Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Skilsmisse og Bodeling

Hvordan bliver vi separeret eller skilt

Opløsning af ægteskabet kan ske ved separation eller skilsmisse. Hvis du og din ægtefælle er enige om at blive separeret eller skilt og om vilkårene herfor, kan I få en separation eller en skilsmisse uden at skulle til vilkårsforhandling i Statsforvaltningen. De vilkår I skal være enige om, for at blive separeret eller skilt er, om du skal betale eller have ægtefællebidrag af din ægtefælle, samt om hvem der skal beholde jeres eventuelle lejebolig.

Først når Statsforvaltningen har udstedt en bevilling, eller retten har afsagt dom, er ægteskabet opløst, og det er først på dette tidspunkt, at den gensidige forsørgerpligt og arveretten ophører.

Ophør af ægteskabet medfører, at jeres delingsformuer skal deles. Delingsformuen er det, I hver især ejer på datoen for Statsforvaltningens modtagelse af anmodningen om separation/skilsmisse (ophørsdagen).

Selve bodelingen

Når det er endeligt afklaret, hvad der skal indgå i delingsformuerne, kan bodelingen ske. Det der her kan være vanskeligt og som oftest, giver de største problemer, er værdiansættelse, skat, pensioner, virksomheder, leje mv.

Uenighed ved bodelingen

Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan delingsformuerne skal deles, kan sagen indbringes for skifteretten.

Skifteretten vil herefter indkalde jer til et møde, hvor jeres aktiver og passiver bliver gennemgået, ligesom det vil blive drøftet, hvad I er uenige om. Skifteretten vil forsøge at hjælpe jer med at løse jeres uoverensstemmelser, så I kan indgå et forlig om bodelingen. Indgår I forlig, vil sagen blive sluttet på mødet.

Kan I ikke opnå enighed, kan skifteretten - efter anmodning - henvise sagen til en autoriseret bobehandler.

Forældremyndighed og børnenes bopæl

I forbindelse med samlivets ophør/separation skal der tages stilling til, hvad der skal ske med jeres børn.

Som forældre har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed. Fælles forældremyndighed betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres børn, herunder beslutninger om skolevalg, skolefritidsordning, flytning til udlandet, navnevalg, religiøst tilhørsforhold og risikobetonede fritidsaktiviteter.

Hvad er en bopælsforælder

Bopælsforælderen er den, hos hvem barnet har sin folkeregisteradresse. Bopælsforælderen er også den, der får de offentlige tilskud (børne- og ungeydelsen).

Bopælsforælderen er ligeledes den, der kan træffe de daglige beslutninger for barnet, mens der om de større beslutninger vedrørende barnet skal være enighed, herunder hvor barnet skal gå i skole, konfirmation eller ej, efterskoleophold og sygdomsbehandling.

Den forælder - der ikke er bopælsforælder – er samværsforælder.

Uenighed om børnenes bopæl, forældremyndighed eller samvær

Kan I ikke blive enige om fælles forældremyndighed eller bopæl og samvær, skal I rette henvendelse til Statsforvaltningen via www.statsforvaltning.dk.

I vil herefter blive indkaldt til et møde i Statsforvaltningen for at se, om man kan finde den løsning, der er bedst for barnet. Statsforvaltningen skal tilbyde mægling eller børnesagkyndig rådgivning, hvis ikke der opnås enighed.

Fører dette heller ikke til enighed, kan en af jer anmode om, at sagen om forældremyndighed og/eller bopæl sendes i retten.

Kan I ikke opnå enighed om omfanget af samværet, træffer Statsforvaltningen afgørelse. Denne afgørelse kan, hvis man ikke er enig heri, indbringes for Ankestyrelsen.

Skal der betales børnebidrag

Statsforvaltningen afgør også, om en part opfylder sin forsørgerpligt overfor barnet. Vurderes det, at denne ikke er opfyldt, pålægges der børnebidrag i forhold til den forpligtedes indtægt. Har I hver især barnet halvdelen af tiden, vil man oftest blive anset for at have opfyldt sin forsørgerpligt.

Vores afdeling for privatret er højt specialiseret og har mange års erfaring i rådgivning om privatretlige forhold, herunder spørgsmål vedrørende bodeling i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør samt forældremyndighed, bopæl og samvær.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

21. feb. 2020

Social- og Indenrigsministeriet sendte den 4. februar 2020 et lovforslag til høring, som navnlig indeholder forslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden.

Læs mere
1. jul. 2019

Det nye skilsmissesystem (i lov om Familieretshuset) blev vedtaget af Folketinget i december 2018 og trådte i kraft den 1. april 2019.

Læs mere
26. sep. 2018

Mette Melgaard fortæller om, hvad bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse omfatter.

Læs mere
23. maj 2018

Hvordan fordeles pensioner og forsikringer ved separation og skilsmisse?

Læs mere