Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
6. apr. 2020

Krisestyring og ledelsesansvar

COVID-19 har enorm indvirkning på langt de fleste virksomheders drift i denne tid.

Lukning af butikker - om det sker frivilligt eller efter påbud - aflysning af arrangementer, udskudte ordrer, sygdoms- og karantæneramte medarbejdere, fordyrende tiltag og manglende betaling fra egne debitorer – er alt sammen blot nogle af de omstændigheder, der har en negativ indflydelse på virksomhedernes drift og ikke mindst likviditet.

I en situation som den nuværende er det ekstra vigtigt, at du som virksomhedsejer eller ledelse i et selskab er klar over, hvad du skal gøre for ikke at risikere at ifalde et personligt erstatningsansvar.

Kort sagt skal du holde mest muligt fokus på virksomhedens bedste – med respekt for at ingen kreditorer fordeles ulige (med mindre konkursloven tillader det) og med respekt for, at virksomheden kun må drives så længe, der er en realistisk mulighed for overlevelse.

Helt konkret er her nogle gode råd til, hvordan du bør og skal agere i en situation som ejer, bestyrelsesmedlem eller direktør i en nødlidende virksomhed, der har svært ved at betale enhver sit.

Få skabt et overblik over virksomhedens økonomiske situation

Ledelsen skal træffe sine beslutninger på et oplyst grundlag, hvilket kræver, at ledelsen har indsigt i og overblik over virksomhedens forpligtelser, herunder:

 • Hvem skyldes der penge til?
 • Hvad er der af ordrer i produktion?
 • Hvad er der af værdier i virksomheden (lager, tilgodehavender, frie aktiver, friværdi)?
 • Hvad har virksomheden brug for af likviditet fremadrettet?
 • Er der aftaler, der kan opsiges for at skabe likviditet, eller kan force majeure påberåbes?
 • Har virksomheden et forsvarligt kapitalberedskab?
 • Kan virksomheden gøre brug af regeringens hjælpepakker, herunder lønkompensation, særlig støtte til selvstændige, udskudt skat og moms, kompensation for faste udgifter mv.?
 • Må nogle kreditorer betales forud for andre?

Tag kontakt til kreditorerne

Det er altid bedre at være på forkant end bagkant, og virksomheden har en meget større chance for at få en aftale med kreditorerne på plads ved at være proaktiv. Tag derfor kontakt til virksomhedens kreditorer, herunder bl.a.:

 • bank (er),
 • leverandører,
 • Gældsstyrelsen og
 • udlejer.

Mange virksomheder er presset på likviditeten i den situation, som vi pt. står i (også dine kreditorer), men derfor er det stadig vigtigt at undersøge, hvorvidt det er muligt at indgå aftaler om henstand, yderligere kredit mv. Derudover bliver det nok aldrig lettere at spørge, end det er lige nu. For din virksomhed er langt fra den eneste i denne situation.

Lav notater over vigtige overvejelser og beslutning

Det er vigtigt at kunne dokumentere, at en given beslutning (der måske bagefter viser sig at være forkert) er truffet på et oplyst grundlag og efter grundige overvejelser – så det ikke bagefter ser ud som om, den er truffet i panik, afmagt eller for at tilgodese én frem for andre. Det er som udgangspunkt ikke ansvarspådragende at træffe en forkert beslutning, hvis beslutningen i øvrigt er truffet med virksomhedens interesser for øje og ikke forskelsbehandler kreditorerne. 

Retspraksis har i mange afgørelser anerkendt, at man som ledelse har stort forretningsmæssigt skøn i forbindelse med at vurdere og træffe beslutninger for virksomheden, og man har som ledelse ikke en pligt til at skaffe kapital og likviditet, hvis det ikke kan lade sig gøre. Ledelsen har dog altid en pligt til udøve en forsvarlig drift af virksomheden og dermed til at gøre noget. Undladelse kan medføre personligt ansvar hos ledelsen over for de kreditorer, der lider et tab pga. af ledelsens (manglende) forretningsførelse.

Stop driften inden ”håbløshedstidspunktet”

Den ansvarlige ledelse skal erkende, når der ikke er mere at gøre. Ledelsen må derfor ikke fortsætte driften udover håbløshedstidspunktet, hvilket vil sige, det tidspunkt hvor der reelt ikke er udsigt til nogen løsning for virksomheden.

Drift udover håbløshedstidspunktet medfører personligt erstatningsansvar for ledelsen over for de kreditorer, der dermed lider et tab – herunder også SKAT, der som tvangskreditor ofte har store beløb til gode.

Det er også ansvarspådragende at tage imod varer eller bestille varer, som man med sikkerhed ved, at virksomheden ikke kan betale for. I værste tilfælde kan der være tale om kreditbedrageri, der er strafbart for medlemmerne af ledelsen, personligt, efter straffeloven.

En insolvent virksomhed skal enten lukkes i konkurs eller i rekonstruktion. En rekonstruktion kræver, at flertallet af kreditorerne er enig i planen, og at virksomheden efter rekonstruktion vurderes som rentabel og overlevelsesdygtig.

Er virksomheden gået konkurs, kan du som ledelse også risikere at blive idømt konkurskarantæne, hvis din forretningsførelse anses for groft uforsvarligt - hvilket drift udover håbløshedstidspunktet er. Vi udsender uddybende artikel herom i ugen efter påske.

Vores vigtigste råd og anbefaling er, at du som ledelse tager ”action”. Er du i tvivl om, hvordan dette gøres bedst, så søg rådgivning – det er nemlig også at tage ”action”.

Vi har stor erfaring inden for rådgivning af nødlidende virksomheder, og vi kan bistå jer med gennemgang af jeres forretningsplan og med udarbejdelse af en prioriteret indsatsplan, gennemføre indsatsplanerne samt foretage de nødvendige tilpasninger af virksomheden.

For at hjælpe dig har vi samlet al vores viden omkring coronakrisen i vores digitale guide coronaguiden.dk.

Mangler du sparring eller et godt råd, er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os.