Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
25. feb. 2021

Ny landsretsafgørelse om omstødelse af sikkerhed i fremtidige fordringer

Vestre Landsret har ved dom afsagt den 24. februar 2021 fastslået, at sikringsakten ved transport i EU-støtte skal anses for sket ved forhåndsdenunciation til Landbrugsstyrelsen og ikke først, når der indsendes støtteansøgning i et givent støtteår. Dette betød, at der ikke kunne ske omstødelse af transporten i medfør af konkurslovens § 70.

I sagen, hvor Vestre Landsret stadfæstede dommen afsagt af Retten i Herning, var der tale om et landbrug, som blev tager under konkursbehandling den 29. juni 2018. På grund af en forudgående rekonstruktion, var fristdagen den 8. maj 2018. 

Landbrugets bankforbindelse havde i januar 2015 til sikkerhed for sine tilgodehavender, herunder en kassekredit, fået løbende transport i landbrugets EU-støtte under grundbetalingsordningen, slagtepræmier og grønne krav. Transporten blev noteret hos Landbrugsstyrelsen (dengang NaturErhvervstyrelsen) i september 2015.

Forud for konkursen havde landbruget den 28. marts 2018 indsendt Fællesskema med ansøgning om EU-støtte for 2018. Støttebeløbet blev i januar 2019 i henhold til den meddelte transport udbetalt til banken.

Tvistepunktet i sagen var, om bankens sikkerhed i EU-støtten for 2018 var omstødelig i medfør af konkurslovens § 70, idet denne fordring endnu ikke var kommet til eksistens ved transportens notering hos Landbrugsstyrelsen i 2015, og da sikringsakten efter konkursboets opfattelse tidligst kunne iagttages på det tidspunkt, hvor fordringen kom til eksistens.

Omstødelse efter konkurslovens § 70

Efter konkurslovens § 70 kan en panteret eller anden sikkerhed, som ikke er tilsagt ved gældens stiftelse omstødes, hvis sikringsakten er foretaget senere end 3 måneder før fristdagen.

Det var derfor afgørende for konkursboets omstødelsesmulighed efter konkurslovens § 70, om sikringsakten skulle anses for foretaget ved noteringen hos Landbrugsstyrelsen i september 2015 eller først da fordringen kom til eksistens i forbindelsen med indsendelsen af ansøgning i marts 2018, idet sikringsaktien i sidstnævnte tilfælde ville være inden for 3-månedersfristen.

Det særlige ved fremtidige fordringer

Ved overdragelse til eje eller sikkerhed (transport) af en fordring skal der altid gives meddelelse (denunciation) til skyldnerens debitor, for at overdragelsen har gyldighed overfor overdragerens andre kreditorer. Dette følger af princippet i gældsbrevslovens § 31.

Når der gives en løbende transport i EU-støtte, vil transporten omfatte fordringer, som endnu ikke er kommet til eksistens, på tidspunktet for tildeling af transporten, dvs. fremtidige fordringer.

Sikringsakten for en fremtidig fordring er principielt den samme som ved en almindelig fordring – altså denunciation til fordringens debitor. Det særlige ved fremtidige fordringer er, at det kan være vanskeligere at opfylde kravene med hensyn til individualisering og identifikation af den transporterede fordring. Eksisterende fordringer lader sig således lettere identificere ved angivelse af fx fakturanummer, dato, m.v.

Kravene om individualisering og identifikation af den transporterede fordring skyldes bl.a., at man på et senere håndhævelsestidspunkt med sikkerhed skal kunne fastslå, hvilken fordring (eller andet aktiv) der er givet sikkerhed i, idet der i modsat fald vil være en risiko for, at der vilkårligt kan inddrages andet eller mere under den stillede sikkerhed til skade for de øvrige kreditorer. En sådan risiko ville være i strid med ligedelingsprincippet, som er et grundprincip ved konkursbehandlingen.

Det er således en forudsætning for, at en sådan forhåndsdenunciation vedrørende en fremtidig fordring får retsvirkning som sikringsakt, at den transporterede fordring på forhånd kan beskrives tilstrækkeligt klart. I modsat fald, vil sikringsakten først kunne foretages, når fordringen kommer til eksistens.

Landsrettens afgørelse

I den nyligt afsagte landsretsdom fandt Landsretten i lighed med byretten, at bankens sikkerhed var af en sådan entydig og klar karakter, at sikringsakten måtte anses for sket i forbindelse med forhåndsdenunciationen – altså ved den oprindelige meddelelse til Landbrugsstyrelsen i 2015. Dette skyldtes særligt, at det ikke var muligt for hverken banken eller landmanden vilkårligt at skyde andre aktiver ind under transporten til skade for de øvrige kreditorer.

Da sikringsakten således kunne anses for foretaget i september 2015 og ikke først på tidspunktet for landmandens ansøgning om EU-støtte i marts 2018, lå sikringsakten ikke inden for 3-månedersfristen i konkurslovens § 70.

Konkursboet fik derfor ikke medhold i omstødelseskravet overfor banken.

Advokat Bo Ascanius førte sagen ved Landsretten på vegne af banken.

I insolvensafdelingen hos Kirk Larsen & Ascanius rådgiver vi ofte om kredit- og panteretlige forhold indenfor både landbruget og andre brancher.