Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
13. mar. 2020

Corona og force majeure

Hvilken betydning har coronaepidemien for dine kontraktsforhold?

Hvad er force majeure?

Force majeure er en udefrakommende begivenhed, som opstår, uden at kontraktparterne har haft indflydelse på det, og som de heller har kunnet forudse ville opstå. En force majeure-begivenhed er kun relevant for et kontraktforhold, hvis dens indtræden medfører, at kontrakten ikke kan opfyldes. Force majeure-begivenheden skal med andre ord medføre, at det bliver umuligt for den part, der vil påberåbe sig force majeure, at opfylde kontrakten. Hvis man f.eks. kan opfylde kontrakten ved at levere en anden vare end den, der nu ikke længere kan fremskaffes, så foreligger der ikke umulighed og dermed heller ikke force majeure.                                            

Hvis dansk ret finder anvendelse på kontraktforholdet, gælder der en grundsætning om, at man bliver fritaget for sine kontraktuelle forpligtelser, så længe en force majeure-begivenhed gør det umuligt at opfylde kontrakten, men det er ikke alle retssystemer, der har en sådan automatisk generalklausul. F.eks. i amerikansk og engelsk ret gælder force majeure-undtagelsen normalt kun, hvis der i den enkelte kontrakt udtrykkeligt er indsat en bestemmelse herom.

Er coronaepidemien en force majeure-begivenhed?

En leverandør, der vil påberåbe sig force majeure, har bevisbyrden for, at der er tale om en force majeure-begivenhed. Mange danske kontrakter indeholder en udtrykkelig force majeure-klausul, der typisk nævner en række force majeure-begivenheder, som f.eks. krig, oprør, naturkatastrofer, ildebrand og blokader eller ind- og udførselsforbud. Visse force majeure-klausuler nævner også specifikt udbrud af epidemier, og hvis det er tilfældet med den pågældende kontrakt, er der ingen tvivl om, at coronavirussen i øjeblikket udgør en force majeure-begivenhed efter dansk ret.

Men selv om epidemier ikke er nævnt i kontrakten, og selv om force majeure heller ikke er nævnt i kontrakten som en lovlig opfyldelseshindring, vil man som udgangspunkt efter dansk ret nå frem til, at den nuværende situation med den nuværende coronaepidemi i Danmark har karakter af force majeure, som kan bevirke, at det konkret er umuligt og derfor legalt ikke at opfylde sine kontraktuelle forpligtelser. Det må dog afgøres fra sag til sag og fra kontrakt til kontrakt, i hvilket omfang coronaudbruddet rent faktisk gør det umuligt at opfylde kontrakten.

En række typisk stillede spørgsmål i forbindelse med coronaepidemien

  • Kan man udskyde en planlagt generalforsamling også udover det tidspunkt, hvor generalforsamlingen efter vedtægten senest skulle være afholdt?

Svar: Den netop gennemførte ændring af epidemiloven giver sundhedsministeren beføjelse til efter forhandling med justitsministeren at forbyde afholdelse af større forsamlinger, arrangementer og begivenheder mv. Statsministerens nyligt afgivne henstilling om at undgå indendørs forsamlinger med over 100 deltagere må derfor forventes at blive strammet ganske betydeligt op inden for de allernærmeste dage.

Arrangørerne må overveje, om der er mulighed for at afholde generalforsamlingen på anden måde end fysisk fremmøde, f.eks. elektronisk eller på skriftligt grundlag eller eventuelt ved at afvikle mødet i flere separate lokaler med fælles TV-skærme. Erhvervsstyrelsen har næppe mulighed for uden lovhjemmel at dispensere fra den sidste frist for indsendelse af årsrapport (der jo skal godkendes på den ordinære generalforsamling), men det kan man måske blive nødt til at ændre på, hvis coronavirussen fortsætter med holde samfundet i et jerngreb, og i hvert fald kan man dårligt opretholde en situation, hvor sundhedsministeren forbyder en forsamling, mens erhvervsministeren påbyder den gennemført. Flere store børsnoterede virksomheder har allerede meldt ud med opfordring til aktionærerne om at holde sig væk fra generalforsamlingen, men den måde at løse problemet på gør vel i virkeligheden bare generalforsamlingen og den deraf følgende aktionærindflydelse illusorisk.

Opdatering: Forsamlingsforbuddet er nu strammet op og skærpet, så forsamlinger med mere end 10 personer er ulovlige. Erhvervsstyrelsen har samtidig meddelt, at der dis­penseres fra lovens regler om indsendelse af årsrapporter for de virksomheder, der har flere end 10 ejere, og som ikke efter vedtægterne har mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling. Disse virksomheder har en forlænget frist til at indsende årsrapporten. Reglen går ud på nu, at årsrapporten for disse virksomheder skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 8 uger efter, at forsamlingsforbuddet er ophørt.

  • Skal man som hotelejer, feriehusudlejer eller restauratør affinde sig med, at en gæst afbestiller et allerede booket arrangement eller lejemål? Kan man som udlejer eller arrangør selv aflyse arrangementet som følge af coronaepidemien?

Svar: Det må forventes, at der inden for ganske få dage kommer generelle forbud af midlertidig karakter, som forbyder afholdelse af indendørsarrangementer med selv et forholdsvis begrænset antal deltagere, og i så fald må man antage, at et sådant forbud vil berettige begge kontraktparter til erstatningsfrit at aflyse engagementet.

Men selv uden et sådant generelt forbud kan der være konkrete omstændigheder, der gør, at arrangementet alligevel lovligt kan afbestilles. F.eks. vil en 60-års fødselsdag, hvor en række af gæsterne udover fødselaren selv er nået op i en alder og en helbredstilstand, hvor de efter alle solemærker at dømme kan høre til den persongruppe, der må betragtes som særligt udsatte, medføre, at fødselaren med et passende varsel kan afbestille sit arrangement uden at ifalde erstatningsansvar.

Omvendt stiller det sig formentlig med udlejning af feriehuse. Det forhold, at opholdet i feriehuset for gæsten måske bliver noget mindre interessant end forventet, fordi de omgivende forlystelsesparker, museer, biografer, teatre mv. har lukket, vil således næppe medføre, at det er blevet umuligt for gæsten at tage ophold i feriehuset i den aftalte periode. Hvis der er tale om en udenlandsk gæst, der konkret er blevet ramt af enten et udrejseforbud i sit hjemland eller et indrejseforbud i Danmark som følge af coronavirussen, kunne man godt forestille sig, at den pågældende gæst vil påberåbe sig force majeure for at blive løst fra lejekontrakten, men det vil han formentlig ikke kunne få medhold i: Gæstens kontraktuelle forpligtelse består nemlig alene i at betale for opholdet, og denne betalingsforpligtelse kan han godt opfylde, selv om han ikke kan gøre brug af opholdet.

  • Kan en arbejdsgiver varsle de ansatte sendt på ferie med dags varsel?

Svar: Inden for det offentlige område har statsministeren afgivet udtalelse om, at offentligt ansatte uden for særlige områder sendes hjem med løn, som ikke skal afspadseres eller gælde for afholdt ferie. Det betyder til gengæld, at de offentligt ansatte skal stå til rådighed for arbejdsgiveren fra hjemadressen og således være forpligtet til at udføre arbejde hjemme i det omfang, de bliver bedt herom.

Inden for den private sektor kan arbejdsgiveren – når der foreligger force majeure – varsle ferie afholdt med et kortere varsel end det sædvanlige på en måned, hvis force majeure-situationen påvirker arbejdspladsen, forudsat dog at de ansatte har ferie til gode. En arbejdsgiver kan også sende de ansatte hjem på afspadsering. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.