Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
10. okt. 2020

NL 17 - De nordiske standardbetingelser 

Med 2017-revisionen af de nordiske standardbetingelser NL er betingelserne gjort mere praktisk brugbare og opdateret til at afspejle den udvikling, der har været siden de tidligere NL-betingelser blev udarbejdet.

Revisionen forbedrer blandt andet køberens rettigheder i tilfælde af forsinkelse, forbedrer sælgerens forhold omkring afhjælpning af mangler og indeholder et nyt afsnit, der omhandler reguleringen af software og tilfældet, hvor der måtte foreligge en krænkelse af immaterielle rettigheder.

Ændringerne afspejler, at der er tale om et såkaldt ”agreed document”, som er blevet til under forhandling mellem repræsentanter, der repræsenterer hhv. køber og sælgers interesser, hvorfor ændringerne både er i sælger og købers interesser.

I januar 2017 udgav industriorganisationerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige NL 17, som er et sæt standardbetingelser indeholdende de almindelige betingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektronisk udstyr inden for de nordiske lande. Betingelserne vil finde anvendelse, hvis det er aftalt mellem parterne.

Betingelserne har tidligere eksisteret i både en version fra 1992, 2001 og 2009. Idet versionerne fra 2001 og 2009 som følge af sine meget købervenlige vilkår ikke har haft succes i bl.a. Danmark, er betingelserne nu opdateret med en 2017-version.

Selvom det nu er næsten 4 år siden, at NL 17 blev udgivet, ses NL 92 fortsat ofte brugt, hvilket kan skyldes, at mange virksomheder ikke er bekendt med NL 17-betingelserne. Derfor er der i denne artikel fokus på de væsentligste ændringer fra NL 92 til NL 17.

Generelle ændringer

Handelsklausulen er ændret til Incoterms® Free Carrier (FCA)
Såfremt sælgeren og køberen konkret ikke havde aftalt andet, ansås levering i henhold til NL 92 for sket i overensstemmelsen med handelsvilkåret ”Ex Works” (Incoterms®), som også generelt er kendt som ”ab fabrik”, dvs. levering på sælgers forretningssted.

Med revisionen af betingelserne, er Ex Works nu blevet erstattet af Free Carrier (Incoterms® FCA). Ændringen til FCA medfører, at sælgeren skal levere produktet til den fragtfører, der er antaget af køberen, hvilket som oftest vil være ved sælgerens forretningssted. Sælgeren forestår derfor som udgangspunkt læsning af produktet og sælgeren skal i øvrigt klargøre produktet til eksport med eventuelle relevante eksportdokumenter.

Ændringen fra Ex Works til Free Carrier ses generelt oftere i samhandlen, og er ikke urimeligt byrdefuld for sælgeren, idet det ofte er sælgeren, der med sin truck læsser produktet på lastbilen, og da det er sælgeren, der er nærmest til at klargøre produktet til eksport.  

Køberens ret til konventionalbod i tilfælde af forsinkelse
Måtte leveringen af produktet være forsinket, vil sælgeren efter NL-betingelserne være forpligt til at betale en konventionalbod til køberen. Konventionalboden er ændret fra at udgøre 0,5 % af købesummen i NL 92 til nu at udgøre 1 % af købesummen efter NL 17. Samtidig beregnes konventionalboden efter NL 17 for hver påbegyndt uge, leveringen er forsinket, hvorimod den efter NL 92 blev beregnet for hver hele uge, leveringen var forsinket. Ændringerne giver således køberen ret til en højere konventionalbod, hvis produktet måtte være forsinket.

Samtidig er den maksimale konventionalbod, som køberen kan blive berettiget til at modtage, ligeledes forhøjet i NL17. Efter NL 17 er køberen maksimalt berettiget til en samlet konventionalbod svarende til 10 % af købesummen sammenlignet med 7,5 % af købesummen efter NL 92.

Idet køberen er berettiget til at ophæve aftalen, når den maksimale konventionalbod er nået, har ændringerne den betydning, at køberen efter NL 17 har mulighed for at hæve aftalen allerede efter en forsinkelse på 10 uger, hvor muligheden for at hæve efter NL 92 først indtrådt efter 15 uger. Køberen kan altså blive frigjort fra aftalen med sælgeren på et tidligere tidspunkt end tidligere, hvilket kan have den fordel, at køberen f.eks. kan bestille produktet andet sted.

Sælgers afhjælpning af mangler
Sælgeren er både efter NL 92 og NL 17 forpligtet og berettiget til at afhjælpe mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Hvor afhjælpningen efter NL 92 skulle ske hos køber, er det nu fastslået i NL 17, at afhjælpning som udgangspunkt skal ske på det sted, hvor produktet befinder sig.

Da produktet som følge af videresalg ikke altid befinder sig hos køberen, kan det være problematisk at foretage afhjælpning hos køber, og dermed er stedet for afhjælpningen ændret med NL 17.

Efter NL 17 er det nu også fastslået, at det er køberen, der skal bære de omkostninger, som sælgeren måtte blive pålagt, ved at produktet befinder sig et andet sted end hos køberen, og at sælgeren altså er forpligtet til at foretage afhjælpning et andet sted end hos køberen.

Implementering af en regulering i forhold til Software

Software
Software indgår ikke sjældent som en integreret del af en levering, som finder sted i henhold til NL-betingelserne. Derfor er der i NL 17 indarbejdet et helt nyt afsnit omhandlede software, der bl.a. regulerer sælgerens rettigheder til softwaren og køberens brugsret.

Reglerne er dog ikke helt fremmede, idet disse tidligere var indeholdt i nogle særskilte tillægsbetingelser, kendt som NPV 99, og således blot nu er indarbejdet i NL 17.

Krænkelse af immaterielle rettigheder
Da det tidligere ikke har været klart, hvorvidt afsnittet omkring mangler i de tidligere versioner af NL har omfattet mangler som består i at det solgte produkt medfører krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, er der i NL 17-versionen indarbejdet et helt nyt afsnit herom.

De nye bestemmelser medfører, at sælgeren er (objektivt) ansvarlig for alle krænkelser af immaterielle rettigheder, hvilket indebærer at sælgeren – uden begrænsning – skal holde køber skadesløs for det tab, som denne måtte lide som følge af at produktet krænker tredjemands rettigheder. Man skal være opmærksom på, at dette – modsat sælgerens ansvar for faktiske mangler – også inkluderer indirekte tab.

Forsikringsmæssige forhold

Som det generelt er tilfældet med alle former for salgs- og leveringsbetingelser, skal man som sælger være opmærksom på, at sælgerens ansvar efter NL 17-betingelserne i videst mulig omfang afspejler sælgerens forsikringsdækning, og derfor anbefales det altid, at sælgerens forsikringsselskab accepterer betingelserne forud for anvendelsen heraf.

De forsikringsmæssige forhold var netop en af årsagerne til, at man reviderede NL-betingelserne, idet mange forsikringsselskaber ikke ville godkende NL 01 og NL 09. Med de nye NL 17 er der som nævnt skabt større balance mellem køberens og sælgerens forpligtelser, hvorfor de fleste forsikringsselskaber kan godkende betingelserne under NL 17.

Med ovenstående er der således givet et overblik over de væsentligste ændringer fra NL 92 til NL 17.

Til trods for at NL-betingelserne med 2017-versionen er gjort mere tidssvarende, ser vi fortsat et behov for, at der konkret udarbejdes ændringer og tillæg til NL 17, således at betingelserne afspejler den konkrete salgssituation endnu bedre.

Måtte du have spørgsmål eller behov for rådgivning omkring NL eller andre standardbetingelser, er du meget velkommen til at kontakte os.