Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
30. okt. 2020

Nye værktøjer til at redde flere almindelige virksomheder er på vej

Tirsdag 10. november 2020 er det planen, at Folketinget skal 1. behandle justitsminister Nick Hækkerups lovforslag nr. 65 / 2020 – 2021 om ændring af Lov om ændring af konkursloven, lov om Lønmodtagernes Garantifond og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Mange virksomheder – navnlig små og mellemstore virksomheder – oplever for tiden betydelige økonomiske vanskeligheder. Erfaringerne med de nuværende rekonstruktionsregler er, at de ikke bruges i det tiltænkte omfang. Det fremføres ofte, at en væsentlig årsag hertil er, at det er for omkostningskrævende at gennemføre en rekonstruktion, navnlig for mindre virksomheder.

De foreslåede ændringer er ikke emnemæssigt eller tidsmæssigt begrænset til COVID-19-situationen. De foreslåede ændringer omfatter således også virksomheder, der er kommet i økonomiske vanskeligheder af andre grunde end COVID-19, og de foreslåede nye regler vil også gælde efter COVID-19.

Lovforslagets formål er at forbedre rammerne for videreførelse af levedygtige virksomheder, samtidig med at kreditorernes (leverandører, långiver og bank) retsstilling beskyttes, og forslagets nye elementer er:

Mere tid til forretningsanalyse uden ”tvang” til konkurs

Indledning af rekonstruktion skal ikke længere automatisk føre enten til rekonstruktion eller konkurs; det skal som noget nyt være muligt at få beskyttelse for sine kreditorer i periode op til 8 uger (tidligere kun 4 uger) indtil rekonstruktionsplan er vedtaget, og således at virksomheden i denne periode kan tilbagekalde sin begæring om rekonstruktion uden automatisk at gå konkurs

”Straks” – virksomhedsoverdragelse til bevarelse af værdier

En ny ”fast-track”-proces skal gøre det muligt at gennemførelse af virksomhedsoverdragelse før et egentlige rekonstruktionsforslags behandling; det skal som noget nyt være muligt at gennemføre virksomhedsoverdragelse før et egentlige rekonstruktionsforslags behandling. Virksomhedsoverdragelse kan foretages udelukkende med rekonstruktørens samtykke, hvis rekonstruktøren skønner det hensigtsmæssigt for at bevare værdien af skyldnerens virksomhed, og forudsat at rekonstruktøren, der skal informere kreditorerne om virksomhedsoverdragelsen med en frist på 5 dage for kreditorerne til at gøre indsigelse, ikke modtager indsigelser. 

Virksomhedskøber skal ikke længere betale gammel løn til ansatte

Virksomhedsoverdragelse under rekonstruktionsbehandling sidestilles med virksomhedsoverdragelse under konkurs, således at en erhverver af virksomheden alene indtræder i forpligtelser overfor ansatte fra dagen for indledning af rekonstruktionsbehandlingen. Med en ændring af virksomhedsoverdragelsesloven, sikres det som noget nyt, at erhververen – hvis der finder en virksomhedsoverdragelse sted under en rekonstruktionsbehandling – kun indtræder i rettigheder og forpligtelser, der vedrører tiden efter rekonstruktionsbehandlingens indledning og ikke som nu i den ubrudte samlede historiske forpligtelse overfor alle ansatte.

Ingen forskelsbehandling af fortsættende og ikke fortsættende medarbejdere

Lønmodtagernes Garantifond skal for medarbejdere fremskynde udbetaling for perioden inden indledning af rekonstruktionsbehandlingen således som i dag under konkurs, når medarbejdere er opsagte og ikke videreførte. Med en ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond sikres det som noget nyt, at de medarbejdere, der har været ansat i virksomheder, der indleder rekonstruktionsbehandling eller som ikke videreføres af rekonstruktøren under en rekonstruktionsbehandling ikke længere skal vente på at rekonstruktionsbehandling enten bliver en succes, således at virksomheden betaler manglende løn eller bliver til en konkurs, hvor medarbejderne har krav på dækning hos Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond fremover skal foretage udbetalinger af lønrestancer mv. allerede i forbindelse med indledning af arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling for så vidt angår krav fra lønmodtagere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er opsagt og fritstillet. De eksisterende regler om betaling af løn til tiden for ansatte, der er videreførte, og mulighed for virksomhedens optagelse af lønlån hos Lønmodtagernes Garantifond fortsættes ovenikøbet, således at der kan optages lån også op til en måneds løn, der forfaldt før rekonstruktionsbehandlingen.

Rekonstruktørens samarbejde med regnskabskyndig tillidsmand og nuværende revisor eller forretningsmæssige rådgiver

Der skal ikke længere være pligt til ved indledning af rekonstruktionsbehandlingen at udpege en tillidsmand; den indledende rekonstruktionsbehandling skal gøres billigere og mere attraktiv. Behovet for regnskabsmæssig assistance fra en tillidsmand ikke nødvendigvis vil være lige udtalt for alle virksomheder. Det gælder navnlig for mindre virksomheder, hvor udpegning af en tillidsmand kan være et fordyrende led i rekonstruktionsbehandlingen, som i sidste ende kan være hæmmende for, om rekonstruktion af virksomheden gennemføres. Udgifterne ved tillidsmandens arbejde vil f.eks. ikke altid være proportionale ved rekonstruktion af små virksomheder, hvor fx varelageret er meget begrænset. Det skal derfor som noget nyt være valgfrit for virksomheden, om en regnskabskyndig tillidsmand skal beskikkes ved rekonstruktionsbehandlingens indledning, og at rekonstruktøren eller kreditorerne på mødet om rekonstruktionsplanen (eller senere) kan anmode om, at skifteretten beskikker en regnskabskyndig tillidsmand, hvis dette ikke allerede er sket. Rekonstruktøren bør samtidig på et hvilket som helst stadie i rekonstruktionsbehandlingen fortsat kunne antage fornøden regnskabskyndig bistand, og som ikke udpeges af skifteretten, og virksomhedens nuværende revisor eller forretningsmæssige rådgiver vil i den forbindelse kunne yde regnskabskyndig bistand til rekonstruktøren.

Corna Levin Munch og Carsten Ceutz har fulgt reglernes tilblivelse tæt og er klar med råd og vejledning samt beskrivelse af mulighederne for bank, panthaver, långiver og virksomhed samt ledelse.