Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
14. jun. 2021

Nye krav på vej til udlejere

Den 8. juni 2021 udløb høringsfristen for de foreslåede ændringer til leje- og boligreguleringsloven, der skal give fremlejetagere en bedre beskyttelse. Dette imens udlejere skal skærpe deres årvågenhed.

Som den gældende lovgivning er affattet, nyder fremlejetagere ikke samme beskyttelse som lejere. Efter adskillelige historier i medierne om fremlejetagere, der bliver snydt, er der nu et politisk ønske om ændre på fremlejetageres manglende beskyttelse.

Hvis lovforslagene vedtages som de er fremført vil det betyde, at udlejere og fremlejegivere fremover alene må opkræve forudbetalt leje for en periode svarende til opsigelsesvarslet. Lejer er beskyttet derved, at depositum og forudbetalte leje er sikret i ejendommen forud for andre uden tinglysning. Det er derimod alene fremlejegiver, der hæfter for fremlejetagers depositum og forudbetalte leje.

Henset til de negative historier i medierne, ønskes det derfor ændret således, at fremlejegiver skal kunne straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder, hvis denne disponerer over indbetalte depositum og forudbetalt leje på en sådan måde, der fører til tab for fremlejetager. Derudover vil fremlejegiver som følge af de foreslåede regler skulle foretage endelig afregning, og udbetale overskydende depositum, inden 6 uger fra fremlejeforholdets ophør.

Som noget nyt får udlejer adgang til at opsige lejer, såfremt udlejer minimum to gange har fået meddelelse om lejers (fremlejegivers) manglende efterlevelse af huslejenævnsafgørelser vedrørende dennes fremlejeforhold.

Tager udlejer ikke affære ved at opsige lejer efter modtagelse af anden meddelelse fra huslejenævnet, og får udlejer en tredje meddelelse om lejers (fremlejegivers) manglende efterlevelse, vil fremlejetager kunne rette de krav, der opstår, efter tredje meddelelse er modtaget, direkte mod udlejer. Herunder formentlig krav på tilbagebetaling af depositum.

Det foreliggende lovforslag udgør et brud på de sædvanlige aftaleretlige strukturer, der forefindes i dansk ret ved, at udlejer kan komme til at hæfte for en aftale som udlejer ikke selv er part i.

Det er derfor vigtigt, at udlejer er opmærksom på vedtagelsen af ovennævnte forslag således, at udlejer sikrer sig mod, at en fremlejetager kan rette sådanne krav mod udlejer.

Har du brug for hjælp til lejeretlige forhold eller spørgsmål til de nye krav, er du velkommen til at kontakte os herom.