Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
6. mar. 2018

Ny ejendomsvurderingslov kan betyde højere grundskyld for mindre landbrug.

Lovændringen vedtaget den 6. juni 2017 medfører en ændring i de kriterier, der anvendes til vurdering af, om der er tale om en landbrugsejendom eller en beboelsesejendom. Der vil fremadrettet være tale om en konkret vurdering.

Den nuværende ejendomsvurderingslov

Efter den nuværende lov gælder en formodningsregel om, at en ejendom på mere end 5,5 ha som udgangspunkt anses for at være en landbrugsejendom. Ligesom ejendomme under 5,5 ha vil anses for at være en beboelsesejendom, medmindre særlige forhold taler for det modsatte. Det er imidlertid konstateret, at formodningsreglen i praksis er tillagt højere vægt end tiltænkt, og derfor videreføres reglen ikke i den nye lov. 

Den nye ejendomsvurderingslov

I stedet vil kategoriseringen af ejendomme med den nye ejendomsvurderingslov afhænge af en konkret vurdering, der i sidste ende skal bestemme, om det er beboelsesmomentet eller landbrugsmomentet, der vejer tungest. Som en betingelse for, at ejendommen kan karakterises som landbrug, skal der grundlæggende kunne påvises egentlig landbrugsdrift, for eksempel jord i omdrift eller erhvervsmæssig husdyrsproduktion.

Det kan indgå i bedømmelsen, hvorvidt der er formel landbrugspligt efter landbrugslovgivningen, om der er modtaget landbrugsstøtte, om driften er overskudsgivende o. lign., men ingen af disse momenter er i sig selv afgørende for, om der er tale om landbrug eller ej.

Konsekvenser

Den nye lovgivning kan resultere i, at nogle landbrugsejendomme vil blive omkategoriseret til beboelsesejendomme og omvendt. Såfremt en landbrugsejendom omkategoriseres til en beboelsesejendom, er konsekvensen, at grundskylden vil stige betydeligt i forhold til den grundskyld, der betales ved en kategorisering som landbrugsejendom. Den eksakte stigning i grundskylden afhænger af selve vurderingen og beliggenheden, idet den enkelte kommune vedtager egen grundskyldpromille.

Måtte en landbrugsejendom blive omkategoriseret til en beboelsesejendom, vil det således uundgåeligt få indflydelse på handelsværdi og omsættelighed. Imidlertid vil der være en overgangsordning, således at ejerne kan vælge at beholde den ejendomskategori, som deres ejendom har. Kategoriseringen vil gælde indtil ejerskifte, hvorefter ejendommen vil blive vurderet efter de nye regler.

Da det er uklart, hvilke momenter der konkret vil være udslagsgivende for, hvornår der er tale om en landbrugsejendom og en beboelsesejendom, er det svært at spå om konsekvenserne for den enkelte ejer af en landbrugsejendom. For større landbrug vil reglen formentligt ikke give anledning til tvivl. Derimod bør de, der driver hobbylandbrug eller deltidslandbrug være opmærksomme på de nye regler, særligt hvis de står overfor et ejerskifte.

Den nye lov trådte i kraft pr. den 1. januar 2018.

En ejendom, som på tidspunktet for ikrafttrædelsen af den nye ejendomsvurderingslov er vurderet som landbrugsejendom, skal imidlertid første gang vurderes efter den nye lov pr. 1. september 2019.

En ejendom, som på tidspunktet for ikrafttrædelsen af den nye ejendomsvurderingslov er vurderet som beboelsesejendom vurderes efter loven første gang den 1. september 2018.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med køb og salg af en landbrugsvirksomhed? Se mere her