Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
26. jan. 2023

Retten til at opkræve renter  i entrepriseforhold

Entreprenørens økonomiske interesse i at opkræve renter

Denne nyhedsartikel har til formål at belyse hovedtrækkene for retten til at opkræve renter i entrepriseforhold, når AB 18 er vedtaget mellem parterne. Til slut er det kort beskrevet hvad retsstillingen er, hvis ingen af AB-vilkårene er vedtaget samt hvis AB Forbruger, ABT 18 eller ABR 18 er vedtaget.

Bygherres hoved forpligtelse er at betale entreprisesummen rettidigt til entreprenøren. Betalingen kan enten ske løbende som byggeriet skrider frem, hvilket er udgangspunktet, hvis ikke andet er aftalt (se afsnit 1) eller efter en i forvejen aftalt betalingsplan (se afsnit 3). Hvis ikke betaling sker til tiden, kan det have store konsekvenser for entreprenøren, da han således kan risikere at løbe tør for penge til at udføre byggeriet og dermed mangle likviditet til at fortsætte arbejdet.

Som følge heraf er det vigtigt, at entreprenøren kan kræve renter, hvis betalingen ikke sker til tiden.

Ved manglende rettidig betaling har entreprenøren desuden ret til at standse arbejdet efter et skriftligt varsel på 3 arbejdsdage - dog 5 arbejdsdage hvis bygherre er en offentlig bygherre eller en almen boligorganisation. Se artiklen om entreprenørens standsningsret for en uddybende beskrivelse heraf.

Overskrifterne er følgende:

  1. Hvornår kan entreprenøren kræve renter ved aconto begæringsplan i henhold til AB 18?
  2. Hvornår kan entreprenøren kræve renter efter aftalt betalingsplan i henhold til AB 18?
  3. Reglerne for renteopkrævning i henhold AB 18
  4. Bortfald af rentekravet
  5. Tilfælde hvor AB 18 ikke er vedtaget
  6. Tilfælde hvor AB Forbruger er vedtaget
  7. Tilfælde hvor ABT 18 eller ABR 18 er vedtaget

1. Hvornår kan entreprenøren kræve renter ved aconto begæringsplan i henhold til AB 18?

Ifølge AB 18 §37, stk. 1 forfalder entreprenørens krav på betaling efter aconto begæringer senest 15 arbejdsdage efter bygherres modtagelse af anmodning om betaling. Hvis bygherre betaler indenfor de 15 arbejdsdage, har han således betalt til tiden. Hvis bygherre derimod ikke betaler indenfor de 15 arbejdsdage, kan entreprenøren kræve rente tilbage fra forfaldsdagen, som var dagen for entreprenørens fremsendelse af betalingsanmodningen.

Hvis bygherre ikke anser beløbet som forfaldent til betaling, skal han altid gøre entreprenøren skriftligt opmærksom herpå.

2. Hvornår kan entreprenøren kræve renter efter aftalt betalingsplan i henhold til AB 18?

Hvis parterne har aftalt at bygherre i stedet for at betale efter aconto begæringer, skal betale efter en betalingsplan, har entreprenøren ret til at få pengene udbetalt på forudbestemte tidspunkter. Dette kan være, når bestemte arbejder/delmål er udført eller efter på forhånd aftalte tidspunkter under byggeprocessen.

I sådanne tilfælde gælder der ingen løbedage, medmindre parterne har aftalt andet. Entreprenøren har således ret til betaling, så snart den aftalte forfaldsdag er nået, og kan kræve rente fra denne dag, hvis betaling ikke sker til tiden.

3. Reglerne for renteopkrævning i henhold til AB 18

Når entreprenøren vil opkræve renter for manglende rettidig betaling, gælder rentelovens regler. Rentesatsen ifølge renteloven er en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats som Nationalbanken halvårligt fastsætter med et tillæg på 8 pct. Den officielle udlånsrente gældende fra d. 16. december 2022 er 1,90 pct.

Parterne kan dog altid fravige rentesatsen, hvis de ønsker, at der skal gælde en anden rente ved forsinket betaling i deres aftaleforhold. Dette kan de imidlertid kun gøre, når både bygherre og entreprenør er erhvervsdrivende. Er bygherre forbruger, kan rentesatsen ikke fraviges til skade for bygherren – rentesatsen for en forbrugerbygherre er således i overensstemmelse med den i renteloven fastsatte sats.

4. Bortfald af rentekravet

Ved udløbet af den sidste løbedag starter forældelsesfristen efter forældelseslovens §2, stk. 2. Den almindelige forældelsesfrist er 3 år regnet fra det tidligste tidspunkt, hvor entreprenøren kunne kræve betaling i henhold til fakturaen. Dette indebærer altså, at entreprenøren skal have forfulgt sit rentekrav inden udløbet af 3-års fristen. Undlader han det, fortaber han retten til at kræve rente.

5. Tilfælde hvor AB 18 ikke er vedtaget

Hvis parterne ikke har vedtaget AB 18, er udgangspunktet fortsat, at rentelovens regler finder anvendelse. Hvis man i forvejen har aftalt en forfaldsdag, kan renten kræves fra forfaldsdagen, og rentesatsen udgør den officielle udlånsrente som fastsættes af Nationalbanken med et tillæg på 8 pct.

6. Tilfælde hvor AB forbruger er vedtaget

Såfremt bygherre er forbruger, og parterne har aftalt, at AB Forbruger skal gælde for deres aftaleforhold, forfalder fakturaen til betaling når forbrugeren modtager fakturaen. Der gælder ligeledes løbedage på 15 arbejdsdage for disse aftaleforhold, hvorfor rente alene kan kræves efter udløbet af den 15. arbejdsdag. Sker der ikke rettidig betaling indenfor arbejdsdagene, kan der kræves rente efter rentelovens rentesats fra forfaldsdagen.

7. Tilfælde hvor ABT 18 eller ABR 18 er vedtaget

For ABR 18 og ABT 18’s vedkommende gælder det samme om forrentning som gælder efter AB 18, hvorfor der henvises til ovenstående afsnit 1-4.

---o0o---

Hos Kirk Larsen & Ascanius er vi specialister i entrepriseretlige forhold. Ønsker du sparring herom, er du velkommen til at kontakte os.