Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
18. aug. 2022

Udkast til ny typeformular på trapperne 

En ny typeformular til lejekontrakter har været længe ventet efter ikrafttrædelsen af den nye lejelov, og nu er et udkast endelig sendt i høring den 28. juni 2022. Set i forhold til den gældende typeformular A9, er der som udgangspunkt kun mindre justeringer, men der er et par steder, hvor udlejer skal være ekstra opmærksom.

Lejekontraktens § 4 om depositum og forudbetalt leje

Det er i den nye typeformular konkretiseret, at der ikke må opkræves mere i forudbetalt leje, end hvad der svarer til opsigelsesperioden, dog maksimalt 3 måneder.

Lejekontraktens § 11 om særlige vilkår

Den nye typeformulars § 11 er opsat på en ny måde. For det første skal det angives, hvis – og på hvilket grundlag - lejemålet er omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse. Dette hænger sammen med en ændring i den vejledende dels § 3, hvorefter der i afsnittet om fri lejefastsættelse er indsat en supplerende bemærkning om, at det alene er gyldigt at aftale fri lejefastsættelse i lejemål omfattet af lejelovens § 54, stk. 1, nr. 2 og 3, hvis der er henvist til disse bestemmelser i lejekontrakten.

For det andet er der i opsætningen lagt op til en regulering af lejen efter nettoprisindekset med plads til at angive de nærmere relevante oplysninger.

For det tredje kan der som hidtil indsættes yderligere fravigelser og særlige vilkår.

Intet krav om lejers skriftlighed ved opsigelse

Et forhold som udlejer skal være særligt opmærksom på er, at der ikke, som på den gældende typeformular, er fortrykt et krav om, at lejekontrakten skal opsiges skriftligt af parterne. Udlejer er i medfør af lejelovens § 176 forpligtet til at opsige lejekontrakten skriftligt, men lejer vil med den nye typeformular kunne opsige lejekontrakten mundtligt, hvis det ikke som et særligt vilkår er aftalt, at lejer alene kan opsige skriftligt.

Det vil som udgangspunkt være uhensigtsmæssigt for lejer at opsige en lejekontrakt mundtligt, men det anbefales alligevel, at der for fremtiden tages hånd om skriftlighedskravet i lejekontraktens § 11.

Anvendelse af den nye typeformular

Hvis udkastet til den nye typeformular bliver vedtaget, vil den nye typeformular A10 tidligst kunne anvendes fra den 1. september 2022 ligesom den nuværende typeformular A9 kan benyttes frem til og med den 31. december 2022.

Det betyder, at det i perioden fra den 1. september 2022 til den 31. december 2022 vil være muligt at anvende både 9. og 10. udgave af typeformularen. Det er underskriftstidspunktet, der har betydning for, hvilken typeformular, der kan benyttes, og således ikke selve indflytningstidspunktet.

Henset til, at den nye lejelov allerede er trådt i kraft, er det dog vores anbefaling, at udlejer benytter sig af den nye udgave så snart denne foreligger.

Hvis du har spørgsmål til udkastet eller til anvendelsen af den nye typeformular, er du velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse herom.