Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
1. maj 2015

Nye regler i lejelovgivningen

Folketinget har vedtaget en lov med den prætentiøse titel ”Forenkling og modernisering af lejelovgivningen”.

Loven indeholder væsentlige ændringer af bl.a. lejelovens regler om udlejning af beboelseslejemål, og den træder i kraft den 1. juli 2015.

De væsentligste ændringer omfatter spørgsmålet om huslejeregulering og om lejemålets istandsættelse ved fraflytning.

Navnlig det sidste spørgsmål har tidligere givet anledning til mange frustrationer hos lejerne, som er blevet mødt med ofte temmeligt uforståelige krav om fuldstændig nyistandsættelse af lejemålet, bl.a. med total afslibning af alle gulve, ny maling overalt indvendigt og afslibning af samtlige køkkenskabe, bordplader mv., uanset om det var nødvendigt eller ej.

Denne noget uheldige praksis bliver ændret med den nye lov men dog kun med virkning for lejeaftaler, der indgås den 1. juli 2015 eller senere.

Pr. denne dato kan det nemlig ikke længere aftales, at lejer skal nyistandsætte ved fraflytning, idet der indføres en regel om, at lejer kun har pligt til at vedligeholde så ofte, som det er påkrævet under hensyntagen til ejendommens og det lejedes karakter. Lovens forarbejder lægger vægt på, at lejerens pligt til at istandsætte ved fraflytning alene kan fastsættes til det, man kalder ”normal istandsættelse”, og selv om dette begreb naturligvis ikke er fuldstændigt entydigt, vil det dog fremadrettet kunne hjælpe mange lejere, der slipper for at renovere den fraflyttede lejlighed indvendigt, selv om den er pænt normalt vedligeholdt.

Desuden indføres der en regel om obligatorisk syn ved både indflytning og fraflytning af alle ejendomme, der rummer mere end én beboelseslejlighed. Udlejer får for disse ejendomme pligt til at sørge for, at der udarbejdes både en indflytnings- og en fraflytningsrapport, som lejeren skal have udleveret senest 14 dage efter afholdelse af synet. Hvis udlejeren forsømmer denne forpligtelse, vil han ikke efterfølgende kunne fremsætte krav om istandsættelse ved fraflytning.

Der gælder dog en undtagelse fra denne regel, nemlig hvis kravet om istandsættelse skyldes deciderede skader på ejendommen, som er forvoldt af lejeren.

Heller ikke disse nye regler kommer dog til at gælde for lejekontrakter, der er indgået før lovens ikrafttræden.

Endvidere indfører loven nye regler om huslejeregulering. Det har tidligere i beboelseslejemål været muligt at aftale en såkaldt ”trapperegulering”, så huslejen steg med visse på forhånd aftalte intervaller. Denne mulighed forsvinder nu for huslejekontrakter, der indgås efter lovens ikrafttræden, således at der fremover i stedet kan aftales huslejeregulering én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

De gamle ”trappelejeaftaler” kan således fortsætte uændret i de gamle kontrakters løbetid, men man skal dog være opmærksom på, at hvis der aftales ændringer i reguleringen af lejen i disse eksisterende lejekontrakter, så kan der heller ikke her aftales ”trappeleje”.

Endelig indfører den nye lov ændrede regler om den omkostningsbestemte husleje, men disse regler og navnlig overgangsreglerne i forbindelse med ikrafttræden af den nye lov er så tilpas indviklede, at man med rimelighed kan rejse spørgsmålet om, hvorvidt der på dette punkt er tale om en sådan ”forenkling” af lovgivningen, som lovens titel ellers stillede i udsigt. Reglerne om omkostningsbestemt husleje skal ikke behandles her.