Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Corna Levin Munch
Corna Levin Munch

Corna Levin Munch er partner og afdelingsleder for Kirk Larsen & Ascanius’ insolvensafdeling og er certificeret insolvensadvokat. Corna arbejder primært på vores kontorer i Esbjerg og København.

Corna har siden sin beskikkelse som advokat i 2004 udelukkende beskæftiget sig med insolvensret, omfattende særligt konkurs og rekonstruktion og hermed forbundne større transaktioner.

Arbejdsområder

Corna arbejder tæt sammen med flere større real- og pengeinstitutter, og rådgiver disse i forbindelse med håndtering af nødlidende virksomheder. Corna deltager oftest tidligt i processen med rådgivning af vores kunder om strategi og tilrettelæggelse af forløbet af hensyn til at sikre kunder/kreditorer et optimalt forløb med det mest optimale udbytte.

Drift i konkurs og transaktioner

Gennem sit arbejde inden for insolvensretten har hun opnået stor teoretisk og praktisk erfaring. Hun har behandlet et stort antal rekonstruktioner og konkursboer inden for alle brancher og har omfattende erfaring med drift af virksomheder i konkurs.

Corna har en rationel, kommerciel og transaktionsbaseret tilgang til sagerne, og har en høj grad af IT- og projektstyringsredskaber i brug, således at sagsbehandlingen er højt-specialiseret og strømlinet og dermed er med til at sikre hurtig fremdrift i boerne.

Corna har betydelig erfaring med transaktioner i konkurs, det være sig såvel ved del- som ved helsalg af virksomheder og altid med kunden/kreditorernes interesse i fokus. Cornas analytiske og strategiske tæft har stor betydning - i dialogen med kunden/kreditorerne og under forhandlingerne frem mod en transaktion – for at opnå det mest optimale resultat.

Landbrug

Gennem de senere år har Corna også behandlet et meget stort antal landbrugskonkurser af betydelig størrelse.

Hun har derfor stor erfaring med behandling af insolvente landbrug, herunder håndtering af de særlige panteretlige problemstillinger, der er forbundet hermed samt håndtering af drift i konkurs.

Derudover er Corna stærkt positioneret i forhold til administration af og overdragelse af erhvervsejendomme og landbrugsejendomme, herunder gennemførelse af miljøscreeninger og øvrige forhold i forbindelse med den virksomhedsoverdragelse som salg af et landbrug oftest er.

Uddannelsesmæssig baggrund

Corna er uddannet cand. jur ved Århus Universitet i 2001 og modtog beskikkelse som advokat i 2004.
 

Tidligere ansættelser

Kirk Larsen & Ascanius, 2012 –
Partneroptagelse 1.1.2015
Lett Advokatfirma, januar 2012 - oktober 2012
Dahl Advokatfirma, 2004 - 2012 


Medlemskaber

Corna Levin Munch er certificeret insolvensadvokat samt medlem af repræsentantskabet hos Danske Advokater.

Certificeret insolvensadvokat rgb v2
3. jan. 2024

Kirk Larsen og Ascanius udsender hermed følgende kommentar til Landsrettens afgørelse af december 2023 i sagen om påstået inhabilitet, hvor Landsretten som forventet har givet advokat og partner Corna Levin Munch medhold. For yderligere kommentarer til sagen, henvendelse til Corna Munch Levin, tlf. 27873011.

Læs mere
3. jan. 2023

Leverandører til Danish Crown (og andre andelsselskaber og foreninger), som tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling efter den 17. juli 2022, kan i henhold til konkursloven forlange indestående i selskabet udbetalt senest 3 måneder efter medlemskabets ophør.

Læs mere
5. jul. 2022

Når implementering af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv træder i kraft den 17. juli 2022, får det bl.a. den konsekvens, at virksomheder kan tages under forebyggende rekonstruktionsbehandling, allerede hvis der vurderes at være sandsynlighed for insolvens. Det skal øge chancerne for, at levedygtige virksomheder kan gennemføre en rekonstruktion.

Læs mere
1. mar. 2022

Konkursrådet har den 1. februar 2022 sendt betænkning om nr. 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion i høring. Betænkningen indeholder forslag til præciseringer af reglerne i konkurslovens § 12p og § 56 om fortsættelse af og indtræden i gensidigt bebyrdende aftaler ved henholdsvis rekonstruktion og konkurs. Du kan læse mere om de foreslåede ændringer her.

Læs mere
1. mar. 2022

I landbrugsforhold er det almindeligt, at den konkursramte landmand forud for dekret er part i flere forskellige typer af løbende kontrakter, fx aftaler om leje af maskiner, staldbygninger eller leje af jord (forpagtning). Vestre Landsret har den 16. februar 2022 truffet afgørelse i en sag omkring retsvirkningerne af et konkursbos indtræden i en forpagtningsaftale.

Læs mere
23. feb. 2022

Konkursrådet har den 1. februar 2022 offentliggjort betænkning nr. 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion. Betænkningen handler primært om implementering af EU´s rekonstruktions- og insolvensdirektiv om forebyggende rekonstruktion. Vi har beskrevet de kommende regler nærmere her.

Læs mere
10. feb. 2022

EU vedtog i 2019 et nyt direktiv, Rekonstruktions- og Insolvensdirektivet, som i løbet af sommeren 2022 skal implementeres i dansk ret. Konkursrådet har i forlængelse heraf offentliggjort betænkning nr. 1579, som indeholder rådets forslag til implementering ved ændringer i konkursloven. Læs mere om indholdet i Konkursrådets betænkning her.

Læs mere
3. dec. 2021

EU-kommissionen igangsatte i november 2017 en reform af EU´s fælles landbrugspolitik – også kaldet CAP – for perioden 2023-2027. Den 4/10 2021 indgik folketingets partier ligeledes en ”Aftale om Grøn omstilling af dansk Landbrug”, som du kan læse mere om her.

Læs mere
11. okt. 2021

Kan sælgers kontrakter overtages? Hvad enten du sælger, køber eller finansierer køb af en landbrugsvirksomhed, er det vigtigt at du som led i aftalen gør dig klart om, det er muligt at opnå den retsstilling i forhold til overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler, som ønskes og forudsættes.

Læs mere
13. sep. 2021

Indenfor landbruget er der tradition for drift i interessentskabsregi. Vi har skrevet lidt om fordelene for både interessenter og deres kreditorer ved at udarbejde en interessentskabskontrakt, som du kan læse mere om i denne artikel.

Læs mere
30. jun. 2021

Med henblik på at beholde sit arbejde og hjælpe sin arbejdsplads igennem konsekvenserne af COVID-19 har flere lønmodtagere indgået aftaler om midlertidig lønnedgang med deres arbejdsgiver. Læs mere om de forskellige lønnedgangsaftaler samt de juridiske konsekvenser og dæknings-omfang i tilfælde af arbejdsgivers konkurs.

Læs mere
9. apr. 2021

I den nye retsafgiftslov afskaffes de procentbaserede retsafgifter, og disse erstattes af faste afgiftssatser, hertil kommer - blandt andre væsentlige ændringer - justeringer af retsafgifter på insolvensområdet. Læs mere her.

Læs mere
29. jan. 2021

Den 25. januar 2021 er der indgået en politisk aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv i Danmark. Aftalen skal udmøntes i lov og bekendtgørelse, hvorfor det først i den kommende tid bliver muligt at tegne et klart billede af hvilke minkfarmere der er omfattet af aftalen.

Læs mere
14. jan. 2021

Långiver bør ved udlån mod sikkerhed i svært omsættelige aktiver og udlån til låntagere, hvor svært omsættelige aktiver indgår i kreditvurderingen, være opmærksom på udfordringerne ved tvangsrealisation af sådanne aktiver.

Læs mere
10. dec. 2020

For ledelsen i selskaber er det i denne tid vigtigt at være opmærksom på, hvordan den verdensomspændende nedlukning påvirker selskabet. Selskabsloven opregner adskillige opgaver, som ledelsen skal varetage.

Læs mere
30. okt. 2020

Mange virksomheder – navnlig små og mellemstore virksomheder – oplever for tiden betydelige økonomiske vanskeligheder. Erfaringerne med de nuværende rekonstruktionsregler er, at de ikke bruges i det tiltænkte omfang.

Læs mere
3. jul. 2020

Hvad enten er du er sælger, køber eller finasier ved handel med landbrugsejendomme/virksomheder, kan der være god økonomi i at kigge nærmere på om ejendommens fysiske forhold stemmer overens med de offentlige registreringer og om den igangværende produktion er lovlig.

Læs mere
11. dec. 2019

Advokat Carsten Ceutz, starter som partner hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius 1. januar. Han vil i samarbejde med Corna Levin Munch stå i spidsen for en udbygning af advokatfirmaets insolvensafdeling i København.

Læs mere
29. okt. 2019

Højesteret har netop afsagt dom i den længe ventede prøvesag om behandlingen af EU-støtte i et landbrugskonkursbo

Læs mere
22. jun. 2018

Den moderne landbrugsbedrift har udviklet sig til at være en produktionsvirksomhed og det stiller krav til valg af ejerform.

Læs mere
6. mar. 2018

Ny ejendomsvurderingslov kan betyde højere grundskyld for mindre landbrug.

Læs mere
25. jan. 2018

Pant i betalingsrettigheder - nyt lovforslag sikrer gamle pantsætninger.

Læs mere
19. jan. 2018

Det bliver lettere for investorer at agere i landbruget - og støttesatsen for unge landbrugere fordobles.

Læs mere
Nyhed
EU støtte
30. aug. 2017

Hvor hører EU-støtten til i en landbrugskonkurs?

Læs mere

Konkurs: Hvem dækker omkostningerne til skyldnerens gældssanering, når konkursboet sluttes uden midler, jf. Konkurslovens § 143?

Læs mere
Skriv til Corna Levin Munch