Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
29. okt. 2019

Principiel Højesteretsafgørelse om EU-støtte ved landbrugskonkurs

Højesteret har netop afsagt dom i den længe ventede prøvesag om behandlingen af EU-støtte i et landbrugskonkursbo. 

Sagen, som var udvalgt til prøvesag, har været behandlet ved både Vestre Landsret og Højesteret, idet der undervejs blev bevilget 3. instansbevilling på grund af sagens principielle karakter. 

For Højesteret deltog 5 dommere, og afgørelsen blev truffet uden dissens. 

Ved gennemgang af Landsrettens og særligt Højesterets præmisser kan bl.a. udledes, at EU-støtten er en betinget fordring, som alene kommer til udbetaling, når driften af landbrugsvirksomheden fortsættes af konkursboet og de øvrige støttebetingelserne bliver opfyldt af konkursboet. 

Højesterets præmisser må endvidere læses således, at driftsregnskabet anerkendes som et underregnskab til boregnskabet, jf. konkurslovens § 148. 

Højesteret lægger i afgørelsen til grund, at der i den konkrete sag og generelt var en aftale mellem boet og underskudsgaranten om, at driftslikviditet blev stillet til rådighed under forudsætning af, at EU-støtten indgik på driftsregnskabet. Højesteret anerkender imidlertid, at EU-støtten er en driftsrelateret indtægt, som også uden aftale herom med underskudsgaranten indgår til delvis dækning af underskuddet på driftsregnskabet. 

Der synes med Højesterets afgørelse at være gjort endeligt op med, hvordan EU-støtten skal håndteres i konkursboer vedrørende landbrugsvirksomheder. Afgørelsen forventes at få betydning for en lang række sager, der har afventet afklaring heraf. 

Afgørelsen er offentliggjort på Højesterets hjemmeside.