Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
16. aug. 2021

Længe ventet højesteretskendelse underkender spildevandsforsyningsselskabers mangeårige praksis

En længe ventet kendelse fra Højesteret slår nu fast, at spildevandsforsyningsselskaber er forpligtet til at forsyne nye ejendomme, der er udstykket fra en erhvervsejendom på trods af, at der ikke kan opkræves et nyt tilslutningsbidrag fra grundejeren. 

Højesteret har tidligere slået fast, at der ikke kan opkræves et nyt tilslutningsbidrag, når en erhvervsejendom udstykkes i parceller og der allerede er betalt tilslutningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme. Indtil i fredags, har det dog været usikkert, hvorvidt spildevandsforsyningsselskaber overhovedet har pligt til føre stik frem til grundgrænsen ved sådanne udstykninger.

Det er nu afgjort, at spildevandsforsyningsselskaber har pligt til at føre stik frem til de nye grundgrænser når en tidligere erhvervsejendom udstykkes i mindre parceller. Dette på trods af, at der ikke kan opkræves et nyt tilslutningsbidrag fra grundejerne.

Højesterets kendelse af 13. august 2021

Højesteret lægger i sin afgørelse vægt på, at der ikke er holdepunkter for at fortolke ejendomsbegrebet i miljøbeskyttelsesloven anderledes end sædvanligvis, og at forsyningspligten efter miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, således også gælder, hvor ejendomme udstykkes fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom. Højesteret fastslår derudover, at forsyningspligten gælder uanset, at der ikke kan opkræves et nyt tilslutningsbidrag efter betalingslovens § 2.

Højesterets stadfæster således landsrettens dom.

Kendelsen vil få stor betydning, idet størstedelen af spildevandsforsyningsselskaberne i flere år har ført en anden praksis. Det har været branchens opfattelse, at der ikke var en lovmæssig pligt til at forsyne ejendomme udstykket fra tidligere erhvervsejendomme, idet der ikke kunne kræves et nyt tilslutningsbidrag og fordi, at der efter spildevandsforsyningsselskabernes overbevisning var tale om en intern indretning af den allerede forsynede erhvervsejendom. Kendelsen betyder således, at spildevandsforsyningsselskabernes mangeårige praksis skal ændres.

Det forventes samtidig, at kendelsen kan få bagudrettede konsekvenser således, at grundejere efter omstændighederne kan rette krav mod spildevandsforsyningsselskaberne for allerede anlagte ledninger og anlæg, hvis spildevandsforsyningsselskabet i medfør af miljøbeskyttelsesloven havde pligt til at forsyne ejendommen.

Ny Østre Landsretsdom af 23. februar 2021

Tidligere på året, inden Højesteret nåede at tage stilling i ovennævnte sag, kom Østre Landsret i en lignende sag frem til, at det påhviler spildevandsforsyningsselskabet at sikre de rettigheder, som selskabet ønsker i forhold til alle ledninger og andre dele af regn- og spildevandsanlægget, herunder bassiner og faskiner, der er etableret på privat grund eller privat fællesvej, ved tinglysning af tilfredsstillende deklarationer. Ligeledes fastslår dommen, at det er spildevandsforsyningsselskaberne, der skal afholde samtlige udgifter forbundet med udarbejdelse og tinglysning af sådanne deklarationer.

Hvis du eller din virksomhed har spørgsmål til spildevandsforsyning og projektbyggeri, eller er i tvivl om, hvorvidt den nyeste retspraksis kan få betydning for dig eller din virksomhed, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Mads Christian Høj for en uformel drøftelse herom.