Kundeoplysninger

Oplysningskrav i henhold til Advokatsamfundets advokatetiske regler pkt. 3.3.:

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius er, som indeholdt i navnet, et partnerselskab. Ejerne er de advokater, der under deres personprofil på www.kirklarsen.dk bærer titlen partnere.

Alle Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius' advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er sammen med eventuelle EU-advokater registreret i og medlem af Advokatsamfundet.
 

Kontaktoplysninger:

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg
E-mail: kirklarsen@kirklarsen.dk
Tlf.: 70 22 66 60
Fax: 75 45 46 36
CVR nr.: 33 64 69 25
 

Forsikring

Kirk Larsen & Ascanius har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i HDI Gerling Danmark. Alle advokater er omfattet af forsikringen. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

HDI Gerling Danmark,
Indiakaj 6, 1., DK-2100 København Ø
E-mail: info@hdi-gerling.dk 
Tlf.: 0045 33 36 95 95
CVR nr.: 37276251

Advokatetiske regler

Advokatsamfundet har udarbejdet en række etiske regler om bl.a. god advokatskik, tavshedspligt m.v., ligesom advokatsamfundet fører tilsyn med overholdelsen af disse regler. Det nærmere indhold af reglerne kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet/etiske regler.dk.
 

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius undersøger ved en sags opstart kundens muligheder for at opnå offentlig eller forsikringsdækket retshjælp, enten som følge af gældende lov eller via kundens egne forsikringer. Hvis vort honorar skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil kunden blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret m.v.
 

Lovvalg og værneting

Der henvises til vore forretningsbetingelser, som findes på hjemmesiden "Om os/Forretningsbetingelser".

Lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius er omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Det betyder, at vi skal indhente og opbevare legitimationsoplysninger på vores kunder samt for selskabers vedkommende foretage identifikation af selskabets reelle ejerforhold.

Vi er endvidere forpligtet til at undersøge transaktioner, såfremt der opstår mistanke om disses tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. I sådanne tilfælde er advokatpartnerselskabet forpligtet til at underrette SØK (Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet).

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY