Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Forretningsbetingelser

Kirk Larsen & Ascanius’ forretningsbetingelser gælder for den juridiske rådgivning og de ydelser, som Kirk Larsen & Ascanius leverer til kunden, medmindre andet er aftalt.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der antages af Kirk Larsen & Ascanius efter den 1. juli 2020.

1. Udførelsen af opgaven

1.1. Kirk Larsen & Ascanius og kunden aftaler løbende den juridiske rådgivning og omfanget af hver opgave samt kundens og andres medvirken og ydelser.

1.2 Kirk Larsen & Ascanius forpligter sig over for kunden til at yde kvalificeret juridisk rådgivning, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med retsplejelovens regler om advokater herunder de advokatetiske regler, samt anden relevant lovgivning.

1.3 Kirk Larsen & Ascanius opbevarer alle sagsakter på (elektronisk) arkiv i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

1.4 Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Kirk Larsen & Ascanius leverer til kunden i forbindelse med sagen, men Kirk Larsen & Ascanius har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

2. Honorar og udlæg

2.1 Kirk Larsen & Ascanius fastsætter honoraret baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning / værdi for kunden, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Parterne kan i konkrete tilfælde indgå en særlig aftale omkring honorering, herunder eksempelvis med afsæt i no cure no pay principper.

2.2 Kunden debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand. Det afhænger af beløbets størrelse, om vi udlægger beløbet for kunden, eller om vi beder om forudbetaling af beløbet.

2.3 Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne oplysning om, hvordan honoraret vil blive beregnet, eller et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi orienterer kunden, hvis det efterfølgende viser sig, at det samlede honorar må forventes at overstige overslaget.

3. Fakturering

3.1 Almindeligvis udsteder Kirk Larsen & Ascanius faktura, når opgaven er afsluttet. Ved løbende rådgivning fakturerer Kirk Larsen & Ascanius normalt månedsvis bagud. Der kan afhængig af opgavens karakter kræves forudbetaling i forbindelse med opgavens påbegyndelse, og når det i øvrigt måtte skønnes hensigtsmæssigt.

3.2 Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

4. Klientkonto

4.1 Alle klientmidler, der betros Kirk Larsen & Ascanius, forvaltes efter i overensstemmelse Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder således kunden, ligesom eventuelle tilskrevne negative renter afholdes af klienten.

4.2 Kirk Larsen & Ascanius er uden skriftlig instruks fra kunden berettiget til frit at placere kundens midler på en klientkonto i et pengeinstitut efter Kirk Larsen & Ascanius’ valg. Samleklientkonti er etableret i en række banker og sparekasser, herunder bl.a. Danske Bank, Sydbank, Nordea, Skjern Bank og Nykredit Bank.

4.3 Klientmidler er beskyttet i tilfælde af et pengeinstituts økonomiske sammenbrud under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. Grænsen gælder for det samlede indskud i pengeinstituttet. Har kunden andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Kirk Larsen & Ascanius påtager sig intet ansvar for indskud på klientkonto. Det er kundens ansvar at sikre sig, at midlerne hos Kirk Larsen & Ascanius indsættes på en klientkonto i et pengeinstitut, som er forskellig fra det pengeinstitut kunden anvender, hvis kundens samlede indestående dermed overstiger 100.000 EUR. Kunden kan ved henvendelse til den klientansvarlige partner få oplyst hos hvilket pengeinstitut, den pågældendes midler er anbragt.

5. Hvidvaskloven

5.1 Kirk Larsen & Ascanius er omfattet af hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores kunder. Kunden samtykker til, at vi kan videregive oplysningerne til andre, der er underlagt de samme regler og forpligtelser.

5.2 Personoplysninger i henhold til Lov om forebyggelse af Hvidvask gemmes i fem år fra klientforholdets afbrydelse, hvorefter oplysningerne slettes.

6. Interessekonflikt

6.1 I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer Kirk Larsen & Ascanius, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller en interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

7. DAC 6 – Indberetningspligt af visse grænseoverskridende ordninger

EU har fastsat en ny indberetningspligt – DAC 6 - for grænseoverskridende ordninger for virksomheder, skatteydere og mellemmænd, herunder for advokater.

7.1 Vi er således i tilfælde, hvor der er tale om en grænseoverskridende og indberetningspligtig ordning forpligtede til at indberette den sag, vi bistår kunden med, til Skattemyndighederne.

7.2 I tilfælde hvor vi som advokater er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik og hvor vores ydelse er underlagt indberetningspligt efter DAC 6, vil vi formulere og overlevere de indberetningspligtige oplysninger til vores kunder og anmode kunden om egenhændigt at indberette inden for den relevante indberetningsfrist. Hvis kunden ikke indberetter ordningen egenhændigt, er vi forpligtede til at indberette relevante oplysninger til Skattemyndighederne.

7.3 Tidsforbrug i forbindelse med overvejelser om, hvorvidt sagen er omfattet af indberetningspligten efter reglerne samt tilvejebringelse og overlevering af de indberetningspligtige oplysninger til kunden, vil indgå i vores honorarfastsættelse.

8. Fortrolighed og insiderregler

8.1 Samtlige medarbejdere hos Kirk Larsen & Ascanius er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en kunde hos Kirk Larsen & Ascanius, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, med mindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

8.2 Alle i Kirk Larsen & Ascanius er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

9. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

9.1 Kirk Larsen & Ascanius er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

9.2 Ansvaret er dog for såvel Kirk Larsen & Ascanius som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 10 mio. pr. opgave, dog således at de samlede erstatningsbeløb, som én kunde er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 15 mio. for så vidt angår samtlige krav, som kunden rejser indenfor det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår.

9.3 Kunden kan kun rejse krav mod Kirk Larsen & Ascanius og ikke mod de enkelte partnere eller andre juridiske medarbejdere.

9.4 Kirk Larsen & Ascanius og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

9.5 Vi hæfter ikke for rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre end os, herunder af eksterne rådgivere, som vi efter aftale med klienten har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.

10. Markedsføring

10.1 Kirk Larsen & Ascanius er berettiget til i sin markedsføring at referere til en opgave, når denne er afsluttet, hvis den er offentlig kendt, eller efter aftale med kunden.

11. Lovvalg og værneting

11.1 Kirk Larsen & Ascanius’ rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

11.2 Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

11.3 Vedrører tvisten en advokats adfærd eller honorar kan kunden indgive en klage. Kunder kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller via mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

 

November 2020