Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
3. apr. 2020

Midlertidig udsættelse af virksomheders pligter på selskabs – og regnskabsområdet.

Folketinget behandler for tiden et forslag til lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet.

Vedtages lovforslaget i den foreliggende form, bemyndiges erhvervsministeren til at fastsætte regler om fravigelse af visse pligter, som påhviler virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt, for en stor del af de omfattede virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder, at opfylde pligterne som direkte eller indirekte konsekvens af Covid-19, når pligterne er fastsat i:

  • Selskabs- og regnskabslovgivningen og regler udstedt i medfør heraf på Erhvervsstyrelsens område.
  • Selskabs- og regnskabsretlige regler i den finansielle lovgivning og regler udstedt i medfør heraf på Finanstilsynets område.

Regler fastsat under henvisning til denne bemyndigelse, må ikke give virksomhederne en mere byrdefuld retsstilling end den, der følger under de gældende forhold.

Erhvervsstyrelsen har på sin hjemmeside meddelt:

”De nye regler giver erhvervsministeren mulighed for at vedtage fravigelser af bl.a. frister på selskabs- og regnskabsområdet.  Fravigelser kan tillægges tilbagevirkende kraft til den 1. marts 2020.

Loven træder i kraft i begyndelsen af næste uge, og ministeren vil ved lovens ikrafttræden udstede en bekendtgørelse med bl.a. udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporter og afholdelse af ordinær generalforsamling.

Fristen for indsendelse af årsrapporten vil blive forlænget med 3 måneder og vil gælde for en nærmere fastsat periode, der som minimum vil omfatte kalenderårsregnskaberne for 2019.  

Virksomheder vil også få mulighed for at fravige vedtægtskrav om afholdelse af ordinær generalforsamling på et bestemt tidspunkt”.

Den forventede bekendtgørelse vil gøre det muligt at overholde de gældende begrænsninger i forsamlingsfriheden uden at komme i konflikt med fristerne for afholdelse af generalforsamlinger og indlevering af årsrapporter.

For at hjælpe dig har vi samlet al vores viden omkring coronakrisen i vores digitale guide coronaguiden.dk.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.