Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
15. jun. 2021

Kan en firmabil blive konfiskeret?

En ændring af færdselsloven trådte i kraft den 31. marts 2021 med det formål at skærpe indsatsen mod vanvidskørsel. De nye regler indebærer en væsentlig skærpelse af de sanktioner, som føreren af et køretøj kan blive mødt med, men efter de nye regler kan politiet også konfiskere et køretøj, selvom ejeren af køretøjet ikke er identisk med føreren – herunder i de meget ofte forekomne tilfælde, hvor en arbejdsgiver stiller køretøj til rådighed for sine medarbejdere.

Der er afsagt dom den 10. juni 2021 i den første sag om konfiskation af tredjemands køretøj som følge af vanvidsbilisme. Retten i Glostrup fandt, at en bil, som en kvinde havde udlånt til sin kæreste, og hvor kæresten havde kørt vanvidskørsel, skulle konfiskeret. Retten i Glostrup fandt ikke, at det var uforholdsmæssigt indgribende for ejeren, at bilen blev konfiskeret således, at kvinden led et tab svarende til værdien af bilen.

Det er meget tænkeligt, at hensynene og konsekvenserne fra sagen ved Retten i Glostrup vil kunne overføres til den meget ofte og helt almindelige og anerkendte forekommende situation, hvor arbejdsgiver stiller køretøj til rådighed for sin medarbejder.

Vi finder det derfor højaktuelt, at du som arbejdsgiver bliver orienteret om, hvad du kan gøre i forbindelse med konfiskation af et køretøj som følge af en medarbejders vanvidskørsel og også gerne før. Dette har vi givet et bud på her.

Baggrund for skærpelse af færdselsloven

Skærpelsen af færdselsloven er begrundet i,

  • at det skal være mere sikkert og trygt at færdes i trafikken ved blandt andet præventivt at få ejere af køretøjer til at tænke sig grundigt om, inden et køretøj stilles til rådighed for en tredjemand

  • at det ikke skal være muligt at undgå konfiskation ved for eksempel at lade ægtefælle, samlever eller anden nærtstående eller tredjemand herunder et leasingselskab stå som den formelle ejer af et køretøj.

I forarbejderne til de nye regler er særligt leasingselskaber, der er oprettet af bandemedlemmer, og som anvender stråmænd som direktører i det oprettede selskaber, og som tidligere har givet en lempeligere adgang til muskelbiler, fremhævet som eksempel på ejere, det er meningen skal rammes af konfiskation.

Omfanget af skærpelsen af færdselsloven

Der er tale om vanvidskørsel, når der er tale om et eller flere af følgende tilfælde:

  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
  • Uagtsomt forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
  • Særligt hensynsløs kørsel
  • Kørsel med hastighedsoverskridelser på mere end 100 % ved kørsel over 100 km/t
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00

Ved en af ovenstående lovovertrædelser kan politiet udover at rejse tiltale overfor føreren efter henholdsvis færdselsloven og straffeloven tillige konfiskere køretøjet, der er anvendt til vanvidskørsel. Politiet kan konfiskere køretøjet, uanset om føreren er identisk med ejeren af køretøjet, medmindre konfiskation er uforholdsmæssigt indgribende for ejeren. Af lovforarbejderne fremgår det, at der som udgangspunkt skal ske konfiskation af et køretøj anvendt til vanvidskørsel. Som eksempel på tilfælde, hvor konfiskation af et køretøj kan være uforholdsmæssigt indgribende for ejeren, herunder en arbejdsgiver, fremhæver lovforarbejderne:

  • den situation hvor ejeren ikke har haft mulighed for at kunne vide at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af de ovennævnte overtrædelser, eller

  • den situation, hvor et erstatningskrav mod føreren vil være illusorisk som følge af særlige omstændigheder som førerens død eller konkurs.

Som eksempel på yderligere tilfælde, hvor konfiskation kan anses for at være uforholdsmæssigt indgribende overfor tredjemand, nævner lovforarbejderne tilfælde, hvor ejeren har anmeldt køretøjet stjålet eller, hvis der er tale om et handicapkøretøj. Lovforarbejderne bemærker, at der er tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

For om muligt at forhindre konfiskation skal du som arbejdsgiver således sikre sig tilstrækkelige oplysninger om dine medarbejdere, herunder om køretøjet kan antages at blive brugt til vanvidskørsel.

Din virksomheds mulighed for at sikre sig mod konfiskation af ejede køretøjer

For om muligt at undgå konfiskation af et køretøj som følge af vanvidskørsel, der stilles til rådighed af din virksomhed til en medarbejder, anbefaler vi, at du indhenter en kopi af medarbejderens private straffeattest og sikrer dig, at vedkommende ikke er dømt for færdselslovsovertrædelser i et omfang der skaber risiko for vanvidskørsel. Færdselslovsovertrædelser, der har medført ubetinget fængselsstraf, vil fremgå af en privat straffeattest.

Som et alternativ til at indhente en privat straffeattest kan du bede din medarbejder underskrive en tro og love-erklæring, hvori medarbejderen erklærer, at vedkommende ikke tidligere er straffet eller har begået overtrædelser af færdselsloven eller relevante bestemmelser i straffeloven.

Selvom du indhenter en straffeattest eller en tro- og love erklæring bør du løbende sikre dig at forholdene ikke ændrer sig, og hvis du bliver bekendt med, at en medarbejders kørselsvaner skaber risiko for vanvidsbilisme, bør du reagere.

Vi anbefaler også, at du som arbejdsgiver skal søge dine medarbejders økonomiske forhold afdækket med henblik på at kunne sikre sig, at en medarbejder vil være i stand til at honorere et eventuelt erstatningskrav, hvis et køretøj konfiskeres. Hvis du som arbejdsgiver forventer, at medarbejderen er ude af stand til at honorere et erstatningskrav, vil konfiskationen formentligt ikke kunne undgås med henvisning til den manglende betalingsevne.

Videre anbefaler vi, at du bør indskærpe over for dine medarbejdere, at medarbejderne har pligt til at overholde færdselslovens regler samt køre hensynsfuldt og påpasseligt, når medarbejderne er fører af et køretøj tilhørende din virksomhed, samt at tilsidesættelse af medarbejderens forpligtelser til at overholde færdselslovens regler og at optræde hensynsfuldt i trafikken kan få ansættelsesretlige og økonomiske konsekvenser. Dette kan med fordel ske ved i et tillæg til en ansættelseskontrakt eller en generel virksomhedspolitik.

Selvom du som arbejdsgiver har forsøgt at afdække forhold om muligt vanvidskørsel hos en medarbejder, er det i forarbejderne forudsat, at konfiskation er den altovervejende hovedregel. Du skal som arbejdsgiver være i berettiget god tro om, at medarbejderen ikke ville foretage vanvidskørsel. Det er sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, at en medarbejder underskriver en tro- og love-erklæring og udleverer en anmærkningsfri straffeattest, hvis du som arbejdsgiver er bekendt med, at medarbejderens kørselsvaner skaber risiko for vanvidsbilisme.

Hvis du derimod udlåner et køretøj til en medarbejder uden at afdække forhold om medarbejderens kørselsvaner, vil virksomhedens køretøj i tilfælde af konfiskation med høj grad af sandsynlighed blive konfiskeret uden mulighed for efterfølgende udlevering til dig, idet du har påtaget dig risikoen for, at der kunne ske vanvidskørsel ved ikke at afklare medarbejderens kørselsvaner og forhold.

Medarbejderens forpligtelser i tilfælde af konfiskation

Føreren af et køretøj, der konfiskeres som følge af vanvidskørsel, kan blive erstatningsansvarlig over for ejeren for køretøjets fulde økonomiske værdi, hvis de almindelige erstatningsretlige betingelser er opfyldt. Du kan ikke som arbejdsgiver indgå en bindende aftale med dine medarbejdere om, at en medarbejder frem i tid vil være erstatningsansvarlig for et potentielt økonomisk tab.

En medarbejder er som udgangspunkt kun forpligtet til at betale erstatning til din virksomhed, hvis dette – efter en konkret vurdering - findes rimeligt under hensyn til medarbejderens skyldgrad, stilling og øvrige omstændigheder. Hvis en medarbejder findes skyldig i forhold, der falder inden for kategorien vanvidskørsel, vil medarbejderen også i erstatningsretlig henseende blive anset for at have handlet ansvarspådragende. Men andre forhold kan gøre, at et tab ikke kan dækkes af medarbejderen, herunder for eksempel manglende økonomisk formåen.  
 

Hvad med fremmedfinansiering af din virksomheds køretøjer?

Ikke sjældent vil det være således, at en arbejdsgiver gennem finansiering har pantsat egne køretøjer, der stilles til rådighed overfor medarbejdere, eller at en arbejdsgiver har indgået leasingaftaler, der indebærer, at enten arbejdsgiver eller medarbejder (eller ved splitleasing en kombination heraf) blot er brugere af en af leasingselskabets køretøjer. En konfiskation af et køretøj medfører efter de nye regler, at ejendomsretten til køretøjet overgår fra ejeren til staten uden ret til erstatning til ejeren fra staten, selvom ejeren ikke nødvendigvis er identisk med føreren af køretøjet. Ved konfiskation bortauktioneres køretøjet, og provenuet vil ikke blive udbetalt til den tidligere ejer.

Panterettigheder og andre særlige sikrede rettigheder

Et køretøj, hvor finansieringsgiver har pant, ejendomsforbehold og andre særligt sikrede rettigheder, der i øvrigt ikke er nærmere defineret i lovforarbejderne, består fortsat ved konfiskation af et køretøj anvendt til vanvidskørsel. Dette betyder, at ved bortauktion af et køretøj, vil panthaver eller en anden særlig rettighedshaver modtage provenu fra bortauktionen af køretøjet. Provenuet vil således i dette tilfælde ikke tilfalde staten.

Leasing af køretøjer

Et leasingselskab, der har leaset et køretøj til en arbejdsgiver som leasingtager, og hvor arbejdsgiveren stiller det leasede køretøj til rådighed for sine medarbejdere, kan risikere at få konfiskeret sit køretøj som følge af en medarbejders vanvidskørsel. Leasingselskabets ejendomsret til køretøjet anses ikke efter lovforarbejderne for at være en særligt sikret rettighed. En konsekvens heraf er, at leasingselskabets køretøj vil blive konfiskeret og solgt på bortauktion med provenu til staten.

Dette medfører, at et erstatningsopgør for konfiskation af et køretøj som følge af vanvidskørsel vil ske enten mellem leasingselskab og arbejdsgiver, som begge hverken er tiltalt eller anklaget for forseelsen, og hvor arbejdsgiver efterfølgende vil kunne rette et krav mod medarbejderen, hvis betingelserne herfor er opfyldt eller mellem leasingselskab og medarbejder efter de almindelige erstatningsregler udenfor kontrakt. En ikke utænkelig situation er derfor, at et leasingselskab vil anmode om yderligere sikkerhedsstillelse ved leasing af køretøjer til arbejdsgiver, hvis køretøjet skal overlades til en medarbejder. Særligt ved splitleasing, hvor arbejdsgiver og medarbejder deles om leasingudgiften, vil en sådan yderligere sikkerhedsstillelse fra arbejdsgiver kunne bevirke, at Skattestyrelsen ikke godkender splitleasingaftalen, da den reelle forpligtelse ligger hos arbejdsgiveren.

Vi anbefaler, at man som arbejdsgiver tager en nærmere drøftelse med sit leasingselskab om håndteringen af de forskellige leasingaftaler i forhold til de nye skærpede regler om vanvidskørsel.

Arbejdsgiverens mulighed for domstolsprøvelse ved konfiskation

Prøvelse af sager om tredjemandskonfiskation skal på samme måde som ved øvrige konfiskationssager behandles som en straffesag med nødvendige tillempelser, da ejeren som følge af tredjemandskonfiskation ikke vil være tiltalt eller sigtet.

Tredjemand, hvis køretøj er konfiskeret som følge af vanvidskørsel, har ret til at få vejledning om beskikkelse af en forsvarer samt på begæring ret til at få en forsvarer beskikket. Den beskikkede advokat skal bistå ejeren af køretøjet i forhold til, om konfiskation vil være uforholdsmæssigt indgribende for ejeren samt med et eventuelt erstatningsansvar over for føreren af køretøjet.

---o0o--- 

Hvis du har spørgsmål til lovændringens betydning for dig eller din virksomhed eller ønsker yderligere information og/eller vejledning, er du meget velkommen til at kontakte advokat og partner Carsten Ceutz for en uformel drøftelse herom.

Hvis du har behov for bistand i forbindelse med den ansættelsesretlige handling udløst af de nye regler, er du ligeledes velkommen til at kontakte os.