Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
5. feb. 2021

COVID-19: Nye krav for arbejdsgivere med tilrejsende medarbejdere

For at forebygge og minimere spredning af COVID-19, og særligt for at forebygge spredning af COVID-19 mutationer på tværs af landegrænser, har Folketinget har d. 2. februar 2021 vedtaget et lovforslag, der forpligter virksomheder til at sikre, at tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for COVID-19. Folketinget har samme dag vedtaget en lov, der stiller skærpede krav til virksomheder, der stiller boliger til rådighed for arbejdstagere. Lovene gælder midlertidigt indtil d. 30. juni 2021.

Arbejdsgivere skal sikre at tilrejsende arbejdskraft PCR-testes

Hvem er omfattet af loven?

Tilrejsende arbejdstagere, selvstændige uden ansatte og arbejdsgivere skal testes, når de krydser landegrænsen til Danmark. Det er arbejdsgiverens ansvar, at de tilrejsende bliver PCR-testet. Ved tilrejsende arbejdskraft forstås i henhold til bemærkningerne i lovforslaget arbejdskraft, der krydser landegrænsen til Danmark. En arbejdsgiver eller selvstændig uden ansatte kan også være forpligtet til at blive testet.

Pligten omfatter tilrejsende arbejdskraft med bopæl uden for Danmarks landegrænse. Det vil sige, at også danske statsborgere som er arbejdstagere, selvstændige uden ansatte eller arbejdsgivere, der har bopæl i udlandet, skal PCR-testes, hvis de krydser landegrænsen til Danmark. 

Beskæftigelsesministeriet kan løbende fastsætte nærmere regler om, at kun tilrejsende arbejdskraft der indrejser fra bestemte lande, regioner eller områder, omfattes af loven.

Hvilken slags test og hvornår?

Som det er nu, skal testen gennemføres efter testmetoden PCR. Der kan senere foretages ændringer i hvilke testmetoder, der accepteres.

Det er endnu ikke afklaret præcist, hvornår testen skal foretages, men det er forudsat i lovens bemærkninger, at det skal være inden for et bestemt tidsrum efter indrejse. Dette fastlægges nærmere i en senere bekendtgørelse.

PCR-testene stilles gratis til rådighed for arbejdsgivere, men der kan være udgifter til transport og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med, at testene tages.

Dokumentationskrav

Arbejdsgivere skal skriftligt eller elektronisk kunne dokumentere, at tilrejsende arbejdskraft er testet eller er undtaget. Dokumentation skal opbevares indtil loven ophører.

Arbejdsgivere skal (1) udarbejde en skriftlig plan for test af tilrejsende arbejdskraft, (2) have overblik over den tilrejsende arbejdskraft, (3) orientere de relevante arbejdstagere om testkravet og (4) følge op på, at de arbejdstagere faktisk bliver testet.

Tilsyn, påbud, bøde og klageadgang

Arbejdstilsynet fører tilsyn med om tilrejsende arbejdskraft bliver PCR-testet. Det sker særligt ved at arbejdsgiveren foreviser behørig dokumentation for test, planer m.v. Tilsynet udføres som led i Arbejdstilsynets tilsyn efter arbejdsmiljøloven.

Arbejdstilsynet kan stille krav om at få forevist og udleveret dokumentation, og om at modtage enhver oplysning, der er nødvendig for udøvelsen af tilsynet. Arbejdstilsynet kan tilmed mod behørig legitimation – uden retskendelse - få adgang til offentlige og private arbejdspladser i det omfang, det er nødvendigt.

Arbejdstilsynet kan udstede påbud om at bringe forholdene i orden. Arbejdsgivere der ikke efterkommer påbud kan straffes med bøde. Det vejledende bødeniveau forudsættes at være omkring 10.000 kr. i ”normaltilfælde”.

Det er ikke muligt at påklage Arbejdstilsynets afgørelser administrativt. Afgørelser skal således indbringes for de almindelige domstole.

Forebyggelse af smitte med COVID-19 når virksomheder stiller boliger til rådighed for flere arbejdstagere

Virksomheder, der stiller boliger til rådighed for flere arbejdstagere, har fremover en vis pligt til at sikre, at boligernes forhold begrænser COVID-19 spredning. Det gælder særligt boligens indretning, og en plan for hvordan der i boligen er taget højde for smittespredning.

Hvem er omfattet?

Virksomheder, når 2 eller flere arbejdstagere er indkvarteret i samme bolig, som er stillet til rådighed af virksomheden. Boliger udenfor kommunernes landegrænser er undtaget (navnlig offshoreanlæg, skibe eller chaufførers styrehuse).

Krav til boligen

Virksomheden skal sikre, at boligen der stilles til rådighed, opfylder en række betingelser, der er målrettet mod at mindske smittespredning. Det indebærer blandt andet, at arbejdstagerne i boligen skal have mulighed for egen opbevaring af personlige andele, adgang til håndsprit og mulighed for at holde mindst 1 meters afstand m.v.

Plan for begrænsning af smittespredning

Virksomheden skal udarbejde en plan for, hvordan der ved ophold i boligen sker forebyggelse af smitte med COVID-19 blandt beboerne. Dette indebærer bl.a. en række faktiske oplysninger om boligen, samt arbejdsgivers beskrivelse af, hvordan der er taget højde for smittespredning i boligens indretning.

Tilsyn, påbud, bøde og klageadgang

Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsgiverne, som underretter bopælskommune hvis nødvendigt. Arbejdstilsynet og bopælskommunen har samme vide beføjelser til at få oplysninger og adgang til bolig som beskrevet ovenfor.

Arbejdsgivere kan påbydes at bringe forhold i overensstemmelse med loven, hvilket kan betyde, at arbejdstagere – for arbejdsgivers regning - skal genhuses, eller at der opsættes ekstra skurvogn eller container m.v. Alternativt kan kommunalbestyrelsen midlertidigt anvise en erstatningsbolig for arbejdsgiverens regning.

Afgørelser kan ikke påklages, og der kan udstedes bøder, såfremt påbud ikke efterkommes, som beskrevet ovenfor.

Det er vigtigt for mange virksomheder at sikre, at deres virksomhed er i overensstemmelse med de nye regler. Det forventes, at der kommer en del information og vejledning på Arbejdstilsynets hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til det nye regelsæt, eller hvis du forventer at din virksomhed at blive omfattet heraf, og at I derfor skal sikre, at forholdene i virksomheden er i overensstemmelse hermed.