Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Forretningsbetingelser

Kirk Larsen & Ascanius’ forretningsbetingelser gælder for den juridiske rådgivning og de ydelser, som Kirk Larsen & Ascanius leverer til kunden, medmindre andet er aftalt.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der antages af Kirk Larsen & Ascanius efter den 1. januar 2018.  

Udførelsen af opgaven

Kirk Larsen & Ascanius og kunden aftaler løbende den juridiske rådgivning og omfanget af hver opgave samt kundens og andres medvirken og ydelser.
 
Kirk Larsen & Ascanius forpligter sig over for kunden til at yde kvalificeret juridisk rådgivning, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.
 
Alle opgaver udføres i overensstemmelse med retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.
 
Kirk Larsen & Ascanius opbevarer alle sagsakter på (elektronisk) arkiv i mindst 10 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.
 
Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Kirk Larsen & Ascanius leverer til kunden i forbindelse med sagen, men Kirk Larsen & Ascanius har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Honorar, fakturering og klientmidler

Kirk Larsen & Ascanius fastsætter honoraret baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning / værdi for kunden, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Parterne kan i konkrete tilfælde indgå en særlig aftale omkring honorering, herunder eksempelvis med afsæt i no cure no pay principper.
 
Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.
 
Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne oplysning om, hvordan honoraret vil blive beregnet, eller et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi orienterer kunden, hvis det efterfølgende viser sig, at det samlede honorar må forventes at overstige overslaget.
 
Normalt fakturerer Kirk Larsen & Ascanius månedsvis bagud. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger, ligesom der, afhængig af opgavens karakter, kan kræves forudbetaling i forbindelse med opgavens påbegyndelse, og når det i øvrigt måtte skønnes hensigtsmæssigt.
 
Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientkonto

Alle klientmidler, der betros Kirk Larsen & Ascanius, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.
 
Kirk Larsen & Ascanius er uden skriftlig instruks fra kunden berettiget til frit at placere kundens midler på en klientkonto i et pengeinstitut efter Kirk Larsen & Ascanius’ valg.
 
Kirk Larsen & Ascanius har etableret samleklientkonti i en række banker og sparekasser, herunder bl.a. Danske Bank, Sydbank, Nordea, Skjern Bank og Nykredit Bank.
 
Kirk Larsen & Ascanius rådgiver ikke om risikoen for placering af midler i de enkelte pengeinstitutter og påtager sig ingen hæftelse og intet ansvar for kundens dækning eller tab af midler indsat på Kirk Larsen & Ascanius’ klientkonti.
 
Midlerne er dækket af Garantiformuen http://www.gii.dk/.
 
Kunden skal være opmærksom på, at alle midler indsat på Kirk Larsen & Ascanius’ klientkonti alene bliver dækket af Garantifonden med op til euro 100.000 i det tilfælde, at pengeinstituttet bliver nødlidende.
 
Er der tale om indestående på en klientkonto, hvor transaktionen vedrører fast ejendom, som hovedsageligt anvendes privat, dækker Garantifonden op til euro 10.000.000.
 
Dækningen er gældende for kundens samlede indestående i det pågældende pengeinstitut og altså ikke kun for kundens indestående på klientkontoen hos Kirk Larsen & Ascanius.
 
Det er kundens ansvar at sikre sig, at midlerne hos Kirk Larsen & Ascanius indsættes på en klientkonto i et pengeinstitut, som er forskellig fra det pengeinstitut kunden anvender, hvis kundens samlede indestående dermed overstiger euro 100.000. Kunden kan ved henvendelse til den klientansvarlige partner få oplyst hos hvilket pengeinstitut, den pågældendes midler er anbragt.

Hvidvaskloven

Kirk Larsen & Ascanius er omfattet af hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores kunder. Kunden samtykker til, at vi kan videregive oplysningerne til andre, der er underlagt de samme regler og forpligtelser. Personoplysninger i henhold til Lov om forebyggelse af Hvidvask genmmes i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Fortrolighed og insiderregler

Samtlige medarbejdere hos Kirk Larsen & Ascanius er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en kunde hos Kirk Larsen & Ascanius, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, med mindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.
 
Alle i Kirk Larsen & Ascanius er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Kirk Larsen & Ascanius er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.
 
Ansvaret er dog for såvel Kirk Larsen & Ascanius som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 10 mio. pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som én kunde er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 15 mio. for så vidt angår samtlige krav, som kunden rejser i ét kalenderår.
 
Kirk Larsen & Ascanius og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Markedsføring

Kirk Larsen & Ascanius er berettiget til i sin markedsføring at referere til en opgave, når denne er afsluttet, og hvis den er offentlig kendt.

Lovvalg og værneting

Kirk Larsen & Ascanius’ rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
 
Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.
 
Kunder kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller via mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar. Der kan søges yderligere information på Advokatnævnets hjemmeside