 ugers ferie.

Ændrede vilkår for arbejdsgivers pligt til at varsle ferie

I ferieloven stilles der krav om, at arbejdsgiveren så tidligt som muligt giver medarbejderen meddelelse om, hvornår ferien skal afholdes. For hovedferien, dvs. de 3 ugers sommerferie, skal varslet være mindst 3 måneder inden feriens påbegyndelse. Da aftalen om forlængelse af lønkompensationsordningens forlængelse blev vedtaget, var der en række virksomheder som ikke havde taget stilling til placering af ferie for deres medarbejdere. Der var derfor behov for at sikre, at virksomhederne ensidigt kunne placere de 3 ugers ferie, og at dette kunne ske med et varsel, der var væsentligt kortere end 3 måneder. Ellers ville ferien ikke kunne blive placeret inden udgangen af august.

Med de nye regler blev det muligt for arbejdsgivere for at varsle medarbejderes  ferie med et forkortet varsel, og at de almindelige varslingsregler således ikke finder anvendelse.. Det er ikke i lovteksten specificeret hvad der forstås med et forkortet varsel, men det fremgår af lovforslagets bemærkninger at arbejdsgiveren kan varsle ferie blot en enkelt dags varsel.

For medarbejdere i virksomheder der modtager lønkompensation vil det betyde at de skal indstille sig på at være fleksible i deres ferieplanlægning. Arbejdsgiveren skal dog fortsat fastsætte ferien efter forhandling med medarbejderen, og under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønsker. Medarbejderen har i udgangspunktet fortsat ret til at ferien afholdes i en sammenhængende periode.

Ændring af allerede aftalt ferie

I henhold til ferieloven har arbejdsgiveren som udgangspunkt mulighed for at ændre allerede aftalt ferie. Det har imidlertid været en forudsætning for arbejdsgivers ændring af allerede varslet ferie, at væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Dette er ikke et kriterie for ændring af ferie som varsles i henhold til lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode. Efter vedtagelsen af loven er der ikke så mange krav til arbejdsgiver for, at denne kan ændre ferie for hjemsendte medarbejdere der modtages lønkompensation for. En arbejdsgiver, der ændrer en medarbejders ferie, skal dog fortsat erstatte medarbejderen de økonomiske tab som medarbejderen lider som følge af ændringen.

En arbejdsgiver kan kun hvor det fremgår af kollektiv overenskomst afbryde en af medarbejderen allerede påbegyndt ferie.

En arbejdsgiver skal fortsat varsle ferien konkret. En arbejdsgiver kan således ikke give meddelelse om at ”ferien anses for afholdt i perioden fra 9. juli til 29. august,” uden at specificere præcis hvornår den enkelte medarbejder afholder ferie, og dermed ikke vil kunne blive kaldt tilbage på arbejde.

Har du brug for rådgivning, så kontakt Kirk Larsen & Ascanius

Ønsker du at høre nærmere om statens hjælpepakker, ansættelsesretlige problemstillinger, eller ønsker du bistand med at udarbejde information til jeres medarbejdere, så er du velkommen til at kontakte os.