Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
25. mar. 2022

Ny lejelov vedtaget - træder i kraft den 1. juli 2022

Den 1. marts 2022 vedtog Folketinget den nye lejelov, der allerede træder i kraft den 1. juli 2022. Den nye lejelov er først og fremmest en modernisering og sammenskrivning af den tidligere lejelov og den - knap så midlertidige - boligreguleringslov.

I sin endelige form indeholder den nye lejelov foruden en sammenskrivning, tillige flere kodificeringer af allerede gældende ret samt nye regler med henblik på at styrke beskyttelsen af fremlejetagere i et fremlejeforhold.

Kirk Larsen & Ascanius har førhen kommenteret et tidligere fremsat lovforslag og dets skærpede krav til udlejer i forbindelse med en lejers fremleje. Størstedelen af disse er dog udgået og fremgår ikke af den endelige lovtekst.

Vi har nedenfor oplistet et par væsentlige forhold fra den nye lejelov:

  • Der er givet udlejer mulighed for at opsige lejer, hvis denne gentagne gange misligholder dennes forpligtelser over for en fremlejetager. Udlejer vil modtage oplysning herom fra huslejenævnene.

  • I den nye lovs § 19, stk. 2 er det indsat som en forudsætning for anvendelse af reglerne om lejefastsættelse for gennemgribende forbedrede lejemål, at alle – og ikke kun enkelte – dele af det lejede skal fremstå moderniseret.

  • Tilbudspligt er præciseret således, at det nu fremgår af den nye lejelov, at spaltning af selskaber er omfattet af reglerne om tilbudspligt.

  • Muligheden for fravigelse af lejelovens bestemmelser er nu præciseret således, at det efter hvert kapitel fremgår, hvorvidt kapitlets bestemmelser kan fraviges til skade for lejeren. Fravigelsesmuligheden er, for visse bestemmelser, skærpet, herunder for varsling af iværksatte arbejde.

  • Endeligt må der påregnes et større arbejde med forståelse af den nye lovs struktur samt tilpasning af paradigmer og aftaledokumenter.

Det forventes desuden, at der kommer en ny typeformular, der skal anvendes til lejeaftale om beboelseslejligheder. Det viser endnu ikke hvornår den udkommer, men det må lægges til grund, at den alt andet lige foreligger når den nye lejelov træder i kraft den 1. juli 2022.

Har du brug for hjælp til lejeretlige forhold eller har du spørgsmål til den nye lejelov, er du velkommen til at kontakte os herom.