Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Code of Conduct  - Adfærdskodeks

Kirk Larsen & Ascanius har udfærdiget et sæt etiske regler, der udgør det adfærdskodeks, der ønskes tilstræbt, når man er medarbejder i advokatfirmaet.

Adfærdskodekset er udfærdiget med det formål, at alle kollegaer lever op til høje faglige og etiske standarder gældende i virksomheden med baggrund i de etiske regler udformet af Advokatsamfundet.

Det er virksomhedens ønske, at kunder og samarbejdspartnere aldrig kan så tvivl om virksomhedens troværdighed og ansvarlighed, og vi har derfor valgt at supplere ovennævnte etiske kodeks med nedennævnte interne regler og hensigter:


Ansvarlighed, Integritet, tillid og fortrolighed

Vi bestræber os på at udføre rådgivning af allerhøjeste kvalitet. Vi skaber relationer til vores kunder og samarbejdspartnere og handler med en høj grad af moral og etik således, at kunderne kan have tillid til os. Vi synliggør vores integritet ved at handle ud fra virksomhedens værdier. Vi anstrenger os, vi gør det lille ekstra, der ikke forventes, vi reagerer og møder til tiden etc., alt sammen for at skabe den bedste tilgængelighed og relation for og til vores kunder og samarbejdspartnere.


God takt og tone

Hos Kirk Larsen & Ascanius er omgangstonen høflig og respektfuld. Vi henvender os til hinanden i en god tone, ligesom vores kommunikation med vores kunder og samarbejdspartnere er høflig og professionel – både på skrift og i tale. Vi tillader ikke en adfærd, der kan virke krænkende for modtageren. Medarbejdere kan i situationer, hvor man følger sig krænket eller får kendskab til krænkelser i virksomheden, kontakte virksomhedens HR via krypteret e-mail, eller hvis man ønsker at være anonym anvende virksomhedens whistleblowerordning.


Åbenhed

Vi arbejder med åbenhed i relation til virksomhedens økonomi, strategi m.v. og vi opfordrer medarbejderne til at orientere om observationer på uhensigtsmæssig adfærd, som ledelsen bør kende til.


Etiske regler

Virksomheden er omfattet af de etiske regler fra Advokatsamfundet.


Bestikkelse

Ethvert tilbud om penge eller andre ydelser, der træder i stedet herfor, hvor formålet er at påvirke en forretningsmæssig beslutning, anses som bestikkelse og må under ingen omstændigheder modtages.


Gaver

Gaver kan anvendes i relation til udbygning af netværk og forretningsmæssige relationer. Det er naturligt og der er intet galt heri, når det blot iagttages, at gaven ikke gives eller modtages som et kontantbeløb, at gaven gives eller modtages i en venskabelig henseende og uden forventning om gengældelse. Endvidere må gavens værdi ikke være uforholdsmæssig stor eller upassende.


Interessekonflikter

Kirk Larsen & Ascanius følger de regler vedrørende interessekonflikter, der er fastsat af Advokatsamfundet. Virksomheden har interne procedurer for at sikre, at interessekonflikter undgås. Såfremt der måtte opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om en interessekonflikt, håndteres dette af virksomhedens ledelse, der træffer endelig beslutning om, hvorvidt der må anses at foreligge en interessekonflikt.


Hvidvask

Kirk Larsen & Ascanius er omfattet af reglerne om bekæmpelse af Hvidvask og har således etablerede systemer til at identificere og spore transaktioner, og således konstatere og imødegå forhold, hvor der er risiko for eller mistanke om forsøg på hvidvask.

Virksomheden tillader ikke medarbejdere at medvirke i sådanne transaktioner.


Leverandører

Virksomheden stiller krav til sine leverandører om at leve op til anerkendte standarder, herunder fagforeningsmæssige, økonomiske, sociale og miljømæssige krav og således at leverandører hjælper Kirk Larsen & Ascanius med at leve op til sine krav om etik, bæredygtighed og ansvarlighed.


Miljø

Kirk Larsen & Ascanius tilstræber ved indkøb og forbrug af varer at handle så vidt muligt økologisk og miljøbevidst og dermed opfylde det sociale og bæredygtige ansvar, der må kunne forventes af os som virksomhed. Det betyder, at vi stiller krav til vore leverandører og samhandelspartnere om at leve op til tilsvarende krav.


Pro Bono

Kirk Larsen & Ascanius udfører pro bono arbejde, dels i forbindelse med lokale advokatvagtordninger i de byer, hvor virksomheden har kontorer, dels ved individuel advokatvagt i forbindelse med personskadesager. Endvidere deltager virksomheden i en række sociale, sportslige, kulturelle og velgørenhedsarrangementer, hvor vi stiller vores arbejdskraft til rådighed uden vederlag.

Det er vigtigt for os at være en del af det omkringliggende samfund, der hvor vi har vores kontorer placeret, og vi bakker op om medarbejdernes velgørende aktiviteter.


Forskelsbehandling

Kirk Larsen & Ascanius behandler kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere med respekt, og alle behandles uanset baggrund, race, køn, alder, anciennitet, religion, seksualitet etc. ordentligt og respektfuldt. Medarbejdere har alle de samme muligheder for at ytre sig og blive hørt, ligesom alle har nem og uhindret adgang til ledelsen.