Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
27. feb. 2023

Retten til prisregulering i entrepriseforhold 

Når priser på byggematerialer stiger, kan det få store konsekvenser for entreprenører og bygherrer. Særligt i disse tider, hvor inflationen har gjort sit indtog i Danmark, er det derfor relevant at overveje, hvilke regler der gælder for retten til at regulere prisen i entrepriseforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at belyse hovedtrækkene i disse regler, hvor der tages udgangspunkt i ABT18’s og AB18’s regler, mens der til sidst perspektiveres til reglerne i ABT93, AB92, AB-Forbruger samt for de tilfælde, hvor der slet ikke er vedtaget AB-dokumenter i aftaleforholdet. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at reglerne nedenfor alene gælder, hvis ikke andet er aftalt i entreprisekontrakten.

1. Indeksregulering

1.1. De første tolv måneder fra tilbudsdagen
Hovedreglen er, at entreprisesummen er fast for det arbejde, der udføres inden for de første tolv måneder fra tilbudsdagen, hvilket i praksis er benævnt ”fastprisperioden”.

Der findes dog to undtagelser, der berettiger til prisregulering i fastprisperioden. Mere herom i afsnit 2.

1.2. Tolv måneder efter tilbudsdagen
Den del af entreprisesummen, der vedrører arbejde, der udføres tolv måneder efter tilbudsdagen kan indekseres efter ABT18 § 32 og AB18 § 34. Hvilket indeks, der skal reguleres efter, afhænger af hvad der er aftalt herom, men hvis intet er aftalt, skal der anvendes det indeks, der er relevant for arbejdet.

Entreprisesummen udbetales sædvanligvis i overensstemmelse med arbejdets udførelse, enten som et forud fastsat ratebeløb eller i henhold til aconto begæringer. Det er disse rate- eller acontoudbetalinger, der kan indeksreguleres fra entreprenørens side.

Indeks på udførelsestidspunktet beregnes ved interpolation til midtpunktet for det i henhold til de enkelte aconto- eller rateudbetalinger udførte arbejde. Ved månedlige aconto begæringer bliver dette normalt den 15. i måneden. Der henvises til eksemplet under pkt. 1.3 i artiklen.

Indekserne offentliggøres imidlertid kun kvartalsvist fra Danmarks Statistik.

Når man kun kender indeks forud for det aktuelle tidspunkt (midtpunktet for udførte arbejder), fastlægges indekset for dette tidspunkt som det seneste forud herfor offentliggjorte indeks. På grundlag heraf udregnes et aconto reguleringsbeløb.

Når man også kender indeks efter det aktuelle tidspunkt, hvor indeks ønskes beregnet, fastlægges den endelige indeksværdi for dette tidspunkt ved lineær (retliniet) interpolation mellem de senest indeks på det pågældende område. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de reguleringsbeløb, der som ovenfor nævnt måtte være udbetalt på grundlag af det senest kendte indeks, og det beløb, der skal udbetales på grundlag af det interpolerede indeks, foretages modregning eller tillægsbetaling i den nærmest efterfølgende udbetaling til entreprenøren.

DI Byggeri har udarbejdet en frit-tilgængelig indeksberegner til brug for entreprenører.

1.3. Eksempel på indeksregulering
Følgende forudsætninger anvendes i nedenstående eksempel på indeksberegning:

  • Aftalt indeks:                                              Byggeomkostningsindeks i alt (boliger)
  • Tilbudsdato:                                                Den 10. november 2021
  • Første dag i udførelsesperioden:            Den 1. februar 2023
  • Sidste dag i udførelsesperioden:             Den 28. februar 2023
  • Fakturabeløb ekskl. moms:                      Kr. 200.000 ekskl. moms

”Basisindekset” ved indeksreguleringen er 6-måneders indekset, det vil sige indekset pr. 10. maj 2022 (altså 6 måneder efter tilbudsafgivelse), og dette indeks er ved retliniet interpolation beregnet til 119,90.

Indekset på udførelsestidspunktet er fastsat til indekset på det tidsmæssige midtpunkt i udførelsen. Dette midtpunkt er den 15. februar 2023.

”Indeksforskellen” er dermed 123,20 – 119,90 = 3,30, jf. Byggeomkostningsindeks i alt (boliger).

Aconto reguleringsbeløbet:
Indeksforskellen (3,30) / basisindekset (119,90) x kr. 200.000 = kr. 5.504,59.

2. Statslige indgreb & ekstraordinære prisstigninger

2.1. Statslige indgreb
Hvis der opstår prisstigninger, der kan henføres til ”statslige indgreb”, f.eks. stigninger i sociale bidrag, omlægning af afgifter eller krav om arbejdsgiveres betaling for 1. ledighedsdag, kan entreprisesummen reguleres af entreprenøren, hvilket også gælder i ”fastprisperioden”, jf. ABT18 § 33 og AB18 § 35.

Entreprisesummen kan dog kun reguleres, hvis det statslige indgreb;

a)     er gennemført efter tilbuddets afgivelse;

b)     det har medført væsentlig mer- eller mindreudgift; og

c)     det ikke er dækket af anden regulering (f.eks. ved indeksregulering tolv måneder efter tilbudsdagen). 

Reguleringen sker i henhold til meddelelse fra en statslig styrelse ifølge regelsættet, hvorved der menes Trafik-, bolig- og bygningsstyrelsen, der er ressortmyndighed på området. 

2.2. Ekstraordinære prisstigninger på materialer/brændstof
Entreprenører er berettiget til at få godtgørelse for ”ekstraordinære prisstigninger” på byggematerialer, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet (entreprisen), eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet (entreprisen), jf. ABT18 § 33 og AB18 § 35.

Godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger er betinget af følgende:

a)     Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft.

b)     Prisstigningen skal være generelt forekommende.

c)     Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden vis.

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan ikke medregnes.

Det er i øvrigt en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede reguleringsbeløb tilsammen udgør mindst 0,5 % af entreprisesummen.

Eksempel:

Hvis entreprenøren afgiver tilbud den 24. februar 2023 og derefter kræver godtgørelse for prisstigninger på materialer den 10. august 2023, skal prisen være steget mere end 12,5 % (det vil altså sige 10 % + 0,5 & x 5 mdr.), førend der kan kræves godtgørelse herfor.

Udover dette skal prisstigningen være generelt forekommende, dokumenterbar, ligesom summen af reguleringsbeløbet tilsammen skal udgøre mindst 0,5 % af entreprisesummen.

3. Retsstillingen uden vedtagelse af ABT18 & AB18

3.1. Hvis AB92, ABT93 ELLER AB-Forbruger er vedtaget
I tilfælde af at AB92, ABT93 eller AB-Forbruger udgør en del af parternes aftale, er udgangspunktet, at entreprenøren ikke kan kræve, at i) entreprisesummen indekseres eller ii) at der kan kræves godtgørelse som følge af ekstraordinære prisstigninger i markedet.

Udgangspunktet fraviges dog, hvis det i aftalegrundlaget er vedtaget, at der kan ske prisregulering.

Dette er bl.a. tilfældet, hvis Dansk Byggeris Standardforbehold udgør en del af parternes aftalegrundlag. Forbeholdene heri medfører, at der kan ske prisregulering på tilsvarende måde som i ABT 18 og AB 18. I Dansk Byggeris standardforbehold henvises der således til det nu ophævede ”Fastpriscirkulære”, der gjaldt for staten som bygherre, og som gav inspiration til reglerne om prisregulering i ABT18 og AB18. 

3.2. Hvis intet AB-dokument er en del af aftalegrundlaget
Hvis et AB-dokument ikke er vedtaget mellem parterne, kan entreprenøren ikke kræve nogen form for indeksregulering og ej heller kræve godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger i markedet.

Tilsvarende situationen i pkt. 3.1, vil det kræve et særskilt vilkår om prisregulering i aftalegrundlaget, førend en sådan fremgangsmåde kan anvendes af entreprenøren.

---o0o--- 

Hos Kirk Larsen & Ascanius er vi specialister i entrepriseretlige forhold.
Ønsker du sparring herom, er du velkommen til at kontakte os.