Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
12. dec. 2019

Skærpede regler om registrering af reelle ejere 

Folketinget har vedtaget nye, skærpede regler om registrering af reelle ejere.

De nye regler gælder som hidtil både for virksomheder, selskaber, fonde mv. (i det følgende kaldt ’virksomheder’) og medfører skærpede krav for en virksomheds pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, herunder skal særligt nævnes:

  1. Virksomhedens pligt til at foretage en årlig undersøgelse
  2. Virksomhedens pligt til at oplyse om ejerforhold til særlige personer
  3. Ejerens pligt til at forsyne virksomheden med oplysninger

Tilsvarende har man med indførslen af de nye regler indført en mulighed for Erhvervsstyrelsen til at oversende virksomheder til tvangsopløsning i skifteretten, såfremt Erhvervsstyrelsen konstaterer manglende eller mangelfuld registrering eller opbevaring af dokumentation vedrørende reelle ejere. Der er dog fortsat mulighed for fastsættelse af en frist for berigtigelse, ligesom der vil være mulighed for genoptagelse.         

Hovedparten af loven træder i kraft pr. 10. januar 2020, mens bl.a. Erhvervsstyrelsens nye sanktionsmulighed allerede trådte i kraft den 1. juli 2019. 

De nye regler har til formål at sikre en øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur, således at det i fremtiden bliver endnu sværere for virksomhederne at sløre ejerskabet gennem indviklede selskabskonstruktioner.

Ved reelle ejere forstås den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed enten direkte eller indirekte. En god tommelfingerregel er, at personen har mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden eller har anden afgørende kontrol over virksomheden, eksempelvis indflydelse på udbetaling af udbytte, vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende.  

De væsentligste ændringer udover sanktionsmuligheden er som følger:

Virksomhedens pligt til at foretage en årlig undersøgelse
Virksomheden er som følge af de nye regler er forpligtet til at foretage en årlig undersøgelse af, om der er sket ændringer i de oplysninger, som allerede står registreret om virksomheden vedrørende dennes reelle ejere.

Desuden er virksomheden forpligtet til at fremlægge resultaterne af den årlige undersøgelse på det årlige møde, hvor årsrapporten godkendes af det relevante ledelsesorgan.

Virksomheden er som hidtil forpligtet til at opbevare dokumentation for undersøgelsen i 5 år samt de indhentede oplysninger om virksomhedens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.

Vi foreslår, at I gør det til fast praksis, at have reelle ejere som et punkt på jeres dagsorden i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling.

Virksomhedens pligt til at oplyse om ejerforhold til særlige personer
Virksomheden er ligeledes forpligtet til at oplyse om virksomhedens ejerforhold til personer, der udfører kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven, såfremt disse måtte anmode om dette.

Ejerens pligt til at forsyne virksomheden med oplysninger
I medfør af de nye regler er enhver ejer - der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en virksomhed – forpligtet til efter virksomhedens anmodning at forsyne denne med de oplysninger om ejerforholdet, som måtte være nødvendige for at virksomheden kan identificere dennes reelle ejere. 

Det er yderst vigtigt, at virksomhederne kender til ovenstående og efterlever de kommende krav, idet konsekvenserne af manglende overholdelse kan være store.

Vi står selvfølgelig til rådighed, såfremt du måtte ønske yderligere information og/eller assistance i forbindelse med de kommende skærpede krav.