Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
2. apr. 2020

Ny lov om udskydelse af ferie

COVID-19 pandemien har medført, at en række myndigheder og virksomheder oplever mangel på arbejdskraft som følge af mange sygdoms- eller karantæneramte medarbejdere, eller fordi de har særlige opgaver i forbindelse med COVID-19. For disse arbejdsgivere vil det være problematisk, hvis medarbejdere skal afholde ferie inden det nuværende ferieårs udløb ved udgangen af april 2020. For at afhjælpe denne situation har Folketinget i dag vedtaget en lov, som skaber en midlertidig mulighed for at fravige ferielovens almindelige regler om afholdelse og udskydelse af ferie.

Almindelige regler om udskydelse af ferie

Efter de almindelige regler i ferieloven har en medarbejder ret og pligt til at afholde sine 5 ugers ferie i det pågældende ferieår. Ferie, der er planlagt, kan under nærmere omstændigheder uden varsel ændres ensidigt af arbejdsgiveren, men det forudsætter, at ferien stadig kan holdes i ferieåret. En arbejdsgiver kan altså ikke ensidigt beslutte, at medarbejderen ikke skal have mulighed for at holde sine 5 ugers ferie i en given ferieafholdelsesperiode.

Derudover følger det af ferieloven, at en lønmodtager og arbejdsgiver kan aftale, at den 5. ferieuge kan overføres til det følgende ferieår. Men der er omvendt ikke i de almindelige regler hjemmel til, at overføre mere end den 5. ferieuge, selvom arbejdsgiver og lønmodtager er enige, og begge ønsker, at ferien overføres. En aftale om at overføre mere end den 5. ferieuge vil derfor være ugyldig.

Hvornår kan arbejdsgiver udskyde ferie?

For at afhjælpe den situation som nogle arbejdsgivere står i, er der med loven skabt mulighed for, at de almindelige regler kan fraviges.

Reglerne vil kunne anvendes for det nuværende ferieår. Dvs. for den ferie der efter de normale regler skulle være afholdt inden 30. april 2020, samt for det såkaldte ”mini-ferieår” der løber i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Loven er ikke begrænset til bestemte brancher. Det er dog ikke alle arbejdsgivere, der vil kunne anvende disse særregler. Efter den nye lov er det således et krav, at der skal foreligge væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn, der i forbindelse med COVID-19 gør det nødvendigt, at ferie ikke holdes i ferieåret.

Der skal altså foreligge et akut behov for arbejdskraft, og behovet skal være relateret til COVID-19 situationen. Dette krav vil formentlig være opfyldt i forhold til en række medarbejdere, der udfører kritiske samfundsmæssige opgaver – fx sundhedspersonale, politi og plejepersonale – men det forekommer også oplagt, at virksomheder indenfor dagligvarebranchen, efter en konkret vurdering, vil kunne anvende reglerne. Andre virksomheder kan – uanset branche – også være ramt på en sådan måde, at reglerne kan anvendes. Der vil i hvert enkelt tilfælde skulle foretages en konkret vurdering af den enkelte virksomhed/myndighed og i forhold til den enkelte medarbejder.

De nye regler skaber mulighed for, at både ferie som allerede er planlagt, og ferie som ikke er planlagt, kan udskydes til det følgende ferieår. Der er ingen begrænsning på, hvor meget ferie der vil kunne udskydes til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Ferien kan udskydes efter aftale med medarbejderen, men arbejdsgiveren får også mulighed for ensidigt at bestemme, at ferien skal udskydes. Hvis arbejdsgiveren ensidigt beslutter at udskyde en ellers planlagt ferie, og medarbejderen som følge heraf lider et økonomisk tab, skal arbejdsgiveren dække tabet.

Reglernes forrang

Reglerne gælder for alle lønmodtagere på arbejdsmarkedet. Det gælder, uanset modsatrettede bestemmelser i andre love, overenskomster eller aftaler, idet disse regler får forrang.

Der er skabt mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan indgå overenskomst eller aftale om i hvilke andre særlige situationer i forbindelse med COVID-19, der kan ske udskydelse af ferie. Det er således muligt for arbejdsmarkedets parter at aftale at man også i andre situationer, som ikke nødvendigvis opfylder kravet om, at der skal være tale om væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn, kan udskyde ferie efter reglerne. Det er omvendt ikke muligt, ved kollektiv overenskomst eller aftale, at afskære muligheden for at udskyde ferie, ligesom at der ikke kan aftales ændringer af anvendelsesperioden eller hvilken ferie, der kan udskydes.

Rådgivning om ferieafholdelse

Er din virksomhed påvirket af den nuværende COVID-19 situation, og ønsker du sparring om ferieafholdelse, er du meget velkommen til at kontakte os.