Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
30. mar. 2020

Styrkelse af Rejsegarantifonden og udvidelse af dækning

Regeringen har 26. marts 2020 vedtaget en hjælpepakke (lovforslag 145 – 2019/2020) til rejsebranchen, som er meget, meget presset på grund af krisen.

Hjælpepakken sikrer, at alle pakkerejsekunder kan få refusion fra Rejsegarantifonden for rejser, som ikke kunne gennemføres, fordi Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger fra 13. marts 2020 og (foreløbigt) til 13. april 2020 frarådede ikke-nødvendige rejser til den pågældende destination som konsekvens af Covid-19.

Hjælpepakken giver rejseudbyderne mulighed for at anmode Rejsegarantifonden om at tilbagebetale beløb vedrørende pakkerejser, som ikke kunne gennemføres, fordi Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger frarådede ikke-nødvendige rejser til den pågældende destination som konsekvens af Covid-19. Det er hovedsageligt rejser med afrejse fra og med 13. marts 2020 til og med 13. april 2020, der er blevet aflyst/annulleret, fordi Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 frarådede alle ikke-nødvendige rejser til hele verden, men for visse områder har der været tale om en længere periode (før 13. marts 2020).[i]

Baggrund

Spredningen af COVID-19 har indtil videre medført massive aflysninger af planlagte rejser. Udenrigsministeriet har den 13. marts 2020 frarådet alle ikke-nødvendige rejser til alle lande pga. COVID-19 fra den 13. marts 2020 og en måned frem. Samtidig frarådes alle rejser til en række særlig hårdt ramte lande og områder. Det har alvorlige konsekvenser for rejsebranchen. Det betyder, at branchen har tilbagebetalingsforpligtelser i medfør af lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer til rejsende ved annullerede eller afbestilte pakkerejser, og at situationen har medført et markant fald i rejsebranchens salg som følge af, at der bestilles færre rejser.

En af hovedudfordringerne for rejsebranchen er, at de rejsendes tilbagebetalingskrav risikerer at bidrage til store likviditetsproblemer for en stor del af branchen. Branchen estimerer selv, at der i perioden fra den 13. marts til den 13. april 2020 forventes tilbagebetalinger for omkring 1. mia. kr.

Rejsegarantifondens formål var før lovændringen at beskytte rejsende i tilfælde af rejseudbyderes konkurs. Rejsegarantifonden dækker som udgangspunkt pakkerejser og sammensatte rejser samt flyrejser i den såkaldte ”fligth-only”-ordning.

Derimod dækker Rejsegarantifonden ikke:

 • enkeltstående hotelreservationer, som er foretaget af den rejsende selv eksempelvis via en platform som hotels.com eller lignende.
 • ikke enkeltstående transporter, som eksempelvis en busbillet til Berlin.

Rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører må kun udbyde og sælge pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, såfremt de er registreret i Rejsegarantifonden.

Reglerne om, hvilke rejseydelser, der dækkes af Rejsegarantifonden, og hvilke rejseudbydere og formidlere, der omfattes af Rejsegarantifonden ændres ikke med den nye lov.

Formålet med den foreslåede løsning er at skåne rejseudbydernes finansielle stilling, for så vidt angår annullerede eller afbestilte pakkerejser, som rejseudbyderne endnu ikke har tilbagebetalt, samt sikre hurtigst mulig afvikling af tilbagebetalinger til de rejsende.

Udvidet dækning for rejsekunden

Rejsekunden kan få beløb, der er betalt til rejseudbyderen for en pakkerejse, godtgjort af Rejsegarantifonden, hvis rejsen er annulleret af rejseudbyderen eller afbestilt af den rejsende som følge af COVID 19, og som udgangspunkt hvis rejsen skulle afvikles i perioden fra 13. marts til 13. april 2020.

I det omfang rejseudbyderen har udstedt et tilgodebevis for en pakkerejse, der skulle have været afholdt i samme periode, kan der på tilsvarende vis opnås godtgørelse fra Rejsegarantifonden. Godtgørelsen af tilgodebeviset vil alene omfatte det beløb, som den rejsende har betalt til rejseudbyderen. Det forudsættes, at der er tale om en rejseudbyder, der er registeret i Rejsegarantifonden, og har valgt at bruge den danske garantiordning. Tilgodebeviset annulleres ved udbetalingen af godtgørelsen.

Da rejseudbyder senest 30. april 2020 skal sende krav om refusion til Rejsegarantifonden, betyder det risiko for, at rejsekunder påtager sig risikoen for rejseudbyderens senere konkurs, hvis tilgodebeviset ikke søges kompenseret inden nævnte frist.

Du kan læse mere om, hvorledes der ansøges nedenfor under punktet “Mere information”.

Hjælp til rejseudbydere

Såfremt rejseudbyderen har tilbagebetalt rejsekunden beløb, kan rejseudbyderen få beløbet refunderet af Rejsegarantifonden. Det er således rejseudbyderen, der vil få refunderet beløbet af Rejsegarantifonden, og ikke rejsekunden, idet rejseudbyderen allerede har tilbagebetalt beløbet.

Mere information

Hvem kan søge og til hvem?

Rejsekunderne skal ikke anmelde kravet til Rejsegarantifonden. Rejseudbyderne sender information til Rejsegarantifonden  om de kunder, der skal have udbetalt refusion. 

Rejsegarantifonden udbetaler til rejsekunden så hurtigt som muligt, men der forventes at blive tale om et meget stort antal udbetalinger, så Rejsegarantifonden kan ikke på nuværende tidspunkt estimere, hvornår udbetaling kan ske.

Hvornår skal der søges?

Rejseudbyderen skal sende information til Rejsegarantifonden senest den 30. april 2020.

Hvad skal med af dokumentation?

Det forventes, at rejseudbyderen til Rejsegarantifonden skal sende:

 • en oversigt med de specifikke krav, som rejseudbyderen vil gøre gældende over for Rejsegarantifonden. Oversigten over de specifikke krav skal være forsynet med en erklæring om udførte arbejdshandlinger fra rejseudbyderens revisor og / eller
 • en oversigt med oplysninger om de pakkerejser, som er blevet annulleret eller afbestilt i den pågældende periode, og som rejseudbyderen endnu ikke har tilbagebetalt til den rejsende. Rejsegarantifonden kan stille krav til rejseudbyderen om indholdet af oversigten og til den erklæring, rejseudbyderens revisor skal anføre vedrørende oversigten og / eller
 • en oversigt med oplysninger om de pakkerejser, som er blevet annulleret eller afbestilt i den pågældende periode, og som rejseudbyderen allerede har tilbageført til den rejsende eller har udstedt et tilgodebevis for. Rejsegarantifonden kan stille krav til rejseudbyderen om indholdet af oversigten og til den erklæring, rejseudbyderens revisor skal anføre vedrørende oversigten.

Rejsegarantifonden har på sin hjemmeside yderligere om praktikken oplyst:

 • Rejsegarantifonden sender snarest muligt en vejledning og og et excelark til rejseudbydere, hvor format og al nødvendig information fremgår. Excelarket skal benyttes, hvis Rejsegarantifonden skal udbetale til rejsekunder og/eller rejseudbyderen. Rejseudbydere kan med fordel allerede nu indhente kundernes bankkontonummer, hvis rejseudbydere ikke har det i forvejen. Rejseudbydere må gerne understrege overfor rejsekunderne, at det er vigtigt, at rejsekunderne dobbelttjekker kontonummeret, inden rejsekunderne sender kontonummeret til rejseudbydere. Hvis der er fejl i et kontonummer, kan Rejsegarantifonden ikke udbetale til rejsekunden.
 • Excelarket skal vedhæftes til en erklæring fra rejseudbyders revisor, og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at rejseudbyder kontakter revisor, inden rejseudbyder udarbejder excelarket. Ordlyden til revisorerklæringen er ikke på plads endnu. Rejsegarantifonden sender ordlyden til rejseudbyderne, så snart den er klar. Revisor skal sende sin erklæring og excelarket til Rejsegarantifonden.
 • Lovændringen er vedtaget i Folketinget den 26. marts 2020, men på grund af EU's statsstøtteregler skal Europa-Kommissionen godkende garantiordningen, inden loven træder i kraft. Rejsegarantifonden skal have ændret sit it-system, så det kan håndtere refusionerne. Det håber Rejsegarantifonden kan være på plads i løbet af uge 14. Når loven er trådt i kraft, og ændringerne i it-systemet er på plads, forventer Rejsegarantifonden, at udbetalingerne vil kunne påbegyndes hurtigt efter, at Rejsegarantifonden har modtaget den enkelte rejseudbyders revisorerklæring og excelark. Hvis Rejsegarantifonden modtager et stort antal revisorerklæringer på samme tid, kan processen blive forsinket.

Hvad betyder ”formueopbyggende bidrag”?

Rejsegarantifondens bestyrelse skal beslutte, at rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører skal betale et formueopbyggende bidrag.

Bidraget fastsættes af Rejsegarantifondens bestyrelse som en procentdel af de enkelte rejseudbyderes eller formidlere for udenlandske rejsearrangørers omsætning. Rejsegarantifondens bestyrelse skal påse, at fastsættelsen af den formue opbyggende bidragssats har den rette balance mellem tilbagebetalingsperiode for et eventuelt statsligt lån, og rejseudbydernes finansielle stilling i forhold til muligheden for at sikre en effektiv rejsebranche i Danmark.

Rejsegarantifonden indtræder i rejsekundens oprindelige krav mod rejseudbyderen i tilfælde, hvor der er ydet godtgørelse og refusion. Indtræden skal sikre, at rejseudbydere, der har draget nytte af ordningen, ikke efterfølgende iværksætter tiltag til at undgå eller reducere deres betaling af det formueopbyggende bidrag. Det skal således ikke være muligt, at Rejsegarantifonden godtgør en rejseudbyders kunder for annullerede eller afbestilte pakkerejser, hvorefter en rejseudbyder ikke bidrager til betalingen af Rejsegarantifondens [LLR2] udlæg, f.eks. ved at rejseudbyderen tilslutter sig en anden garantiordning end den danske. I det tilfælde vil Rejsegarantifondens krav mod en rejseudbyder forfalde til betaling inden for 14 dage.

Rejsegarantifondens krav mod rejseudbyderen nedbringes forholdsmæssigt i takt med, at Rejsegarantifonden modtager formueopbyggende bidrag til finansiering af godtgørelser.

Der er tale om en kollektiv tilbagebetalingsordning, hvor alle rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejsearrangører, som er registreret i Rejsegarantifonden, skal bidrage.

Rejsegarantifondens krav mod den enkelte rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejsearrangør reduceres således procentvis, svarende til det samlede formueopbyggende bidrag rejseudbyderne og formidlerne for udenlandske rejsearrangører har betalt i et givent år i forhold til det samlede krav mod rejseudbyderne.

Har rejseudbyderne tilsammen bidraget med f.eks. 10 pct. af det samlede krav i et år, vil kravet mod den individuelle rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejsearrangør ligeledes blive reduceret med 10 pct, uafhængigt af de individuelle rejseudbydere eller formidlere for udenlandske rejsearrangørers faktiske betaling af formueopbyggende bidrag.

Rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejsearrangører skal indfri Rejsegarantifondens krav i følgende tilfælde:

 • Rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejsearrangør sletter sin registrering i Rejsegarantifonden.
 • Rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejsearrangør tilslutter sig en anden garantiordning.
 • Rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejsearrangør træffer beslutning om at træde i likvidation.
 • Rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejsearrangør begrænser sine aktiviteter, så omsætning falder til under 50 pct. i forhold til 2019.
 • Rejseudbyderen eller formidleren for en udenlandsk rejsearrangør bliver taget under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

[i] Kilde til vores vejledning er L145 – 2019/2020 med bemærkninger og information på Rejsegarantifondens hjemmeside.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.